Ηλεκτρονική Έκδοση

3842/2010

Η οριστική μορφή του νέου φορολογικού νόμου

Το τελικό κείμενο με όλα τα άρθρα όπως αποτυπώθηκε στο ΦΕΚ

Την οριστική μορφή του νέου φορολογικού νόμου όπως ακριβώς ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή παρουσιάζει το enet.gr. Επιλέξτε το άρθρο που σας ενδιαφέρει για να διαβάσετε τις οριστικές διατάξεις.

Αρθρο 1: Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών – μειώσεις φόρου

Άρθρο 2 : Εκπτώσεις από το εισόδημα

Άρθρο 3 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 4 : Κατάργηση και Τροποποίηση Φοροαπαλλαγών

Άρθρο 5: Κατάργηση Αυτοτελούς Φορολόγησης – Τροποποίηση Συντελεστών

Άρθρο 6: Φορολογία Εμπορικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 7: Φορολογία Ελεύθερων Επαγγελματιών –Παρακράτηση Φόρων

Άρθρο 8: Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 9: Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα

Άρθρο 10: Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή

Άρθρο 11: Προσδιορισμός καθαρών κερδών των επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

Άρθρο 13: Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 14: Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

Άρθρο 15: Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

Άρθρο 16: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

Άρθρο 18: Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

Άρθρο 20: Διασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών

Άρθρο 21: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Άρθρο 22: Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 23: Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων

Άρθρο 24: Επαναφορά Διατάξεων

Άρθρο 25: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 26: Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

Άρθρο 27: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 28: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 29: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 30: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Γενικά

Άρθρο 31: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 32 : Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 33: Δήλωση νομικών προσώπων – Προθεσμία υποβολής

Άρθρο 34: Δήλωση φυσικών προσώπων

Άρθρο 35: Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 36: Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 37: Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 38: Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 39: Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων

Άρθρο 40: Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων

Άρθρο 41: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων

Άρθρο 42: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων

Άρθρο 43: Μεταγραφή δηλώσεων

Άρθρο 44: Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 45: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου – Παραγραφή

Άρθρο 46: Φορολογικό απόρρητο

Άρθρο 47: Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων

Άρθρο 48: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων

Άρθρο 49: Κυρώσεις

Άρθρο 50 : Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων – εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 51: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 52: Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Άρθρο 53: Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008

Άρθρο 54: Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 55: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 56: Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Άρθρο 57: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 58 : Μεταβατική διάταξη Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 59: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ

Άρθρο 60: Ενσωμάτωση άρθρου 3 της οδηγίας 2008/8/ΕΚ

Άρθρο 61: Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

Άρθρο 63: Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ

Άρθρο 64 Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

Άρθρο 65: Διευκολύνσεις Τμηματικής Καταβολής

Άρθρο 66: Μεταβατική Διάταξη Καταβολής Εφάπαξ Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Άρθρο 67: Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών

Άρθρο 68: Διαδικασία Πληρωμής Τόκου Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων

Άρθρο 69: Κίνητρα για την ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 70: Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Άρθρο 71: Φορολογικά Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών

Άρθρο 73: Αρθρο 73. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής

Άρθρο 74: Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης

Άρθρο 75: Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων στοιχείων. Κυρώσεις - Ποινές

Άρθρο 76: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών – Αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 77: Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

Άρθρο 78: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα

Άρθρο 79: Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων

Άρθρο 80: Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

Αρθρο 81. Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου

Άρθρο 82: Παράταση παραγραφής

Άρθρο 83: Συγκρότηση Περιουσιολογίου

Άρθρο 84: Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

Άρθρο 85:Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (EE L 9/14.01.2009)

Άρθρο 86: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος του άρθρου 85

Άρθρο 87: Ειδικός Φόρος σε είδη Πολυτελείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 88: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Οργανωτικές διατάξεις Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (Α΄122)

Άρθρο 89: Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 90:Αρθρο 90. Άλλες διατάξεις

Άρθρο 91: Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο π.δ. 285/1998

Άρθρο 92: Έναρξη ισχύος

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου