Έντυπη Έκδοση

Βιβλίο

Ο συγγραφέας του μήνα

 • Ο συγγραφέας του μήνα

  \Αρχίσετε aπe τe σπίτι.Πετάξετε τa ταπέτα τa ψεύτικα ποf πληρώνετε τόσον aκριβa καd οπειτα aπe ―να χρόνον δbν οχετε τίποτε. Βάλετε τaς AEλληνικaς aνδρομίδας τaς α―ωνίους. ―Ολη ― Θεσσαλία, ―λη ― Πελοπόννησος καλλιτεχνεΟ θαυμάσια ε―δη. Mb aλάχιστα χρήματα, οχετε ½ραιότατα πράγματα καd στερεότατα καd aσυγκρίτως εeγενεστέρων χρωματισμ―ν. Mb τίποτε ½ραιότερα καd πλουσιώτερα δbν εrναι δυνατeν νa στρώσ――η κανεdς μίαν α―θουσαν παρa μb τa iλόλευκα μαλλιαρa χαλιa ποf οχουν μόνον ―να μαUρον περιθώριον. Βάλετε τοfς σοφάδες σας μb τa ½ραΟα aγχώρια *φάσματα ε―ς τcν θέσιν των. Καλλιτεχνήσατε μb τa χέρια σας τa ½ραΟα σκεπάσματα. Erναι πρόστυχοι γελοΟοι oi καναπέδες σας μb τa εeρωπαϊκά παληόπανα τa iποOα κάμνει ― Eeρώπη διa τοfς κουτοfς καd βαρβάρους λαοfς ποf φέρουν nλα τc μάρκα «διa τcν \Ανατολήν». Kαd παρουσιάζετε κωμικώτατον θέαμα μb τοfς καναπέδες σας ποf δbν ξεύρετε νa καθήσετε. Kαd εrναι θεόκουτον καd aξιολύπητον πρΑγμα νa μcν οχετε ―ναν καναπb νa aναπαύσετε τe κόκκαλόν σας.

  ΠερικλΕς Γιαννόπουλος, Ξενομανία. Νέον πνεUμα πρeς τcν eλληνικcν aναγέννησιν, aκδόσεις Ροές

 • Ο συγγραφέας του μήνα

  Πετάξετε τa βάζα καd τa χρυσόχορτα καd ―λα αeτa τa παληοπράγματα τa μαζευμένα aπe τa εeρωπαϊκa χωριά. ―Ενα κανάτι ξύλινον τΕς Κορίνθου aπe τe aρωματ―δες κυπαρρίσσι μb τa ½ραΟα του στεφάνια καd μb cλίγα ονθη τοU aγροU μέσα, εrναι κομψοτέχνημα ποf θa τe aζήλευεν i κάθε EeρωπαOος καλλιτέχνης.

  Κάνετε τa οπιπλά σας, aπe τcν aλιά σας, eπλΑ, ―συχα, jρεμα, aναπαυτικά. Mc τa μαυρίζετε σaν νa σΑς aπέθαναν δώδεκα παιδιa ε―ς τeν τόπον ποf δbν μαυρίζει οuτε τe μάρμαρον ε―ς χιλιάδες χρόνια. Μία ε―κgν συγχρόνου ―δικοU σας ζωγράφου καd ― aτελεστάτη ―λων ½ς χιλιάκις προτιμοτέρα καd εeγενεστέρα, στολίζει eκατομμυριάκις περισσότερον τcν σάλα σας, καd σΑς aναδεικνύει eκατομμυριάκις πλέον πολιτισμένους παρa oi πεντακοσιόδραχμοι χρυσοκαθρέπται oi βαναυσότατοι ποf σΑς aποδεικνύουν aκαλαίσθητους καd χρησιμεύουν μόνον διa νa κατακλίνωνται oi μUγες ε―ς χρυσΑ κρεββάτια.

  ΠερικλΕς Γιαννόπουλος, Ξενομανία. Νέον πνεUμα πρeς τcν eλληνικcν aναγέννησιν, aκδόσεις Ροές

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Βιβλίο
Άλλα θέματα στην κατηγορία Βιβλίο της έντυπης έκδοσης
Συνέντευξη:Ιουλίτα Ηλιοπούλου
Οδυσσέας Ελύτης - 100 χρόνια από τη γέννησή του
Κριτική βιβλίου
Ολα στη φύση μοιάζουν σοφά
Το Εθνικό θέατρο και οι αρχαίοι τραγικοί
Ο Παπαδιαμάντης ως μεταφραστής
«Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»
Εύληπτη κοινωνική μελέτη
Το απολωλός πρόβατο
Οψεις της ανάγνωσης
Θα επηρεάσει η κρίση τα εξώφυλλα και την εμφάνιση των βιβλίων;
Λεξικό
Αναγωγή στις ρίζες!
Η Τρίτη Ανάγνωση
Ανίχνευση της ελληνικότητας
Από τις 4:00 στις 6:00
Τα ποτάμια... γυρίζουν πίσω στη μουσική
Ο βασιλιάς συνθέτης των Pink Floyd
Άλλες ειδήσεις
Ο μετρ
Διαδικτυακό εικονοστάσιο
Ο John Lennon και ο Δρόμος
Το εγχείρημα της χειραφέτησης του πνεύματος στον αιώνα του Διαφωτισμού