Έντυπη Έκδοση

Οι προσλήψεις της εβδομάδας

Αναζητήστε τις ευκαιρίες απασχόλησης για εποχική κατά κύριο λόγο εργασία, που γι' αυτήν την εβδομάδα εντοπίζεται στους παρακάτω φορείς:

Δήμος Κηφισιάς - Ανθοκομική Εκθεση

Από την Ανθοκομική Εκθεση του Δήμου προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες), δέκα (10) ατόμα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αναζητούνται οι ειδικότητες:

- 5 Δ.Ε. τεχνίτες κηπουροί

- 4 Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας

- Ενας (1) Υ.Ε. κλητήρας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ. 14561 Κηφισιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Χριστίνας Κωνσταντίνου και κας Χαράς Νάσιου .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-8019566.

Δήμος Ηλιούπολης

Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 114, θα προσλάβει 25 άτομα με σύμβαση έργου για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης» και συνολικής διάρκειας έως έξι μήνες (6) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα Δευτέρα 30.12.2013 μέχρι και Τετάρτη 8.1.2014.

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης Παύλος Πεντάρης» θα προσλάβει 17 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1.1.2014 έως 10.1.2014.

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

- 4 Τ.Ε. βρεφονηπιοκόμοι

- 10 Δ.Ε. βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι

- 3 Δ.Ε. μάγειρες

- 2 Υ.Ε. βοηθοί μαγείρων

- 2 Υ.Ε. καθαρίστριες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη και Δημαρχείου, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Νικολάου Ιωάννη και κας Βασιλάκη Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας: 213-2012900).

Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης

Θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου πενήντα τέσσερα (54) άτομα για διάφορα έργα ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά, πρόκειται για:

- Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ερευνα και Αξιολόγηση επιλεγμένων μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας (ΜΕΟΠΥ)» του ΕΣΠΑ.

- Πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Γεωλογική Πολυθεματική Χαρτογράφηση σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων», του ΕΣΠΑ.

- Πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποτίμηση Γεωθερμικού Ενεργειακού Δυναμικού σε επιλεγμένες Περιοχές για περιορισμό της Ενεργειακής Εξάρτησης και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Δυναμικού Θερμομεταλλικών Υδάτων και Ιαματικών Φυσικών Πόρων», του ΕΣΠΑ.

- Πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Υποθαλάσσιες γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες στην ακτογραμμή μεταξύ των περιοχών Χαλκιδικής και Καβάλας, καθώς και στην Καλδέρα της Σαντορίνης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

- Πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ηπειρος», «Αττική», του ΕΣΠΑ.

- Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ενταξη της πράξης "Εφαρμογή της οδηγίας 60/2000 - Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών"» του ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 20.1.2014 στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 213-1337119, 213-1337120 και στο email: gdy@igme.gr.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Ο Οργανισμός «Δήμητρα»-Ινστιτούτο Οίνου θα προσλάβει τρεις επιστημονικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς πόρους.

Απαραίτητα προσόντα:

Πρώτος επιστημονικός συνεργάτης:

- Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων ή Βιοτεχνολογίας, Βιολόγου, Χημικού, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής.

- Διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων.

- Αριστη γνώση αγγλικών.

- Εμπειρία απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφές με το έργο αντικείμενο. Η εμπειρία πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικές βεβαιώσεις εργασίας.

- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο Science Citation Index (SCI) και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε συναφές με το έργο αντικείμενο.

- Συστατική επιστολή

Δεύτερος επιστημονικός συνεργάτης:

- Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων ή Βιοτεχνολογίας, Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής.

- Να κατέχει ή να επίκειται να λάβει άμεσα μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με το έργο αντικείμενο.

- Αριστη γνώση αγγλικών - δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο Science Citation Index (SCI) και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε συναφές με το έργο αντικείμενο.

- Εμπειρία σε χημικές αναλύσεις με HPLC προϊόντων του φυτικού/μικροβιακού μεταβολισμού.

- Συστατική επιστολή.

- Επιθυμία και καταλληλότητα του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα συνεκτιμηθεί.

Τρίτος επιστημονικός συνεργάτης:

- Αριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της γαλλικής).

- Εμπειρία σε μικροβιολογικές τεχνικές παρακολούθησης μικροβιακών ζυμώσεων.

- Εμπειρία σε χημικές αναλύσεις με HPLC και GC προϊόντων μικροβιακών ζυμώσεων.

Προσοχή, γιατί κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) θέση εργασίας.

Η διάρκεια του έργου θα είναι μέχρι τις 30.6.2015, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το έργο παραταθεί και η αμοιβή θα φτάνει τα 24.000 ― πλέον ΦΠΑ για τον πρώτο επιστημονικό συνεργάτη, 19.800 ― πλέον ΦΠΑ για το δεύτερο επιστημονικό συνεργάτη και 16.200 ― πλέον ΦΠΑ για τον τρίτο επιστημονικό συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με νομίμως επικυρωμένα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 10.1.2014 στα γραφεία του Ινστιτούτου Οίνου (Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση), είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 10.1.14).

Οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία
Σχετικά θέματα: Εργασία & Ασφάλιση
Γίνετε γραφίστας... αυτοκινήτων
453 εκπαιδευτικοί για παιδιά Ρομά
Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους 30-65 ετών
Οι αμοιβές στις αργίες της Πρωτοχρονιάς
Διπλάσια αποζημίωση σε απόλυση χωρίς καμία προειδοποίηση
Πότε παίρνω σύνταξη
Προίκα 150 εκατ. του Ευρωκοινοβουλίου στο ταμείο απασχόλησης
Βιβλίο του Ι. Κουκιάδη για το εργατικό δίκαιο
Δράση των ασφαλιστικών κατά των τροχαίων
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Δημόσιος Τομέας
Δημόσιο: ευκαιρίες συνταξιοδότησης με 25ετία πριν τα 67
Επίορκοι
«Θα τους τα έκανα δώρο» είπε και έφυγε υπό όρους
Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Ο ΟΑΕΔ ψάχνει δούλους και εξαφανίζει μόρια»
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον γάζωσε
Διαλυτήριο κλεμμένων οχημάτων
Πιστολιές στον Αλιμο
ΣτΕ
Στο ΣτΕ για τα τσιγάρα που έκαναν «φτερά»
Εργασία & Ασφάλιση
Γίνετε γραφίστας... αυτοκινήτων
453 εκπαιδευτικοί για παιδιά Ρομά
Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους 30-65 ετών
Οι αμοιβές στις αργίες της Πρωτοχρονιάς
Διπλάσια αποζημίωση σε απόλυση χωρίς καμία προειδοποίηση
Πότε παίρνω σύνταξη
Προίκα 150 εκατ. του Ευρωκοινοβουλίου στο ταμείο απασχόλησης
Βιβλίο του Ι. Κουκιάδη για το εργατικό δίκαιο
Δράση των ασφαλιστικών κατά των τροχαίων
Οι προσλήψεις της εβδομάδας
Κρήτη
Τους κουρεύουν χρέη, τους σώζουν το σπίτι
Ξεκίνησε το πρόγραμμα για πρόσληψη ανέργων
3.000 Αϊ-Βασίληδες για άρρωστα παιδιά
Επίτιμος δημότης Ηρακλείου ο Κινέζος πρέσβης
Θεσσαλονίκη
Ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια από την ΕΛ.ΑΣ.
«Πολύς θόρυβος για το τίποτα η έκρηξη κοντά στα ΜΑΤ»
Ελαιόλαδο
Το λάδι πάει ταμπλό
Τουρισμός
Αγιος Βασίλης έρχεται από τη Βουλγαρία...
Αρθρα
Πίσω από το παραβάν του τρόμου και των δολοφονιών!
Ανθρώπινα
Ροζ μοναξιά παραμονή Πρωτοχρονιάς
Το παραμύθι του
Συνεντεύξεις
Ελλη, η αληθινή βασίλισσα της Βικτωρίας
Άλλες ειδήσεις
Σύνταξη με 25ετία στο Δημόσιο