Έντυπη Έκδοση

Βαράγκης: ζητούνται τολμηροί επενδυτές

ΠΕΡΙΠΟΥ σε 2,5 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία του 100% της Βαράγκης σήμερα, με βάση τους όρους του υπό έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως τους εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολογιών καλούνται να καταβάλουν μέχρι το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν τη δυνατότητα να τις μετατρέψουν στην τιμή του 0,79 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια να λάβουν 3.164.557 νέες μετοχές περίπου, οι οποίες αναλογούν σε ποσοστό 49,5% του συνόλου των μετοχών, εφόσον γίνει μετατροπή όλων των ομολογιών.

Ενώ λοιπόν η διοίκηση της Βαράγκης ζητά από τους νέους επενδυτές (η έκδοση προβλέπει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης) να καταβάλουν 2,5 εκατ. και έμμεσα να αποκτήσουν τη μισή εταιρεία, το σύνολο των μετοχών σήμερα αποτιμάται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε περίπου 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή θεωρητικά μπορεί κάποιος να αποκτήσει μέσω Χ.Α. το 100% των μετοχών έναντι 1 εκατ. Η περίοδος μετατροπής ξεκινάει αμέσως (3η ημερολογιακή ημέρα) μόλις εκδοθούν οι μετατρέψιμες ομολογίες.

Ολα αυτά ισχύουν όταν η καθαρή θέση της εταιρείας (30/9/2012) είναι αρνητική 125 χιλ. ευρώ και του ομίλου στο μηδέν, ενώ οι ομιλικές πωλήσεις στο 9μηνο του 2012 μόλις και ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. ευρώ. Το «ρίξιμο» όμως των επίδοξων επενδυτών ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν παρέχεται οποιουδήποτε είδους εξασφάλιση στους κατόχους των νέων ομολογιών, ενώ αντίθετα το 2010 η εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, παρέχοντας όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις στις τράπεζες. Επομένως, οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολογιών βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση όχι μόνο σε σχέση με τους υφιστάμενους μετόχους αλλά και έναντι των τραπεζών.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που χρειάζεται να διευκρινιστούν από τη διοίκηση της εταιρείας. Πρώτα, πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, π.χ. αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού (έως 30/9/2012 ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 12,8 εκατ.), επενδύσεις σε πάγια, κεφάλαιο κίνησης, αποπληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές (περίπου 5,6 εκατ. έως 30/9/2012). Κατόπιν, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι κάτοχοι των υπό έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών να ενεργήσουν συντονισμένα και να διεκδικήσουν πρωτεύοντα ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας, δεδομένου ότι θα κατέχουν σχεδόν το 50% των μετοχών εφόσον καλυφθούν και μετατραπούν πλήρως. Με βάση τη νομοθεσία, οι νέοι μέτοχοι δεν υποχρεώνονται για την υποβολή δημόσιας πρότασης στους υπόλοιπους μετόχους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Στη στήλη
Στα πάνω & στα κάτω τους