Έντυπη Έκδοση

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νέοι οικονομολόγοι για Μαγνησία, Τρίκαλα

Οικονομικούς υπαλλήλους που θα εργαστούν στους Νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων, καθώς και στις πόλεις Λάρισα, Αγία, Ελασσόνα και Φάρσαλα προτίθεται να προσλάβει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των καταστημάτων της.

Τα απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:

* Πτυχίο ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά.

* Πτυχίο αγγλικής γλώσσας.

* Γνώση χρήσης Η/Υ.

* Προηγούμενη εμπειρία σε τραπεζικές εργασίες θα ληφθεί υπόψη σαν επιπλέον προσόν.

* Επικοινωνιακή ικανότητα.

* Οργανωτική ικανότητα.

* Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

* Επιθυμία για μάθηση και εργασία.

* Ηλικία μέχρι 32 ετών (γεννηθέντες από 06/06/1982 και μετά).

* Μέλη της τράπεζας, σύζυγοι μελών, ή συγγενείς μελών Α' & Β' βαθμού, που ήταν εγγεγραμμένα πριν από την 1η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, θα λάβουν επιπλέον μόρια στη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική εθνικότητα, λευκό ποινικό μητρώο, εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην έχουν απαλλαγεί για λόγους υγείας, ενώ οι υποψήφιοι ή τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους ή οι σύζυγοί τους θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων.

Για την επιλογή όσων τελικά προσληφθούν θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων - αιτήσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα και σύμφωνα με τις ανάγκες της τράπεζας σε κάθε νομό, από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιλογής. Με βάση την κατάταξη, τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τις θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες σε κάθε νομό θα κληθεί να συμμετέχει στη διαδικασία-τεστ. Τα ονόματα θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της τράπεζας στις 27/06/2014.

Τα τεστ συμπεριλαμβάνουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας, γνώσεων Η/Υ, αγγλικής γλώσσας, βασικών θεμάτων στη λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, αστικό και εμπορικό δίκαιο. Οσοι επιτύχουν στη φάση αυτή θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τους συμβούλους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους στα γραφεία διοίκησης της τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 1ος όροφος).

Η αίτηση θα είναι συμπληρωμένη ιδιοχείρως σε έντυπα της τράπεζας, στα οποία θα επισυνάπτονται:

**Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

* Απλό φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ΑΕΙ.

* Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων ξένης γλώσσας.

* Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων Η/Υ, εφόσον υπάρχουν.

* Συμπληρωμένο έντυπο «Ανάλυση Προϋπηρεσίας», εφόσον υπάρχει.

* Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

* Πρόσφατη βεβαίωση (εντός του 2014) για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου στους Νομούς Μαγνησίας, Λάρισας (Λάρισα, Αγιά, Ελασσόνα και Φάρσαλα), Τρικάλων από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.

Οι αιτήσεις δεν χρειάζονται χαρτόσημο ούτε τα φωτοαντίγραφα επικύρωση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 20/06/2014.

Οσες αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την ιδια ημερομηνία.

Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τη γραμματεία της τράπεζας (Μιαούλη 3, 42100, Τρίκαλα, 1ος όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας (www.bankofthessaly.gr).

Διευκρινίζεται ότι κατά πάγια τακτική της τράπεζας όλοι οι νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου εφόσον ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους.

40 στο Δ. Εδεσσας

Στην πρόσληψη 40 υδρονομέων θα προχωρήσει ο Δήμος Εδεσσας.

Οι υδρονομείς θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αρδευτική περίοδο 2014.

Οι θέσεις, ανά δημοτική ενότητα, έχουν ως εξής:

**Για τη δημοτική ενότητας Εδεσσας: 20 υδρονομείς

Αναλυτικά:

* Εδεσσα 2 υδρονομείς

* Αγρα 4 υδρονομείς

* Καρυδιάς & οικ. κερασιάς 5 υδρονομείς

* Βρυττών 2 υδρονομείς

* Αγίας Φωτεινής Τ.Κ. Φλαμουριάς 1 υδρονομέας

* Σωτήρας & οικ. Μαργαρίτας, Λύκων και Σάμαρι 3 υδρονομείς

* Νησίου 3 υδρονομείς

* Για τη δημοτική ενότητα Βεγορίτιδας: 20 υδρονομείς

* Αρνισσας 4 υδρονομείς

* Αγίου Αθανασίου 4 υδρονομείς

* Γραμματικού & οικ. Ανω Γραμματικού 2 υδρονομείς

* Περαίας 4 υδρονομείς

* Παναγίτσας & οικ. Ζέρβης 6 υδρονομείς

Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:

* Ελληνική ιθαγένεια.

* Ηλικία μεταξύ 18 και 60.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και αύριο Τρίτη 17 Ιουνίου 2014, στο γραφείο 16 του Δήμου Εδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Εδεσσα Τ.Κ. 58200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες: Ε. Δημητριάδου τηλ. 23813 50782

5 στη Σπάρτη

Στην πρόσληψη 5 ατόμων θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών φύλαξης και καθαρισμού Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων αρμοδιότητας 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Σπάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Νομού Λακωνίας, υπόψη κ. Ανδρέα Δρίκου ή κ. Νικολάου Παπαστρατάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 81128, 27310 25363).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα.

140 στον Αγ. Ανδρέα

Ο Δήμος Αθήνας για τις κατασκηνώσεις στον Αγιο Ανδρέα και για χρονικό διάστημα δύο μηνών προτίθεται να προσλάβει 140 άτομα.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει από 22-06-2014 έως 17-08-2014 και αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι η κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κ. Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας, 210.52.77.482 κ. Ρίζος & 210.52.77.484 κ. Μούτσελος).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη.

60 στο ΓΛΚ

Ετοιμη είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 60 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (του κλάδου των δημοσιονομικών) στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ηδη η προκήρυξη έχει σταλθεί από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν στην Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών.

Η πρόσκληση αφορά την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Δημοσιονομικών.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

* Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 45 θέσεις

* Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 2 θέσεις

* Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, 2 θέσεις

* Γρεβενών, 1 θέση

* Ιωαννίνων, 1 θέση

* Καστοριάς, 1 θέση

* Κέρκυρας, 1 θέση

* Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 2 θέσεις

* Λευκάδας, 1 θέση

* Πρέβεζας, 2 θέσεις

* Φθιώτιδας, 2 θέσεις

Συνολικά οι θέσεις είναι 60 και αφορούν όλες ειδικότητα Δημοσιονομικών στην κατηγορία ΠΕ.

8 στη Ζάκυνθο

Στην πρόσληψη συνολικά οκτώ ατόμων θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού στη Ζάκυνθο.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 20ής ΕΒΑ που εδρεύει στη Ζάκυνθο, συγκεκριμένα για τις ανάγκες στο Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

* 5 ατόμων ΔΕ ημερησίων φυλάκων

* 2 ατόμων ΔΕ νυχτοφυλάκων

* 1 ατόμου ΥΕ καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, υπόψη: κ. Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας 26950- 42714).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι σήμερα, Δευτέρα.

10 στο Γύθειο

Ευκαιρία εργασίας για επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης στο Γύθειο της Λακωνίας.

Συγκεκριμένα ζητούνται εξειδικευμένοι εργάτες σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και από ένας αρχαιολόγος, αρχιτέκτονας και συντηρητής αρχαιοτήτων για τις ανάγκες του 5ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ για την πόλη του Γυθείου.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 31-12-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι να υλοποιηθεί το έργο.

Αναλυτικά, οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

**ΠΕ αρχαιολόγων μία (1) θέση Γύθειο Ν. Λακωνίας

**ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων μία (1) θέση

**ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης μία (1) θέση

**ΥΕ ειδικευμένων εργατών επτά (7) θέσεις

Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (με εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά στο γραφείο της γραμματείας της Ε' ΕΠΚΑ, στην διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κ. Μπισμπή Ελένης, κ. Λυμπεράκη Λαζαράκου Νίκας και κ. Βουλούκου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 273102 3315).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συνεταιρισμοί/αγροτικοί/κοινωνικοί
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Τράπεζες
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Εως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
Ψαλίδι 5,2% στο επικουρικό του ΕΤΕΑ
Οι εργοδότες αισιοδοξούν...
Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ
Βραβεία Επιχειρηματικότητας
215 οκταμηνίτες στο Δήμο Πειραιά
Ευρωπαϊκή Πίστη: αύξηση κερδών
ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική
Πότε παίρνω σύνταξη
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Χρυσή Αυγή
Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται καράβια!
ΑΠΘ
Πρύτανης ΑΠΘ ο Περικλής Μήτκας
ΤΑΙΠΕΔ
Νομικό οπλοστάσιο κατά του ΤΑΙΠΕΔ
Αντιφασιστική Δράση
Απάντηση αντιφασιστών
Μετανάστες
Στον Βόλο 41 μετανάστες
Πακιστανός σε κατάσταση αμόκ έσπειρε το θάνατο
Εκπαίδευση
Νέο Λύκειο με ψίχουλα
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Και ολίγη Λαγκάρντ στο φορτίο της ηρωίνης
Πυρκαγιές
Στη Σιθωνία η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πέντε ασθενοφόρα για ολόκληρη την Ηλεία
ΥΠΕΘΑ
Εκλεβαν κηροζίνη από αεροπλάνα
Ανθρώπινα
Ποντιακό αντάμωμα στο Λεβερκούζεν
60 χρόνια μετά
Ποντιακή ταυτότητα
Εργασία & Ασφάλιση
Εως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
Ψαλίδι 5,2% στο επικουρικό του ΕΤΕΑ
Οι εργοδότες αισιοδοξούν...
Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ
Βραβεία Επιχειρηματικότητας
215 οκταμηνίτες στο Δήμο Πειραιά
Ευρωπαϊκή Πίστη: αύξηση κερδών
ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική
Νέοι οικονομολόγοι για Μαγνησία, Τρίκαλα
Πότε παίρνω σύνταξη
Ασφαλιστικά ταμεία
Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες
Άλλες ειδήσεις
Συνεργασία Anytime-Shell