Έντυπη Έκδοση

Πώς αναγνωρίζονται ξένα πτυχία

Σε περίπου 20.000 ανέρχονται οι απόφοιτοι των Λυκείων όλης της χώρας που επιλέγουν κάθε χρόνο κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Επίσης χιλιάδες πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ κάθε χρόνο αναζητούν ίδρυμα του εξωτερικού για να συνεχίσουν εκεί τις μεταπτυχιακές σπουδές τους ή γιατί δεν παρέχεται από τα δικά μας ΑΕΙ η ειδικότητα που τους ενδιαφέρει ή για άλλους λόγους.

Εάν είστε ανάμεσα σε αυτούς που είτε ξεκινούν τώρα είτε ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάθεση των τίτλων που απέκτησαν από ξένο ίδρυμα, προκειμένου να ζητήσουν ισοτιμία των πτυχίων τους, καλό είναι να οπλιστείτε με υπομονή καθώς η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων στη χώρα μας είναι και χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Ο αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι ο ΔΟΑΤΑΠ ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Ο παρακάτω οδηγός είναι βασισμένος στην ενημέρωση που παρέχει ο ΔΟΑΤΑΠ και περιλαμβάνει 10 κανόνες, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι επιθυμούν την αναγνώριση των πτυχίων τους.

1 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας. Η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

2 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του προγράμματος αυτού ορίζονται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή.

3 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής, όταν εμφανίζεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ του προγράμματος σπουδών του ξένου πανεπιστημίου και του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας. Ο ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ΑΕΙ της χώρας μας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

* Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 6 όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στη χώρα μας έπειτα από σπουδές τετραετούς διάρκειας.

* Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δέκα όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στη χώρα μας έπειτα από σπουδές πενταετούς διάρκειας.

* Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών του ελληνικού ιδρύματος από το πρόγραμμα του ιδρύματος του εξωτερικού είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε 6 ή αναλόγως σε 10 μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται ισοτιμία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου κανόνα.

4 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Εδώ η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master).

5 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της χώρας μας, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του δεύτερου κανόνα. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων του εξωτερικού είναι αμιγείς αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας, η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

6 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας.

* Πτυχίο τριετούς φοίτησης του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως ισότιμο μόνο εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:

αΑριθμός διδακτικών μονάδων μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντιστοιχου πτυχίου του εξωτερικού.

βΠτυχία με χαρακτηριστικό Honours.

Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.

7 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Πτυχίο τριετούς φοίτησης του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας.

8 Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

9 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία πενταετούς φοίτησης της χώρας μας. Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί με επιτυχία σε 6 το πολύ μαθήματα.

10 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία πενταετούς φοίτησης της χώρας μας.

Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζονται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 10 το πολύ βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας. Διευκρινίζεται επίσης ότι εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ίδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμόδιων οργάνων του ΔΟΑΤΑΠ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Εκπαίδευση
Σχετικά θέματα: Σπουδές μετά το Λύκειο
Ο τρίτος δρόμος της εκπαίδευσης
Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι
Τι ισχύει για επαγγελματικά δικαιώματα
Υπόσχονται δουλειά
Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 103 χρόνια στην υπηρεσία της Παιδείας
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
Σπουδές για Καριέρα στο New York College
Η μεγάλη των chef σχολή
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Σπουδές με γνώμονα τον Ανθρωπο
Τι αλλαγές έφερε ο νέος νόμος για τα κολέγια
Η απάντηση στις εργασιακές δυσκολίες του μέλλοντος
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Υπέκλεπτε πιστωτικές
Απεργίες
Διαμαρτυρία με ασθενοφόρα στον Λ. Πύργο
Κανονικά οι πτήσεις
Εμφραγμα στην Αθήνα
Διόδια
Από 0,20 έως 1€ λιγότερα
Εκπαίδευση
Μήνυμα πρυτάνεων για ανοιχτά πανεπιστήμια
Το υπουργείο τα ρίχνει στο Ελεγκτικό για τις ελλείψεις βιβλίων
Διαμαντοπούλου κατά Τσίπρα στη Βουλή
Μαύρη εργασία
«Εψαχνα 10 μήνες, τώρα δουλεύω ανασφάλιστη»
Σπουδές μετά το Λύκειο
Ο τρίτος δρόμος της εκπαίδευσης
Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι
Τι ισχύει για επαγγελματικά δικαιώματα
Υπόσχονται δουλειά
Πώς αναγνωρίζονται ξένα πτυχία
Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 103 χρόνια στην υπηρεσία της Παιδείας
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
Σπουδές για Καριέρα στο New York College
Η μεγάλη των chef σχολή
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Σπουδές με γνώμονα τον Ανθρωπο
Τι αλλαγές έφερε ο νέος νόμος για τα κολέγια
Η απάντηση στις εργασιακές δυσκολίες του μέλλοντος
Υπηρεσίες υγείας
Πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο
Άλλες ειδήσεις
Γέννησε στον προβλήτα
Καταγγέλλουν μυστική ανατίναξη πυρομαχικών στο Κυψελοχώρι