Έντυπη Έκδοση

Διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς

Επαναπροσλαμβάνονται 353 απολυμένοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, όπως προκύπτει και από σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Ειδικότερα οι υπάλληλοι θα επαναπροσληφθούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η πρόσληψή τους θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι επιτυχόντες στις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ παραμένουν αδιόριστοι, σε μια πολυετή εκκρεμότητα του Δημοσίου έναντι των δικαστικών αποφάσεων.

Στην απόφαση, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε στις 21 Φεβρουαρίου, αναφέρεται:

«Αποφασίζουμε την κατανομή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να στελεχωθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4210/2013, τριακοσίων πενήντα τριών (353) διοριστέων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ της 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται κατόπιν της απόλυσής τους σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις.

»Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

76 υδρονομείς

Συνολικά 76 υδρονομείς θα προσληφθούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής (23 άτομα) και στο Δήμο της Κατερίνης (43 άτομα). Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα προσληφθούν, που θα είναι και η διάρκεια της σύμβασής τους, είναι οκτώ μήνες.

Η αρδευτική περίοδος αρχίζει κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου και διαρκεί έως και τις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει ηλικία από 23 έως 60 ετών.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω δίδονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ν. Προποντίδας, στα Νέα Μουδανιά, που εδρεύει στο 2ο όροφο του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων από τους αρμόδιους υπαλλήλους Δαλαμπίρα Κων/νο και Μισοκοίλη Σοφία, αλλά και στα τηλέφωνα: 23730-25887 και 23730-25533, FAX: 23730-65037.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη.

Στο Δήμο Κατερίνης θα προσληφθούν 43 υδρονομείς που θα υπογράψουν συμβάσεις για το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.

Το προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υδρονομείς είναι απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

- αίτηση,

- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

- υπεύθυνη δήλωση,

- αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60100 Κατερίνη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23513-50538. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17 Μαρτίου.

Στο Παράκτιο Αττικό Μέτωπο

Η Εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Ανώνυμη Εταιρεία» θα προσλάβει 20 άτομα σε θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού και υπαλλήλων γραφείου.

Οσοι τελικά προσληφθούν θα έχουν πλήρη απασχόληση στην εταιρεία και θα εργαστούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τέλος όσοι θα επιλεγούν θα προσληφθούν ύστερα από δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

- Εξι (6) θέσεις ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων).

- Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων - Λογιστών.

- Μία (1) θέση ΣΕ ή ΔΕ Τεχνικού Η/Τ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου.

- Επτά (7) θέσεις ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ διαφόρων λοιπών ειδικοτήτων.

- Δύο (2) θέσεις στην κατηγορία «Τεχνικό - Βοηθητικό Προσωπικό», της ειδικότητας Δ.Ε. κλητήρων.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», Κοραή 4 (6ος όροφος), 105 64 Αθήνα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώνουν στο φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην από 14.2.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή.

Στη ΔΕΗ

Οκτώ άτομα στο νομό Αττικής θα προσλάβει η ΔΕΗ. Οι θέσεις που αναζητούνται προϋποθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ η σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι τελικά διοριστούν θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη) μιας και οι προσληφθέντες θα εργαστούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

- 3 θέσεις ΠΕ Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί

- 1 θέση ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

- 1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

- 1 θέση ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (με εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42.

Αρμόδιοι υπαλλήλοι Αγγελική Αλεξανδροπούλου τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5109436, Σπυριδούλα Γαβαλά τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5109535.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα.

Στο Δ. Αποκορώνου

Στην πρόσληψη 17 ατόμων (σε τεχνικές ειδικότητες) θα προχωρήσει ο Δήμος Αποκορώνου. Οσοι τελικά προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και θα απασχοληθούν για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Υδρευσης.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ως εξης:

- 1 θέση Καθαριότητα-Βρύσες ΔΕ Ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων

- 4 θέσεις Υδρευση-Βρύσες ΥΕ Βοηθός Υδραυλικού

- 12 θέσεις Καθαριότητα-Βρύσες ΥΕ Εργατών αποκομιδής (συνοδοί απορριμματοφόρων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου στις Βρύσες, και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος κ. Θ. Αναγνωστάκης)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη.

