Έντυπη Έκδοση

ΕΩΣ 46 ΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Από σήμερα ρύθμιση οφειλών για αγρότες

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι: * δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή * έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων

Σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους πρέπει να μπουν αναγκαστικά από σήμερα όλοι οι αγρότες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ μέχρι τις 29.11.2013.

Ο διοικητής του ΟΓΑ, Ξενοφών Βεργίνης, καλεί τους ασφαλισμένους του Οργανισμού να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων του ανωτέρω νόμου, προκειμένου να αποφύγουν τη διαβίβαση των οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές οφειλές άνω των 5.000―, οι οποίες δεν θα εξοφληθούν ή δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα διαβιβαστούν από 1ης Ιανουαρίου 2014 στο ΚΕΑΟ, γεγονός που σημαίνει ότι θα κινηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία είσπραξής τους ακόμα και αναγκαστικές κατασχέσεις.

Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (website) του ΟΓΑ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και την 31η.12.2012 οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, οι οποίοι:

* δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους ή

* έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Το ύψος του ποσού της οφειλής υπολογίζεται με βάση τις τιμές της εισφοράς που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς (χωρίς διακοπή) οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1ης.1.2013 και εφεξής.

Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού ή με απλή εντολή σε πιστωτικό ίδρυμα.

Το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση ασκείται για μία φορά, η δε διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2017. Ο οφειλέτης που αιτείται ρύθμισης πρέπει, κατ' αρχήν:

* να μην έχει καταδικαστεί ή διωχθεί ποινικά για φοροδιαφυγή και

* να δηλώνει την αδυναμία εξόφλησης του συνόλου του ποσού της οφειλής του τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και την ανταπόκρισή του στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα του διακανονισμού).

Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 46 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης και κάθε επόμενης δόσης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) μόνο δόσης. Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Ρυθμιζόμενο ποσό

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής ορίου ποσού ρύθμισης ορίζεται το ποσό των 500,00―.

1Οταν η συνολική οφειλή είναι έως και 5.000,00―, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

* η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις,

* ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και

* ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2 Οταν η συνολική οφειλή είναι πάνω από 5.000,00―, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

* η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),

* ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα,

* δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και

* λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν:

* κινητές αξίες,

* ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,

* ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,

* αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,

* οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,

* απαιτήσεις από τρίτους,

* οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφόσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.

Εάν τα δικαιολογητικά δεν ελεγχθούν από τον ΟΓΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση επίσης θεωρείται «ισχυρή», εφόσον δεν έχει επέλθει η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο διευθυντής του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων περιφερειακών υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Απώλεια ρύθμισης

Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται αν ο οφειλέτης:

* Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους.

* Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης -πλην της πρώτης- και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ποσοστού 15%.

* Εχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες:

* ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης (αναπροσαρμόζεται το ποσό των υπολειπόμενων οφειλόμενων εισφορών),

* καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,

* ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής»,

* η οφειλή του διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κατασχέσεις
ΟΓΑ
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Ρυθμίσεις/Κανονισμοί
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Διαφημιστής εφαρμογών
10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο
Στη «Νέα Αρχή» με ρύθμιση οφειλών
Παιδεία και θέσεις εργασίας
ΟΑΕΕ: Οι νέοι συνταξιούχοι θα χάνουν 120 ευρώ ετησίως
Από το δίμηνο, τώρα κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Φρένο στην αναγνώριση ιδιωτικού χρόνου στο Δημόσιο
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
15 δισ. ευρώ για το Erasmus
Interamerican μέσω ACHMEA στην Αυστραλία
Πότε παίρνω σύνταξη
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Περιβάλλον
Νερό δεν πέφτει, η θάλασσα σηκώνεται, η ζέστη μεγαλώνει
Εκπαίδευση
Ψάχνουν Παιδεία συνεννόησης
Διαχείριση απορριμμάτων
Χωματερή αντί για αναχώματα!
Ακραία καιρικά φαινόμενα
«Πρώτη» του χειμώνα με άγριους νοτιάδες
Σχολεία
Το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο ζει
Θεσσαλονίκη
Παραδόθηκε η παραλία της Θεσσαλονίκης
3 χρόνια επί δύο για μη καταβολή δεδουλευμένων
Του άναψαν τα... Λαμπάκια με την Eldorado
Τα ΜΑΤ διαμεσολάβησαν στους «Χωρίς Μεσάζοντες»
Εργασία & Ασφάλιση
Διαφημιστής εφαρμογών
10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο
Στη «Νέα Αρχή» με ρύθμιση οφειλών
Παιδεία και θέσεις εργασίας
ΟΑΕΕ: Οι νέοι συνταξιούχοι θα χάνουν 120 ευρώ ετησίως
Από το δίμηνο, τώρα κάθε μήνα η πληρωμή εισφορών
Φρένο στην αναγνώριση ιδιωτικού χρόνου στο Δημόσιο
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
15 δισ. ευρώ για το Erasmus
Interamerican μέσω ACHMEA στην Αυστραλία
Πότε παίρνω σύνταξη
Από σήμερα ρύθμιση οφειλών για αγρότες
Ανθρώπινα
Η ζωή στις γαλαρίες με τα βαγονέτα
Στο «Κύτταρο»
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Εισέπραττε από τα Ταμεία, δεν πούλαγε τα φάρμακα
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στις καλένδες το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφύλων