Έντυπη Έκδοση

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πώς θα γίνουν οι μετατάξεις

Εν όψει «Καλλικράτη» και άμεσης εφαρμογής του επικαιροποιημένου Μνημονίου, που ορίζει ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 θα ληφθούν αποφάσεις και για άλλες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις φορέων και οργανισμών του Δημοσίου, ύστερα από την αριθμητική της... τρόικας, που όρισε μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις από το Δημόσιο, και κατόπιν της «λογικής» των τροϊκανών ότι μετάταξη ίσον πρόσληψη, είναι σίγουρο ότι οι μετατάξεις θα γίνουν η μαγική λέξη για τη στέπα του ελληνικού Δημοσίου. Η «Ε» σήμερα δημοσιεύει έναν οδηγό μετατάξεων σε 22 ερωταποκρίσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα για τις μετατάξεις του «Καλλικράτη», που θα πραγματοποιηθούν άμεσα -από 1ης Ιανουαρίου- αλλά και τις γενικότερες διατάξεις που καθορίζουν την κινητικότητα στο Δημόσιο.

1 Πώς πραγματοποιείται μετάταξη από ένα υπουργείο σε άλλο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή το αντίστροφο;

Ο νόμος ορίζει ότι η μετάταξη αυτού του είδους επιτρέπεται, αρκεί οποιοσδήποτε από τους παραπάνω φορείς να επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις. Οι θέσεις ανακοινώνονται και ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Με την ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα, μπορεί όμως το υπηρεσιακό συμβούλιο αιτιολογημένα να καθορίσει και πρόσθετα. Η ανακοίνωση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου.

2 Μπορούν αν συμφωνήσουν δύο υπάλληλοι να ανταλλάξουν τις θέσεις τους με μετάταξη;

Πρόκειται για τη λεγόμενη αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων από υπουργείο σε υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε ΝΠΔΔ και αντιστρόφως και πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Χρειάζεται απόφαση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

3 Στις μετατάξεις στις παραμεθόριες περιοχές χρειάζεται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου;

Οχι, αυτού του είδους η μετάταξη πραγματοποιείται οποτεδήποτε, αρκεί οι υπάλληλοι να κατέχουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών για τη συγκεκριμένη θέση και να παραμείνουν στην υπηρεσία για μια δεκαετία τουλάχιστον ή για έξι χρόνια αν είναι ή στο μεταξύ γίνουν πολύτεκνοι.

4 Το τακτικό προσωπικό των ΚΕΠ, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των νομαρχιών, υπάγεται στις διατάξεις των εθελοντικών μετατάξεων;

Οχι, καθώς για το προσωπικό αυτό υπάρχει η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία μετατάσσεται αυτοδικαίως στο δήμο ή στην περιφέρεια αντίστοιχα με την ίδια σχέση εργασίας.

5 Οι μόνιμοι υπάλληλοι που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία των δύο ετών και βρίσκονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να μεταταχθούν ή έχουν πρόβλημα;

Μπορούν, καθώς θεωρείται ότι το προσωπικό, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» από 1-1-2011, μετατάσσεται αυτοδικαίως από νομαρχίες και κρατικές περιφέρειες, στις αιρετές περιφέρειες, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να θεωρείται ότι αίρεται η υποχρέωση τήρησης της γενικής διάταξης για τις μετατάξεις βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από το διορισμό του.

6 Τι ισχύει για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες;

Οπως ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, η μετάταξη αφορά και προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που είναι αποσπασμένο σε άλλες υπηρεσίες βάσει κοινών ή ειδικών διατάξεων, αρκεί να υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, η μετάταξη του προσωπικού είτε στο δήμο είτε στην περιφέρεια δεν συνεπάγεται διακοπή της απόσπασης, αλλά με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταγεί.

7 Τι ισχύει για τους υπαλλήλους των νομαρχιών που ενώ κατά την 1-1-2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσιακές μονάδες των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται (εν όλω ή εν μέρει) στους δήμους, εν τω μεταξύ έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες. Τι γίνεται αν κατά την 1-1-2011 η μετάταξη δεν έχει μεν ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί μόνο η δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, αναλύεται σε απόλυση και οιονεί διορισμό, το προσωπικό που έχει μεταταχθεί εν τω μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις μετατάξεις του «Καλλικράτη». Επιπλέον, αν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί η δημοσίευση της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή θα πρέπει να δημοσιευτεί, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη και στη συνέχεια θα ισχύσει κανονικά η μετάταξη.

8 Τι γίνεται με τη μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες Διαχείρισης Υδάτων;

Οι εθελούσιες μετατάξεις του προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε αιρετές περιφέρειες αφορούν μόνο το προσωπικό που έχει ασκήσει αρμοδιότητες συναφείς με εκείνες που παρατίθενται στον υποτομέα διαχείρισης υδάτων και όχι για το σύνολο των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί στις κρατικές περιφέρειες και οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από αυτές.

9 Οι υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας που έχουν μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή έχουν αποσπαστεί σε κάποιο άλλο φορέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εθελουσίας μετάταξης;

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των κρατικών περιφερειών, αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας βάσει των ρυθμίσεων του προγράμματος «Καλλικράτη», μπορεί με αίτησή του εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας να ζητήσει τη μετάταξή του στην αιρετή περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας βάσει της παρ.1 του άρθρου 256 του ν.3852/2010, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί τα υπαλληλικά του καθήκοντα στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών ή ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό είναι αποσπασμένο σε κάποιον άλλο φορέα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι προ της έκδοσης της απόφασης μετακίνησης ή της απόσπασης σε οποιονδήποτε φορέα υπηρετούσε σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας οι αρμοδιότητες της οποίας απονέμονται στην αιρετή περιφέρεια.

10 Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάλληλος νομαρχίας έχει διοριστεί με δέσμευση δεκαετούς τουλάχιστον παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησής του και μετατάσσεται τώρα σε καλλικράτειο δήμο; Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωσή του;

Ναι. Η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο των δέκα χρόνων τουλάχιστον υφίσταται και στην περίπτωση που ο υπάλληλος νομαρχίας μετατάσσεται σε δήμο.

11 Το τακτικό προσωπικό των επαρχείων υπάγεται στις διατάξεις των μετατάξεων (εθελοντικών);

Ναι, καθώς και από τα επαρχεία ασκούνται οι αρμοδιότητες κατ' αναλογία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ενώ από καμία διάταξη του «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετατάξεων για το προσωπικό αυτό.

12Οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί στις οικείες περιφέρειες, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση μετάταξης, πρέπει να επιστραφούν στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων;

Οχι. Παραμένουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν στους δήμους στους οποίους μετατάσσονται οι υπάλληλοι. Αν στο μεταξύ υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου (υπηρεσιακές μεταβολές, αναρρωτικές άδειες κ.λπ.), οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου στην περιφέρεια, για να περιληφθούν στον ατομικό φάκελο.

13 Σε ποια υπηρεσία διαβιβάζονται τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας για τη μετάταξη των νομαρχιακών υπαλλήλων σε δήμους;

Τα σχετικά δικαιολογητικά (ατομικός φάκελος, αίτηση υπαλλήλου, βεβαίωση οικείου νομάρχη) αποστέλλονται στην έδρα της οικείας περιφέρειας προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να εκδοθεί απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας για τη μετάταξη των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους δήμους.

14 Στο Εθνικό Τυπογραφείο θα σταλεί περίληψη ή ολόκληρη η απόφαση; Θα πρέπει να γίνεται μνεία για τη δαπάνη της μισθοδοσίας;

Θα σταλεί το σχέδιο της απόφασης, στο οποίο και γίνεται μνεία των διατάξεων για τις πιστώσεις.

15 Οι βεβαιώσεις για υπαλλήλους ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μετατάξεις μπορούν να υπογραφούν από αντινομάρχη, έπαρχο ή προϊστάμενο του υπαλλήλου;

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.

16 Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας όταν υπάλληλοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάταξη, θα πρέπει να εκδώσει απορριπτική απόφαση ή να ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο;

Ο γενικός γραμματέας μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογική απόφαση.

17 Αν ο νομάρχης δεν έχει εκδώσει σχετική βεβαίωση και κατά τον έλεγχο από τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μετάταξη υπαλλήλου, μπορεί να εκδώσει απόφαση για μετάταξη στον οικείο δήμο;

Ναι, εφόσον ο γενικός γραμματέας περιφέρειας είναι αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης.

18 Τι γίνεται στην περίπτωση που μόνιμοι υπάλληλοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τελούσαν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με υποχρέωση να παραμείνουν κατά το τριπλάσιο της εκπαιδευτικής τους άδειας και μετατάσσονται σε δήμο; Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωσή τους;

Ναι, η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο της άδειας υφίσταται και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετατάσσονται σε δήμους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

19 Ποιοι υπάλληλοι των ΤΥΔΚ (τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων) μετατάσσονται στους δήμους;

Α. Ολο το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό (μηχανικοί όλων των κλάδων, γεωλόγοι, εργοδηγοί κ.λπ.).

Β. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 1-1-2010.

Γ. Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν στις ΤΥΔΚ μετά την 1-1-2010.

Δ. Υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετατάσσονται όπως το ανωτέρω προσωπικό και συνεχίζει η δεκαετής υπηρεσία στη νέα θέση.

Ε. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις ΤΥΔΚ την 1-1-2010, αλλά μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά την 1-1-2010.

Εξαιρούνται οιι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Νοτίου Αιγαίου που παραμένουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ.6 του ν.3852/10.

20 Οι δόκιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την 1-1-2010 σε οργανικές μονάδες των νομαρχιών, αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρονται στο σύνολό τους στους δήμους, μετατάσσονται;

Ναι. Οι δόκιμοι υπάλληλοι θα εκληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στην εφαρμογή του «Καλλικράτη», ανεξαρτήτως εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι η διετής δοκιμαστική υπηρεσία τους. Αλλωστε, πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις και όχι για μετατάξεις κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.

21 Τι γίνεται σε περίπτωση άσκησης παράλληλων καθηκόντων;

Κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή για την υπαγωγή ή μη των υπαλλήλων στις διατάξεις των υποχρεωτικών μετατάξεων είναι τα κύρια καθήκοντα που αυτοί ασκούν. Δηλαδή αν τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί ο υπάλληλος σε οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στο σύνολό τους στους δήμους.

22 Σε περίπτωση που σε μια Διεύθυνση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένα τμήμα της οποίας ασκεί αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο σύνολό τους στο δήμο, λειτουργεί Τμήμα Γραμματείας για τη λειτουργική υποστήριξη του έργου της, το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Γραμματείας μετατάσσεται υποχρεωτικά στον οικείο δήμο;

Οσοι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν διακριτικά και αποκλειστικά τμήμα οι αρμοδιότητες του οποίου μεταβιβάζονται στον οικείο δήμο, θα υπαχθούν στις διατάξεις των υποχρεωτικών μετατάξεων. Το ίδιο θα ισχύσει και για λοιπές περιπτώσεις υποστηρικτικού προσωπικού (οδηγοί κ.λπ.). *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα