Έντυπη Έκδοση

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΤΗ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαζομένους στην ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., πρώην εργαζομένους στη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., σε ηλεκτρονικά μέσα που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και μικρομετόχους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για αποδοχή δωρεάς μετοχών στην εταιρεία ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.

1.Η θεσμική, τουλάχιστον, αδυναμία του πολιτικού συστήματος να εμπνεύσει την κοινωνία και να μεταρρυθμίσει τη χώρα προοιωνίζεται εξελίξεις. Υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.

2.Το υπάρχον ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και η κατάσταση της έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης επιβάλλουν εγρήγορση και δράση. Καθιστούν απαραίτητες τις κινήσεις που θα εξασφαλίζουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες την ανεξαρτησία, την παρεμβατικότητα και την ανάπτυξη της «Ελευθεροτυπίας», για την οποία εργαζόμενοι σε αυτήν αγωνίστηκαν και αγωνίζονται. Καθιστούν αδήριτη ανάγκη τη δημιουργία και λειτουργία ενός εντελώς νέου, ανεξάρτητου, οικονομικά βιώσιμου και καθετοποιημένου ομίλου τηλεοπτικής, διαδικτυακής, ραδιοφωνικής και έντυπης ενημέρωσης. Η ελπίδα μας για το αύριο προϋποθέτει ως βάση κάθε δράσης τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία, την πολυφωνία και τον κοινωνικό έλεγχο.

Με αυτά ως δεδομένα η διοίκηση και οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Τρίτη Οψη Ανώνυμη Εταιρεία Εντυπων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» (εφεξής ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε.) ανακοινώνουν τα εξής:

Α. Η ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε., η οποία έχει ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων ευρώ (€360.000), λειτουργεί με σκοπό την επανέκδοση της «Ελευθεροτυπίας», σύμφωνα με την από 5ης Νοεμβρίου 2012 σύμβαση διαχείρισης, και την εξυγίανση της εισηγμένης (υπό αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Το πρώτο στάδιο του σχεδίου εξυγίανσης, δηλαδή η επανακυκλοφορία της «Ελευθεροτυπίας», της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», η λειτουργία του Enet και η δημιουργία του EnetEnglish, έχει ολοκληρωθεί. Η διάρκεια της σύμβασης – η οποία δημοσιεύεται ως παράρτημα στο www.enet.gr – έχει παραταθεί, υπό την προϋπόθεση επαρκούς χρηματοδότησης η οποία μπορεί να εξασφαλισθεί με το παρόν σχέδιο, ως την 31η Μαρτίου 2014.
Ταυτόχρονα με την κάλυψη της υπό Β πρώτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα αποκτήσει, χωρίς αντάλλαγμα, ποσοστό 20% των μετοχών της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
 
Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση την 11η Ιουλίου 2013 με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για το ποσό των Πέντε Εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000). Σκοπός της πρώτης αυτής αύξησης είναι η ενίσχυση της έκδοσης της «Ελευθεροτυπίας», της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», καθώς και της λειτουργίας του Enet και του EnetEnglish, η επαναλειτουργία του πιεστηρίου της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε και η παροχή υπηρεσιών Νέων Μέσων, μεταξύ των οποίων η λειτουργία διαδικτυακής τηλεόρασης και άλλων ψηφιακών ΜΜΕ. Το ποσοστό της αύξησης που δεν θα καλυφθεί από τη NAVOP LTD και τους μετόχους της επόμενης παραγράφου μέσα σε 45 ημέρες από την έγκρισή της θα διατεθεί ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας σε επενδυτές.
Γ. Ποσοστό 65% των μετοχών της εταιρείας ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. είναι άμεσα διαθέσιμο από το βασικό μέτοχο NAVOP LTD, άνευ ανταλλάγματος, στους ακόλουθους δικαιούχους, ως εξής:

1. Ποσοστό 10% των μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες της ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε..

2. Ποσοστό 10% των μετοχών σε τέως εργαζομένους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που δεν εργάζονται στην ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε..

3. Ποσοστό 10% των μετοχών σε μικρομετόχους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., δηλαδή σε μετόχους οι οποίοι διέθεταν στις 30.3.12, οπότε και αποφασίστηκε η αναστολή διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., έως 1.000.000 μετοχές ο καθένας, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 2% του μ.κ. της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

4. Μέχρι ποσοστό 35% των μετοχών σε πρώην εργαζομένους σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ τα οποία έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Η κατάσταση των δικαιούχων προς τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η σύμφωνα με τα ανωτέρω δωρεά μετοχών που διαθέτει η NAVOP LTD στην εταιρεία ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα οριστικοποιηθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Η μεταβίβαση των δωριζομένων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στο μικρότερο δυνατό απαιτούμενο χρόνο, κατά σειρά προτεραιότητας και με ίδιο αριθμό μετοχών ανά φυσικό πρόσωπο ανά κατηγορία. Ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούται να παραλάβει άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαιούχος ανά κατηγορία θα προκύψει από τη διαίρεση του αριθμού τών προς διάθεση μετοχών με τον αριθμό των προσώπων που έχουν την αντίστοιχη υπό 1, 2, 3 ή 4 ιδιότητα και εκδηλώσουν ενδιαφέρον να τις αποκτήσουν. Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετάσχει ως μέτοχος μέσω μιας μόνο ιδιότητάς του και με ανώτατο αριθμό μετοχών που θα προσδιοριστεί την 31η Ιουλίου 2013. Οι δωριζόμενες μετοχές θα είναι μη μεταβιβάσιμες προς τρίτους για ένα χρόνο, εκτός εάν εισαχθούν πριν από την πάροδο του έτους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, οπότε και με την εισαγωγή τους σε αυτήν θα καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Οσοι καταστούν μέτοχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο θα δικαιούνται, χωρίς να υποχρεούνται, να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Δ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της αύξησης του μ.κ. της εταιρείας θα αποφασιστεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, κατά προτίμηση με εισαγωγή της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εντός ή/και εκτός Ε.Ε., με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει ως σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τη συμμετοχή τής ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως επενδυτή, βασικού μετόχου και διαχειριστή της, με όρους που θα οριστικοποιηθούν πριν από τη σχετική αύξηση. Η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. θα αποφασιστεί σύμφωνα με επιχειρησιακό σχέδιο που θα προβλέπει τη μεταβίβαση προς την ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. επιπλέον ποσοστού 31% των μετοχών της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -καθιστώντας την πλέον μέτοχο με ποσοστό 51% των μετοχών της- και την εξαγορά ή διαχείριση υφισταμένων επιχειρήσεων ΜΜΕ.

Ε. Αν και η ιδιότητα του μετόχου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ιδιότητα εργαζομένου ή αμειβόμενου συνεργάτη και δεν επηρεάζει ήδη υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις και επαγγελματικές συνεργασίες στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Ομίλου θα γίνονται κατά προτεραιότητα μεταξύ μετόχων που θα διαθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα με όρους που θα επιτρέπουν τα πραγματοποιούμενα έσοδα και οι χρηματορροές τους.

ΣΤ.Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέ- ροντος όσων εργαζομένων/πρώην εργαζομένων/μικρομετόχων πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη δωρεά σε αυτούς μετοχών της ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. αρχίζει τη 1η Ιουλίου 2013 και λήγει την 31η Ιουλίου 2013. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το κάνουν δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, μέ- σο στο οποίο εργάζονται/αν, Α.Φ.Μ. μαζί με τηλέφωνο επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.paraskevopoulou@eleftherotypia.net. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην «Οικονομόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefa@ikonomopoulos.gr ή μέσω φαξ στο 210-3641806.

Ζ.Η ολοκλήρωση όσων αναφέρονται στις παραγράφους Β και Γ στους προβλεπόμενους σε αυτές χρόνους εξαρτάται από την έγκαιρη λήψη, όπου τυχόν εκ του νόμου θα απαιτείται, εγκρίσεων και αδειών κατά τόπους αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

NAVOP LTD

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Σχετικά αρχεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - 260 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 73 KB