Έντυπη Έκδοση

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΤΗ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης ...

....ενδιαφέροντος για εργαζομένους στην ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., πρώην εργαζομένους στη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., σε ηλεκτρονικά μέσα που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και μικρομετόχους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για αποδοχή δωρεάς μετοχών στην εταιρεία ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.

Α. Σε συνέχεια της από 28ης Ιουνίου 2013 «πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εργαζομένους στην ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., πρώην εργαζομένους στη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., σε ηλεκτρονικά μέσα που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και μικρομετόχους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για αποδοχή δωρεάς μετοχών στην εταιρεία ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.», η διοίκηση και οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Τρίτη Οψη Ανώνυμη Εταιρεία Εντυπων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» (εφεξής ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.) παρατείνουν την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2013, με αντίστοιχη παράταση κάθε σχετικά αναφερόμενης προθεσμίας. Η έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε την 11η Ιουλίου 2013, ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την 7η Αυγούστου 2013.

Β. Μετά την παραπάνω παράταση, η κατάσταση των δικαιούχων προς τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η σύμφωνα με τα ανωτέρω δωρεά μετοχών που διαθέτει η NAVOP LTD στην εταιρεία ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα οριστικοποιηθεί μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1ης Αυγούστου 2013 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και αυτές που έχουν ήδη υποβληθεί, οι οποίες δεν χρειάζεται να ξαναϋποβληθούν.

Η μεταβίβαση των δωριζομένων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στον μικρότερο δυνατό απαιτούμενο χρόνο, κατά σειρά προτεραιότητας και με ίδιο αριθμό μετοχών ανά φυσικό πρόσωπο ανά κατηγορία. Ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούται να παραλάβει άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαιούχος ανά κατηγορία, με ανώτατο αριθμό τις χίλιες μετοχές ανά δικαιούχο, θα προκύψει από τη διαίρεση του αριθμού τών προς διάθεση μετοχών με τον αριθμό των προσώπων που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα και εκδηλώσουν ενδιαφέρον να τις αποκτήσουν. Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετάσχει ως μέτοχος μέσω μιας μόνο ιδιότητάς του.

Οι δωριζόμενες μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες προς τρίτους για ένα χρόνο, εκτός εάν εισαχθούν πριν από την πάροδο του έτους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, οπότε και με την εισαγωγή τους σε αυτήν θα καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Οσοι καταστούν μέτοχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο θα δικαιούνται, χωρίς να υποχρεούνται, να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Γ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της αύξησης του μ.κ. της εταιρείας θα αποφασιστεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, κατά προτίμηση με εισαγωγή της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εντός ή/και εκτός Ε.Ε., με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει ως σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τη συμμετοχή τής ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως επενδυτή, βασικού μετόχου και διαχειριστή της, με όρους που θα οριστικοποιηθούν πριν από τη σχετική αύξηση.

Η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα αποφασιστεί σύμφωνα με επιχειρησιακό σχέδιο που θα προβλέπει τη μεταβίβαση προς την ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. επιπλέον ποσοστού 31% των μετοχών της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -καθιστώντας την πλέον μέτοχο με ποσοστό 51% των μετοχών της- και την εξαγορά ή διαχείριση υφισταμένων επιχειρήσεων ΜΜΕ.

Δ. Αν και η ιδιότητα του μετόχου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ιδιότητα εργαζομένου ή αμειβόμενου συνεργάτη και δεν επηρεάζει ήδη υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις και επαγγελματικές συνεργασίες στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Ομίλου θα γίνονται κατά προτεραιότητα μεταξύ μετόχων που θα διαθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα με όρους που θα επιτρέπουν τα πραγματοποιούμενα έσοδα και οι χρηματορροές τους.

Ε. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσων εργαζομένων/πρώην εργαζομένων/μικρομετόχων πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη δωρεά σε αυτούς μετοχών τής ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., η οποία άρχισε την 1η Ιουλίου 2013, παρατείνεται ώς την 21η Σεπτεμβρίου 2013.

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το κάνουν δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, μέσο στο οποίο εργάζονται/αν, Α.Φ.Μ. μαζί με τηλέφωνο επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.paraskevopoulou@eleftherotypia.net. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην «Οικονομόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefa@ikonomopoulos.gr ή μέσω φαξ στο 210-3641806.

ΣΤ. Κατά τα λοιπά και στο μέτρο που δεν τροποποιούνται από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2013.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

NAVOP LTD

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Ελευθεροτυπία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Πολιτική της έντυπης έκδοσης
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Οι πίνακες προσόντων Βαθμολογία - αξιολόγηση
Πλειστηριασμοί
Σχέδιο για υπογραφές κατά πλειστηριασμών
«Ενα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι», που θα μας πλακώσει
Συναντήσεις
Κοιτάσματα, ΑΟΖ και κάποια «δήλωση στήριξης»
Συνεντεύξεις/ΣΥΡΙΖΑ
«Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν τα μεγάλα»
Δικαστικό ρεπορτάζ
Αρετή: «Δεν θα γίνω εγώ κατήγορος του πατέρα μου»
ΣΥΡΙΖΑ
Επιμένει σε επαναπροσλήψεις ο Λαφαζάνης
ΔΝΤ
Διευκρινίσεις Βραζιλιάνων σε Λαγκάρντ
Κύπρος
Πέντε χρόνια φυλακή για τον πρώην υπουργό Αμυνας της Κύπρου
FBbank
Ελεύθερος, επέστρεψε στη φυλακή ο Ρέστης
Ελευθεροτυπία
Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης ...
Άλλες ειδήσεις
Το πρωτοσέλιδο 03 Αυγούστου