Ηλεκτρονική Έκδοση

Όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Άρθρο 67: Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών

Προσοχή υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής και δημοσιεύονται στο τέλος του κειμένου

Τελευταία ενημέρωση:

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 προτείνεται :

α) Η αντικατάσταση του άρθρου 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ειδικότερα : Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 67, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), διαφοροποιούνται οι συνέπειες της παράλειψης από τον τρίτο υποβολής δήλωσης ή υποβολής αυτής εκπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, διατηρείται το τεκμήριο της οφειλής, εκ μέρους του τρίτου, όλης της κατασχεθείσας απαίτησης του Δημοσίου κατά του καθού πλην όμως για λόγους χρηστής διοίκησης και επιεικείας, το παραπάνω τεκμήριο τώρα γίνεται μαχητό, και παρέχεται η δυνατότητα στον τρίτο να το ανατρέψει, προσβάλλοντας την εις βάρος του ταμειακή βεβαίωση και αποδεικνύοντας, ότι η οφειλή του προς τον καθού η κατάσχεση είναι ανύπαρκτη ή μικρότερη του ποσού για το οποίο έγινε κατάσχεση.

β) Η προσθήκη νέου άρθρου με αριθμό 30Α μετά το άρθρο 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ειδικότερα: Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 67, με την οποία προστίθεται νέο άρθρο στον ΚΕΔΕ και με αριθμό 30 Α, θεσπίζεται για τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων δυνατότητα τήρησης ειδικής διαδικασίας και συγκεκριμένα: βα) Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής σε βάρος περισσοτέρων του ενός οφειλετών του Δημοσίου του αναγκαστικού μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας του πιστωτικού ιδρύματος με το ίδιο κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και η υποβολή εκ μέρους αυτών κοινής δήλωσης τρίτου για όλους τους αναφερόμενους στο κατασχετήριο οφειλέτες. ββ) Τα αποτελέσματα της κατάσχεσης επέρχονται με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου είτε στο κεντρικό κατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος, είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτού, χωρίς να απαιτούνται οι πρόσθετες διατυπώσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπουν ειδικές διατάξεις κατά περίπτωση. βγ) Για τη δήλωση τρίτου απαιτείται, πέραν των διατυπώσεων του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ, και η υποβολή συνημμένου παραστατικού εγγράφου που εμφανίζει την κίνηση του λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, και καθορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής του εγγράφου αυτού. βδ) Καθιερώνεται η υποχρέωση απόδοσης των κατασχεθέντων στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης, χωρίς την τήρηση άλλης δικαστικής ή μη διαδικασίας. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.

γ) Η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 39 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ειδικότερα: Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 67 με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 39 του ΚΕΔΕ, απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους, ώστε να αποτρέπονται οι εκποιήσεις ακινήτων σε μη εύλογες αξίες και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές προς βλάβη των συμφερόντων τόσο του Δημοσίου, όσο και των λοιπών δανειστών, καθώς και των οφειλετών. Ειδικότερα, ο πλειστηριασμός ακινήτων θα πρέπει να διενεργείται σε αξία τουλάχιστον ίση με την αντικειμενική τους αξία, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης. Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την ισχύ του παρόντος , τα προγράμματα πλειστηριασμού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία αυτή. Η διάταξη αυτή εισάγει νέα ρύθμιση και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ.

δ) Η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ειδικότερα: Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 67, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του ΚΕΔΕ, εισάγεται νέα διάταξη ως προς την υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την επιβολή της κατάσχεσης. Με τις έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την πάροδο των σαράντα (40) ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης εξέδιδε πρόγραμμα πλειστηριασμού σε χρόνο κατά την κρίση του, χωρίς τον περιορισμό των συγκεκριμένων προθεσμιών της προτεινόμενης διάταξης. Με τη νέα διάταξη, καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την επιβολή της κατάσχεσης ή από τη μη διενέργεια του ορισθέντος πλειστηριασμού. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος όπως πχ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του, όταν επίκειται βεβαίωση νέων οφειλών και γενικότερα για λόγους δημοσίου συμφέροντος . Σε κάθε περίπτωση δεν επέρχεται απώλεια του δικαιώματος του Δημοσίου να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού οποτεδήποτε, μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών.

