Ηλεκτρονική Έκδοση

Τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Οι αλλαγές που έφερε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Τελευταία ενημέρωση:

Όλες οι αλλαγές στα κριτήρια της πριμοδότησης σχετικά με τις προσλήψεις στο Ελληνικό δημόσιο. Διαβάστε παρακάτω τι παραμένει ίδιο και τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων, πόσο σημαντική είναι πλέον η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών καθώς και τις διαφορές στην πριμοδότηση των χρόνων εργασιακής εμπειρίας.

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας;

Τι γίνεται με τη μοριοδότηση υποψηφίων με βάση τη συνάφεια ή μη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Τι ισχύει για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε γραπτό διαγωνισμό με συνολικό χρόνο εμπειρίας πέντε χρόνων και συνολικά μόρια 3,5 μονάδων;

Ποιο είναι το χρονικό όριο εμπειρίας για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό;

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ποια είναι η μοριοδότηση υποψηφίων κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας βάσει συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων;

Τι ισχύει για την αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού;

Πως πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας ;

Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Τι ισχύει για το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου;

Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Πως θα διορίζονται πλέον οι διακριθέντες αθλητές;

 

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Διατηρείται η μοριοδότηση της εμπειρίας καταργείται όμως η προσαύξηση της.

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας;

Όχι καταργείται η συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας

Επιστροφή

Τι γίνεται με τη μοριοδότηση υποψηφίων με βάση τη συνάφεια ή μη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Οι μονάδες μοριοδότησης παραμένουν ίδιες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά ανεξαρτήτως συνάφειας του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

►Τι ισχύει για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε γραπτό διαγωνισμό με συνολικό χρόνο εμπειρίας πέντε χρόνων και συνολικά μόρια 3,5 μονάδων;

Η μοριοδότηση αυτή αυξάνεται σετέσσερις μονάδες

Ποιο είναι το χρονικό όριο εμπειρίας για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό;

Το ανώτατο όριο εμπειρίας περιορίζεται από τα δέκα σε πέντε χρόνια

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ο πολλαπλασιαστής αλλάζει από 100 σε 110

Eπιστροφή

Ποια είναι η μοριοδότηση υποψηφίων κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Η μοριοδότηση που ήταν 70 μόρια καταργείται πλέον

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας βάσει συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων;

Πλέον για τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών που η μοριοδότηση ήταν 300 μόρια για τους συναφείς και 150 για τους μη συναφής με το αντικείμενο γίνεται 400 μόρια ανεξαρτήτως συνάφειας.

Για τα μεταπτυχιακά οι προηγούμενες διατάξεις έκαναν λόγο για μοριοδότηση με 150 μόρια για τους συναφείς τίτλους και 50 μόρια για του μη συναφείς και πλέον αλλάζουν σε μοριοδότηση 200 μορίων ανεξαρτήτως συνάφειας με τη θέση.

Επιστροφή

Τι ισχύει για την αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού;

Ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών προσμετράται σε ποσοστό 30% σε σχέση με τα μόρια του αντίστοιχου πρώτου τίτλου.

Πως πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Οι μονάδες ανά μήνα εμπειρίας ορίζονται σε 7 και για σύνολο εξήντα μηνών. ΈτσιΗ εμπειρία 2,5 ετών παραμένει στα 210 που ήταν προηγουμένως, καθώς και η εμπειρία 5 ετών πριμοδοτείται με 420.

Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας ;

Πλέον το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται.

Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Όσον αφορά τα τεστ δεξιοτήτων, η ισχύς του πάει στα δέκα έτη από τα τρία, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού από δύο γίνεται τέσσερα και επίσης η συχνότητα διενέργειας από ένα έτος γίνεται δύο έτη.

Τι ισχύει για το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου;

Πλέον για το προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών από οκτώ μήνες η διάρκεια γίνεται ίση με αυτή του σχολικού έτους. Οι μονάδες ανεργίας από 1000 για τέσσερις μήνες γίνονται 200 και από 50 ανά μήνα για τους τέσσερις μήνες έως ένα έτος γίνονται 75.

Ο πολλαπλασιαστής για τον βασικό τίτλο σπουδών από 10 για υποψηφίους ΔΕ γίνεται 20 και για υποψηφίους ΠΕ η ΤΕ από 20 γίνεται 40. Το κριτήριο της ηλικίας πλέον καταργείται ενώ η εμπειρία γίνεται πέντε μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους δώδεκα, επτά ανά μήνα για τους επόμενους δώδεκα, εννιά ανά μήνα για το τρίτο έτος, οκτώ ανά μήνα για το τέταρτο και πέντε ανά μήνα για το τελευταίο έτος με το ανώτατο σύνολο μορίων να γίνεται 408 από 300 που ήταν.

Τέλος οι μονάδες εμπειρίας που προσμετρούνταν μόνο στη περίπτωση κατά την αυτή οριζόταν σαν προσόν στην ανακοίνωση απασχόλησης πλέον λαμβάνονται υπ όψιν υποχρεωτικά.

Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές με την κατάθεση του νομοσχεδίου, προβλέπεται, για τους έχοντες σύμβαση με τους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού, η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων τους μέχρι 31/12/2011,  λόγω της επικείμενης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 Όσον αφορά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2009 καθώς και εντός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2010, αποφασίστηκε αυτές να παραταθούν μέχρι 30/04/2010.  Όμως, αυτό ισχύει αποκλειστικά για τις υπηρεσίες οι οποίες απασχολούν συμβασιούχους έργου, περισσότερους από το μισό τακτικό προσωπικό τους.

Ακόμη πλέον δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή για ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης καθώς επίσης και εάν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις προτεινόμενες για κατάρτιση σύμβασης έργου.

Τέλος, η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα χορηγείται από το ΑΣΕΠ και όχι από νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους. Επίσης μπαίνουν κριτήρια στην επιλογή των αναδόχων η οποία θα γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν.2190/94 που ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Πως θα διορίζονται πλέον οι διακριθέντες αθλητές;

Όσον αφορά στους αθλητές μπαίνει ο περιορισμός στις νίκες και στις διοργανώσεις που συμμετέχουν, ενώ δεν μπορούν να διορίζονται πλέον επαγγελματίες αθλητές.  Έτσι πλέον θα διορίζονται αθλητές με τις παρακάτω διακρίσεις:

♦1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες

♦1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους αγώνες ανδρών-γυναικών

♦1η έως 3η νίκη σε πανευρωπαϊκούς αγώνες ανδρών-γυναικών

♦Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιου ρεκόρ ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

♦Οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς παραολυμπιακούς αγώνες ή στους αγώνες των δύο πρώτων κατηγοριών.

Ακόμη ο διορισμός τους θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά τη λήξη της αθλητικής τους δραστηριότητας δηλαδή δεν ισχύει για επαγγελματίες αθλητές.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

23 σχόλια

21 Ο/Η spiros έγραψε: (πριν 8 έτη)
δουλευω στο δημο για εννια χρονια με συμβασεις εργου και συμβασεις ορισμενου χρονου δεν εχω σταματησει ουτε μια μερα τωρα τι γινετε? θα μεινω απεξω? που θα βρω δουλεια
22 Ο/Η ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΙΑΝΗΣ έγραψε: (πριν 8 έτη)
Να παυσει επιτελους η επαισχυντη κοροιδια με τους διορισμους επαγγελματιων η μη αθλητων και τα υπερβολικα προνομια που χαριστικα και χωρις καμια αιτιολογια η δικαιολογια τους διδονται!
Σημειωστε οτι σε περιπτωση που ακομα καποια σχολικη ομαδα επιτυχει απο 1 εως και 6 θεση σε παγκοσμιο πρωταθλημα,1 εως 3 σε ευρωπαικο (με επιφυλαξη) μπορουν να εγγεραφουν σε Α.Ε.Ι της επιλογης τους κ οχι μονο στην Γυμναστικη Ακαδημια, οπως π.χ. Ιατρικη,Νομικη, χωρις εισαγωγικες εξετασεις, αλλα τους διδεται και η δυνατότητα να διοριστουν σε οποια οργανικη θεση του Δημοσιου επιθυμουν, ΔΟΥ,Τελωνεια ακομα και ΟΤΑ, χωρις φυσικα ουτε μοριοδοτηση ουτε και μεσω διαδικασιων του ΑΣΕΠ.
Επομενως, και περιττο να αναφερθει οτι εχει δημιουργηθει μια ολοκληρη φαμπρικα παραγωγης "αθλητων" που συγκεντρωνονται εναντι αδρας αμοιβης σε ενα σχολειο και αν τυχον διακριθουν απο τον παγκο η απο το φυλλο αγωνος εχουν εξασφαλισει δια βιου πανεπιστημιακη εκπαιδευση με αναλογο τιτλο και εργασιακα δικαιωματα αλλα και οργανικη θεση στο Δημοσιο.
Ως εκ τουτου, δεν υπαρχει λογος να συγκρουεται κανεις για προνομια τριτεκνων, πολυτεκνων, δευτερους μεταπτυχιακους τιτλους και μοριοδοτησεις και αν αυτο συνιστα προνομιακη μεταχειριση μιας μεριδας πολιτων εναντι των αλλων.
23 Ο/Η γιωτα έγραψε: (πριν 8 έτη)
ειμαι με stage και δεν εχουμε παρει μια αποφαση εδω και 4 μηνες απο την στιγμη που μας ειπαν οτι θα μας απολησουν.τελικα θα παρουμε μια σαβαρη αποφαση επιτελους τι θα μας κανουν. και αν μας κρατησουν τι θα γινει με τα λεφτα μας? και γενικοτερα με τις συμβασεις μας.
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 23

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
ΑΣΕΠ
Κύριο θέμα
Ο νέος νόμος για τις προσλήψεις στο Δημόσιο