Αντρες στο Αγιον Ορος

Επτά άνδρες -λόγω του άβατου για τις γυναίκες- με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης θα προσληφθούν στο Αγιον Ορος.

Πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό που θα εργαστεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατ' αρχάς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν, θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής.

Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 23710-22060) (πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ. Ορους: 2310-285163).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα δύο μετά το μεσημέρι.

Στο υπ. Περιβάλλοντος

Προκειμένου να στελεχωθεί Ομάδα Help Desk στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του υπουργείου Περιβάλλοντος θα προσληφθούν 16 μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατά αριθμό και κατηγορία - κλάδο - ειδικότητα είναι οι εξής:

- Επτά (7) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από τις οποίες πέντε (5) για Αθήνα και δύο (2) για Θεσσαλονίκη.

- Εξι (6) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από τις οποίες τέσσερις (4) για Αθήνα και δύο (2) για Θεσσαλονίκη.

- Μία (1) θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για Αθήνα.

- Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για Αθήνα.

- Μία (1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Εργων Υποδομής ή Δομικών Εργων) για Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ (Τρικάλων 36 & Μεσογείων, 115 26, Αθήνα).

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Διαγωνισμοί /Συμβάσεις έργων
ΑΣΕΠ
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Στο κόκκινο βρίσκονται 60.000 μηχανικοί
Δουλειά για νέους στο εξωτερικό
Οι πλημμύρες στη Ρόδο κόστισαν 3,5 εκατ.
Πρόγραμμα Υγείας για την περιφέρεια
Ασφαλώς κατοικείν και επιχειρείν
Εξοδος με 25 έτη
Ποιους συμφέρει η μειωμένη σύνταξη
Βολευτείτε έστω με τα λίγα
Μέχρι το Πάσχα 3.000 διορισμοί σε Στρατό - Σώματα Ασφαλείας
Πότε παίρνω σύνταξη
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Συνήγορος του Πολίτη
Φρένο στις κατασχέσεις από το Συνήγορο του Πολίτη
Ναυπηγεία
Διαλυτήριο πλοίων στην αρχαία Σαλαμίνα!
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Εκαναν τη 15χρονη πρεζόνι και βαποράκι
Ρεπορτάζ
Περίπατος στην αντιναζιστική Αθήνα
Τρομοκρατία
«Στα θύματα τα λεφτά του βιβλίου του Κουφοντίνα»
Εβραϊκή κοινότητα
Οι Γερμανοί φταίνε, αλλά οι ίδιοι θα δικάσουν
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Αυτοκτόνησαν δύο για χρέη στο Ηράκλειο
Σκουριές
Πάει να τσουβαλιάσει Σκουριές και Λάκκο Καρατζά η ανακρίτρια
Περιβάλλον
Μεσόγειος, η Φουκοσίμα της διπλανής μας πόρτας
Βροντερό κρητικό «όχι» στα χημικά της Συρίας
Εμπόριο φαρμάκων
Ρολά στα φαρμακεία σήμερα και αύριο και... βλέπουμε
Εργασία & Ασφάλιση
Στο κόκκινο βρίσκονται 60.000 μηχανικοί
Δουλειά για νέους στο εξωτερικό
Οι πλημμύρες στη Ρόδο κόστισαν 3,5 εκατ.
Πρόγραμμα Υγείας για την περιφέρεια
Ασφαλώς κατοικείν και επιχειρείν
Εξοδος με 25 έτη
Ποιους συμφέρει η μειωμένη σύνταξη
Βολευτείτε έστω με τα λίγα
Διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς
Μέχρι το Πάσχα 3.000 διορισμοί σε Στρατό - Σώματα Ασφαλείας
Πότε παίρνω σύνταξη
Ανθρώπινα
«Δεν στηρίζουμε τον πολιτισμό που δημιουργούμε»
Λεόντειο Λύκειο
Αγροτικά θέματα
Με οδηγό το Κιλελέρ
Μπήκαν στην Πειραιώς οι ενισχύσεις για το βαμβάκι
Διατροφικό σκάνδαλο
Η ολική άλεση περιλάμβανε και... έντομα
ΕΥΑΘ,
Φύλλο και φτερό κάνουν την ΕΥΑΘ
Ρομά
Κι άλλο βρέφος «Ρομά»
Σχολεία
Κινδυνεύει με απέλαση Αλβανός μαθητής