Έντυπη Έκδοση

215 οκταμηνίτες στο Δήμο Πειραιά

Στην πρόσληψη 215 ατόμων θα προχωρήσει ο Δήμος Πειραιά.

Οσοι τελικά προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Πειραιά.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμό ατόμων έχουν ως εξής:

**150 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΥΕ εργατών-τριών καθαριότητας

* 35 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΔΕ οδηγών Γ' κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

**15 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΔΕ οδηγών Γ' κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

** 5 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Γ' τάξης Γ')

** 5 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Β' τάξης Δ')

** 5 θέσεις (δ/νση καθαριότητας και ανακύκλωσης) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Ι' τάξης Γ')

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος. Γραφείο 12, υπ' όψιν Αικατερίνης Χατζηνικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2022249-50-56).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 17 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

* στο Δήμο Πειραιά

* στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

* στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

16 στο Δ. Ρεθύμνου

Στην πρόσληψη πέντε νηπιαγωγών θα προχωρήσει ο Δήμος Ρεθύμνου.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ζητεί πέντε (5) άτομα για την υλοποίηση της πράξης επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31-8-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού υπ' όψιν κ. Κουμνά Βασιλείας και κ. Παυλάκη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ.17 και 19).

Επίσης ο πρόεδρος του «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με συμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Αναλυτικά οι θέσεις:

** 2 θέσεις ΤΕ βρεφονηπιοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

** 6 θέσεις ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

** 3 θέσεις ΥΕ καθαριότητα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

70 στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ευκαιρία για νέους μέχρι 29 ετών, η αμειβόμενη εργασία-κατάρτιση στον Διεθνή Αερολιμένας Αθηνών για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Αναλυτικά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιθυμώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προσφέρει σε 70 νέους, από 19 έως 29 ετών, εργασία στο αεροδρόμιο για περίοδο 6 μηνών, με στόχο η προϋπηρεσία, η κατάρτιση και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους.

Η αναγνωρισμένη τεχνογνωσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης έχει ήδη «ταξιδέψει» συμβουλευτικά σε πλήθος αεροδρομίων στο εξωτερικό. Ετσι, ο Αερολιμένας με την πρωτοβουλία «Airport Praxis», προσφέρει αυτές τις θέσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας του αεροδρομίου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη μετάδοση γνώσης και εξειδίκευσης σε νέους στη χώρα μας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η πρόσκληση αφορά:

** 30 νέους, ηλικίας 19 έως 29 ετών, αποφοίτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, να εργασθούν στον επιχειρησιακό τομέα, και

** 40 νέους, ηλικίας 19 έως 29 ετών, αποφοίτους ή φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που επιθυμούν είτε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία είτε να υλοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους και να εργασθούν σε λοιπούς τομείς της εταιρείας αεροδρομίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου http://www. aia.gr/el/company-and-business/the-company/careers/Job-Openings

3 στο ΕΛΚΕΘΕ

Στην πρόσληψη τριών ατόμων (επιστημονικό προσωπικό) θα προχωρήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Αναλυτικά οι θέσεις αφορούν:

** Δύο πτυχιούχους βιολόγους και έναν πτυχιούχο χημικό στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 18 Ιουνίου στα γραφεία ΕΛΚΕΘΕ Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛΚΕΘΕ) Τ.Θ. 2214, 71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Εως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
Ψαλίδι 5,2% στο επικουρικό του ΕΤΕΑ
Οι εργοδότες αισιοδοξούν...
Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ
Βραβεία Επιχειρηματικότητας
Ευρωπαϊκή Πίστη: αύξηση κερδών
ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική
Νέοι οικονομολόγοι για Μαγνησία, Τρίκαλα
Πότε παίρνω σύνταξη
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Χρυσή Αυγή
Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται καράβια!
ΑΠΘ
Πρύτανης ΑΠΘ ο Περικλής Μήτκας
ΤΑΙΠΕΔ
Νομικό οπλοστάσιο κατά του ΤΑΙΠΕΔ
Αντιφασιστική Δράση
Απάντηση αντιφασιστών
Μετανάστες
Στον Βόλο 41 μετανάστες
Πακιστανός σε κατάσταση αμόκ έσπειρε το θάνατο
Εκπαίδευση
Νέο Λύκειο με ψίχουλα
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Και ολίγη Λαγκάρντ στο φορτίο της ηρωίνης
Πυρκαγιές
Στη Σιθωνία η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πέντε ασθενοφόρα για ολόκληρη την Ηλεία
ΥΠΕΘΑ
Εκλεβαν κηροζίνη από αεροπλάνα
Ανθρώπινα
Ποντιακό αντάμωμα στο Λεβερκούζεν
60 χρόνια μετά
Ποντιακή ταυτότητα
Εργασία & Ασφάλιση
Εως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
Ψαλίδι 5,2% στο επικουρικό του ΕΤΕΑ
Οι εργοδότες αισιοδοξούν...
Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ
Βραβεία Επιχειρηματικότητας
215 οκταμηνίτες στο Δήμο Πειραιά
Ευρωπαϊκή Πίστη: αύξηση κερδών
ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική
Νέοι οικονομολόγοι για Μαγνησία, Τρίκαλα
Πότε παίρνω σύνταξη
Ασφαλιστικά ταμεία
Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες
Άλλες ειδήσεις
Συνεργασία Anytime-Shell