Ηλεκτρονική Έκδοση

Τα χρήματα θα μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και πόθεν έσχες

Φορο-ασυλία σε όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια

Έκπτωση στο φόρο επαναπατρισμού κατά 50% αν τα χρήματα επενδυθούν σε αγορά μετοχών, ακινήτων κλπ

Σημαντική έκπτωση φόρου της τάξεως του 50% θα έχουν όσοι επαναπατρίσουν κεφάλαια τα οποία θα διαθέσουν για την αγορά ακινήτων, ομολόγων, μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων. Η επανεισαγωγή κεφαλαίων θα βοηθήσει τους κατόχους να δικαιολογήσουν τόσο τα τεκμήρια που επιβάλλει ο νέος φορολογικός νόμος όσο και το πόθεν έσχες. Όπως προβλέπει ο νόμος καθορίζεται παρακράτηση 5% για κεφάλαια που έρχονται πίσω στην Ελλάδα και 8% για όσα παραμένουν στο εξωτερικό.

Οι φορολογούμενοι που έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό για τα οποία όπως αναφέρει ο νόμος “ συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμ­φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ημεδα­πή” έχουν πλέον δύο επιλογές:

α)Να τα φέρουν πίσω στην Ελλάδα σε προθε­σμιακό λογαριασμό κατάθεσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων. Δείτε το υπόδειγμα εδώ

β) Να τα αφήσουν στο εξωτερικό αλλά να πληρώσουν φόρο με συντελεστή οκτώ τοις ε­κατό (8%) στην αξία τους.Δείτε το υπόδειγμα εδώ.

Η παρακράτηση του φόρου γίνεται μέσω της τράπεζας η οποία μεσολαβεί στην μεταφορά για την πρώτη περίπτωση ενώ για όσα μείνουν στο εξωτερικό στην αρμόδια ΔΟΥ. Το υπουργείο προβλέπει ότι “με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υπο­χρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει”.

Τονίζεται οτί δεν γίνεται έρευνα για το πως αποκτήθηκαν και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίου. Επίσης τονίζεται ότι “αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετη­θούν σε αμοιβαία κεφάλαια ή διατεθούν τα κεφάλαια αυ­τά μέσα σε δύο (2) χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφε­ται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έ­χει καταβληθεί”.

Ακόμα αν επενδυθούν επιστρέφεται το μέρος του φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης. Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρείται:

► η αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας,

►μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η αγορά ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και

►οποιαδήποτε άλλη επένδυση που αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς.

Η επένδυση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας:

αα) το αναφερόμενο στην περίπτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και

ββ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:

► προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, 

► προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά με το κόστος ανέγερσης, 

► προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., - προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που έχει συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

► προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου αγοράς των μετοχών και του χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.

►προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου

► προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το παραστατικό της μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 κοινής απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από την οποία προκύπτει η διακράτηση του τίτλου.

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ του υπουργείο επιλέγοντας το αρχείο, σε μορφή pdf, από τη στήλη δεξιά.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

15 σχόλια

1 Ο/Η Gerolykos έγραψε: (πριν 9 έτη)
Επί τέλους δικαιοσύνη
Όσοι έκλεψαν από ταμεία, δημόσια έργα, μίζες, φακελλάκια, δωροληψίες, και λοιπές απάτες θα πληρώσουν όπως τους αξίζει: 5% επί του κλεμμένου κεφαλαίου.
Εμείς οι υπόλοιποι θα πληρώσουμε 30% επί του μισθού ή της σύνταξης.
2 Ο/Η ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΑ έγραψε: (πριν 9 έτη)
Αφήστε να συνοψίσω το σκεπτικό του νομοσχεδίου:

Αυτοί που έγδυσαν το κράτος και τον κόσμο, έβγαλαν τα μαύρα χρήματα στην Ελβετία και τώρα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα και να τα καθαρίσουν καταβάλλοντας ένα 5 ή 2,5%.
Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την φαεινή στο υπουργείο, αλλά θα πρέπει κάποιος να του υπενθυμίσει πως αυτό λέγεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μάλιστα σε εξευτελιστική τιμή, γιατί συνήθως παίρνουν 10%.
Είναι δυνατόν να παίρνουμε αποφάσεις μπανανίας στο όνομα της χρεοκοπίας;
Μήπως θα ήταν προτιμότερο, κύριε υπουργέ, να δικαστούν αυτοί που έχουν διακινήσει τεράστια αδήλωτα ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους;
Αν καταδικαστούν, θα τα φέρουν από μόνοι τους για να γλιτώσουν την φυλακή και θα πληρώσουν τον αναλογούντα φόρο + την προσαύξηση.
3 Ο/Η Δημήτρης Παρασκευάς έγραψε: (πριν 9 έτη)
Αν είμαστε καλά! Το ξέπλυμα χρήματος πλέον και νόμιμα στην γειτονιά μας!

Ξεφτυλισμένοι!!!
4 Ο/Η Στυλιανος Πατακος αντιπροεδρος της κυβερνησης επι τιμην έγραψε: (πριν 9 έτη)
Επιτελους οι προτασεις του Γεωργιου Καρατζαφερη εισακουγονται!
Μπραβο στη κυβερνηση,μπραβο στον υπουργο,μπραβο στον ΛΑΟΣ ζητω η Πατρις, ζητω το Εθνος. Θανατος στους αλλοδοξους,θανατος στους Ανθελληνες!
Λευτερια η Θανατος και Καρατζαφερης Αθανατος!
5 Ο/Η Social Media Guy έγραψε: (πριν 9 έτη)
Πόσο έπιασε όταν το έκανε η ΝΔ; Άλλο τόσο θα πιάσει και με το ΠΑΣΟΚ...
6 Ο/Η NIKAP έγραψε: (πριν 9 έτη)
ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ?
ΜΗ ΜΟΥ ΠΗΤΕ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ Η ΠΛΕΜΠΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΤΟ ΛΑΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ,ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΞΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΘΩ.
7 Ο/Η Κώστας έγραψε: (πριν 9 έτη)
Με τετοιες ρυθμίσεις το μόνο μήνυμα που δίνεται είναι οτι η φοροδιαφυγή θα είναι και τωρα και για πάντα ατιμώρητη.

Ποινές φυλάκισης για φοροφυγάδες ΤΩΡΑ. Και κάθειρξη στις ποινικές φυλακές μαζί με τους δολοφόνους και τους (αλλους) κλέφτες.
8 Ο/Η ΒΑΤ έγραψε: (πριν 9 έτη)
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ;ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ;ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;ΕΛΕΟΣ!
9 Ο/Η marios lampetis έγραψε: (πριν 9 έτη)
Τι άλλο θέλουν να δουν και να διαβάσουν όσοι ακόμη πιστεύουν ότι το Ελλαδιστάν δεν το κυβερνά το Πασοκιστάν αλλα ο ηγέτης Γιωργάκης (γιος του Μεγκάλου Ανδρέα) που ήξερε ότι ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ όταν ετοιμαζόταν να αναλάβει να σώσει τον τόπο από τα πεπραγμένα του αλλου ηγέτη Κωστάκη.
10 Ο/Η ΑΜ έγραψε: (πριν 9 έτη)
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΕ ΣΩΣΙΒΙΑ
ΚΑΛΑ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΛΙΑ ΛΑΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΛΠ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΟΠΟΤΕ ΜΟΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΜΟΚΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΣΥΚΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΑΦΗ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΖΑΧΑΡΩΤΟ ΚΑΝΗΣ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΡΕΨΗ ΕΧΗΣ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΟΣ Η ΜΗ ΣΥΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΝΗΣ ΤΗΝΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΑΜΜΕΝΟΣ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΓΕΙΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΗΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ Η ΦΟΡΟΚΛΕΨΙΑ ΟΧΙ Η ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 15

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδυτικά κεφάλαια
Υπουργείο Οικονομικών
Εφορία και φορολογική πολιτική
Σχετικά αρχεία
Δείτε την ΠΟΛ - 73 KB
Παράρτημα Α - 83 KB
Παράρτημα Β - 83 KB