ε) Η προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 – ΦΕΚ 90 Α) δύο νέων εδαφίων, ειδικότερα: Προκειμένου να αποφευχθεί η μετάθεση του χρόνου καταβολής της οφειλής προς το Δημόσιο (κυρίως φορολογικών προστίμων αλλά και άλλων φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων) στις περιπτώσεις που τα δικαστήρια χορηγούν αναστολή εκτέλεσης των νόμιμων τίτλων είσπραξης (πράξεων προσδιορισμού των φόρων ή των προστίμων κλπ), της ταμειακής βεβαίωσης ή των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης (στα πλαίσια προσφυγής, ανακοπής ενδίκων μέσων κλπ) προτείνεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 67, ώστε από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής να μην απαλλάσσεται, λόγω της αναστολής, η οφειλή που προκύπτει τελικά να καταβληθεί με βάση την απόφαση του δικαστηρίου για το μέρος αυτής που είχε βεβαιωθεί ταμειακά λόγω άσκησης προσφυγής ή ενδίκου μέσου, δεδομένου ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα το ποσό αυτό δεν επιβαρύνεται ταυτόχρονα με άλλου είδους προσαυξήσεις (φορολογικές κλπ). Επίσης με την ίδια διάταξη προτείνεται να συμψηφίζονται οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου (κυρίως από επιστροφές φόρων ή άλλες απαιτήσεις) με τις βεβαιωμένες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων οφειλές προς το Δημόσιο, που τελούν σε κάθε είδους αναστολή, δεδομένου ότι με την αναστολή αφενός μεν δεν έχει κριθεί η ύπαρξη της οφειλής και αφετέρου αυτή χορηγείται από το δικαστήριο στην πλειονότητα των περιπτώσεων χωρίς εγγύηση, με κίνδυνο να επιστρέφονται σημαντικά ποσά κυρίως φόρων, ενώ τελικά κρίνεται από το δικαστήριο η ύπαρξη της οφειλής προς το Δημόσιο. Εξάλλου, με τον συμψηφισμό δεν υφίσταται αδυναμία καταβολής της οφειλής που είναι ο κύριος λόγος χορήγησης της αναστολής από τα δικαστήρια. Προτείνεται επίσης να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής υποθήκης για κάθε βεβαιωμένο χρέος προς το Δημόσιο που τελεί σε κάθε είδους αναστολή με τη διαδικασία του άρθρου 8 του ΚΕΔΕ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η είσπραξη αυτών στις περιπτώσεις οφειλετών υπόπτων φυγής ή όταν πιθανολογείται ζημία του Δημοσίου από τη μη άμεση λήψη διασφαλιστικών μέτρων, δεδομένου ότι η υποθήκη δεν αποτελεί μέσο διοικητικής εκτέλεσης που οδηγεί άμεσα στην είσπραξη των απαιτήσεων, αλλά αστικό διασφαλιστικό μέτρο αυτών.

στ) Με την διάταξη της παραγράφου 6 προτείνεται η κατάργηση του αναγκαστικού μέτρου της προσωπικής κράτησης για την είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ύστερα από τη δημοσίευση της 1/2010 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι το μέτρο αυτό είναι ανίσχυρο και αντισυνταγματικό. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτ

Άρθρο 67: Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών

1.Το άρθρο 33 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 – ΦΕΚ 90 Α αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Άρθρο 33 Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθού ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του, κατά περίπτωση».

1.Μετά το άρθρο 30 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 30 Α που έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 30 Α Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δημοσίου. Στο κατασχετήριο αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής ως και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση. Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς τήρηση άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διαδικασίας. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.».

2.Στο άρθρο 39 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 6 ως ακολούθως: «6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα». Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενεστέρων, της δημοσίευσης του νόμου αυτού, κατασχέσεων.

3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως ακολούθως : «1. O προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερεις μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού». Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα προγράμματα πλειστηριασμού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

4.Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως ακολούθως: «Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές είτε του νόμιμου τίτλου, είτε της ταμειακής βεβαίωσης, είτε των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, που χορηγούνται στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαστικής αμφισβήτησης, για το ποσό που οφείλεται τελικά με βάση τη δικαστική απόφαση. Οι ως άνω αναστολές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 καθώς και του άρθρου 83 του παρόντος».

5.α) Η προσωποκράτηση ως αναγκαστικό μέτρο προς είσπραξη δημοσίων εσόδων καταργείται. Αποφάσεις, που διατάσουν προσωπική κράτηση για βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται και ο κρατούμενος απολύεται. Εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και ένδικα μέσα κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν εισάγονται για συζήτηση και οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο. β) Η αναστολή της παραγραφής χρεών, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση προσωπικής κράτησης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή τους όμως δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο τουλάχιστον έτους από τη λήξη της αναστολής. γ) Οι διατάξεις της περιπτ. 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) , των άρθρων 231 έως 243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄) καθώς και των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του ν. 1867/1989 (ΦΕΚ 227 Α΄) όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που αναφέρεται στο θέμα αυτό, καταργούνται.

Οι τελευταίες αλλαγές στο άρθρο 67

Άρθρο 67: Στο άρθρο 67 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) εφαρμόζεται αναλόγως και στους πίνακες που συντάσσουν οι σύνδικοι πτωχεύσεως κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α΄153), ισχύει δε και για όλα τα ΝΠΔΔ των οποίων η είσπραξη διενεργείται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974.»

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών