Έντυπη Έκδοση

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150.000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Εκτός ρύθμισης το 1/3 των οφειλετών του ΟΑΕΕ

Ταφόπλακα για το 1/3 των οφειλετών του ΟΑΕΕ βάζει η κυβέρνηση με την εξαίρεση τουλάχιστον 150.000 δικαιούχων από τις ρυθμίσεις για τις 100 δόσεις.

Η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξαιρεί από τη ρύθμιση τους αυτασφαλιζόμενους, καθώς και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν έκδοση οριστικής απόφασης διαγραφής, αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε δικαστική διένεξη με τον Οργανισμό για τα χρέη.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς επισημαίνει ότι η ρύθμιση δεν έπρεπε να περιοριστεί στις οφειλές ύψους μέχρι 15.000 ευρώ. Εάν το όριο αυτό ήταν τα 30.000 ευρώ, θα έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές έως την 31η.8.2014, οι οποίες:

* Δεν τελούν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης, διευκόλυνσης, διακανονισμού ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

* Εχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές.

* Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου και δεν υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Ως προϋπόθεση υπαγωγής είναι η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.9.2014 και έως την ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως 31.3.2015, ενώ τα ποσοστά έκπτωσης επί των τελών και των προσαυξήσεων είναι τα ίδια. Για εφάπαξ εξόφληση έκπτωσης 100%, 12 δόσεις 90% κ.λπ., ενώ το ετήσιο επιτόκιο θα κυμαίνεται στο 4,56% και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα είναι 50 ευρώ.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η ποινική δίωξη και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε ή διακόπτεται η εκτέλεσή της, εφόσον άρχισε. Κατά το χρόνο αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τα ληφθέντα μέτρα συνεχίζονται αν ο οφειλέτης απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Αναστέλλεται η παραγραφή οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997.

Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ όπου υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.

Ο συμψηφισμός, που προβλέπεται και αφορά χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνει χώρα και μετά την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των υπολοίπων δόσεων. Το συμψηφισθέν ποσόν θα εξοφλεί, κατά προτεραιότητα, τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Η μηχανογραφική υλοποίηση της διαδικασίας συμψηφισμού είναι σε εξέλιξη στην ΗΔΙΚΑ. Για τους όρους χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης θα εκδοθεί οδηγία από τη Γενική Δ/νση Παροχών.

Η ΓΣΕΒΕΕ

Ο κ. Καββαθάς ζήτησε να γίνει ξεκάθαρο από την πλευρά της κυβέρνησης ότι το ΚΕΑΟ σταματάει κάθε αναγκαστικό μέτρο σε βάρος των οφειλετών και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των κυβερνητικών ρυθμίσεων.

Ο κ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση των 72 ή ακόμα και των 100 δόσεων είναι μεν γενναία αλλά δεν πρόκειται να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα εάν ληφθεί υπόψη η διαρκώς φθίνουσα πορεία των εσόδων του Οργανισμού. Αντίθετα, η μετατροπή των οφειλών σε χρόνο ασφάλισης και η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης είναι η μόνη βιώσιμη λύση.

Στο Internet

Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, που απευθύνεται τόσο στους οφειλέτες του ΙΚΑ όσο και στους οφειλέτες των λοιπών Φορέων που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία «Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης», μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους.

Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με την ήδη ενεργοποιημένη υπηρεσία για την άντληση των στοιχείων του «Πίνακα Χρεών Οφειλέτη», καθώς και τη δυνατότητα «Ηλεκτρονικής Συναλλαγής μέσω Τράπεζας», η οποία θα ενεργοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, πρόκειται να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης.

** Ποιοι χάνουν το... τρένο

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας εισφοράς κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

2Μη τήρησης των όρων καθυστέρησης δόσεων ανά έτος ρύθμισης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Δ περ. 9 της παρούσας.

Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής, να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων.

Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία.

Η αρμόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, εάν δε ληφθεί απόφαση εντός του διαστήματος αυτού το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
ΓΣΕΒΕΕ
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Για το ίδιο θέμα
Στη Βουλή τροπολογία με εξαιρέσεις από τις 100 δόσεις
ΔΗΜΑΡ: «Με λεονταρισμούς δεν ασκείται πολιτική»
Ονομαστική ψηφοφορία για τον ΕΝΦΙΑ
Άλλα θέματα στην κατηγορία Πολιτική της έντυπης έκδοσης
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εκτός ο ΕΝΦΙΑ από τη ρύθμιση
Τέλος το αντάρτικο στην τρόικα, ώρα για συμφωνία
Κυβέρνηση
Πίεση από 10 καραμανλικούς
Σαμαράς και Βενιζέλος αλληλοθαυμάζονται
ΟΑΕΕ
Εκτός ρύθμισης το 1/3 των οφειλετών του ΟΑΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ
«Απούσα η Ελλάδα από τις διεθνείς εξελίξεις»
Το Ποτάμι
«Πήρε το Ποτάμι» την Αυγή
ΔΗΜΑΡ
Οι τράπεζες, ρυθμιστές της επιχειρηματικότητας
ΚΚΕ
Η «διαπραγμάτευση» δεν αφορά τους πολίτες
Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές
Δεξαμενή σκέψης οι ανεξάρτητοι βουλευτές
Εξωτερική πολιτική
Ολοι πιέζουν την Τουρκία
Οι στρατηγοί μιλούν για έλλειψη εθνικής στρατηγικής
Νέα Δημοκρατία
Θυμήθηκαν τη συνταγματική αναθεώρηση
Δικαιοσύνη
Επιμένουν στα αναδρομικά τους
Άλλες ειδήσεις
H TPOIKA ΞHΛΩΣE την κυβερνητική αξιοπιστία