Έντυπη Έκδοση

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ

Ταφή απο-ρεμάτων

Ούτε ένα ούτε δύο ούτε τρία... Είκοσι δύο ερωτήματα θέτουν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό σε ένα πόρισμα-καταπέλτη, έπειτα από δύο αυτοψίες που έγιναν στο εργοτάξιο και δείχνουν κακοτεχνίες και ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής.

Οι δύο αυτοψίες των επιθεωρητών δείχνουν στεγάνωση των χώρων όπου θάβονται τα σκουπίδια Οι δύο αυτοψίες των επιθεωρητών δείχνουν στεγάνωση των χώρων όπου θάβονται τα σκουπίδια Υπενθυμίζεται ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι ένα από τα δύο έργα (το άλλο είναι ο ΧΥΤΑ Κερατέας για τον οποίο συγκρούονται επί τρίμηνο ΜΑΤ και κάτοικοι) για τα οποία η κυβέρνηση ασκεί κάθε μορφή πίεσης προκειμένου να υλοποιηθούν.

Με δεδομένη την πίεση αυτή, θα περίμενε κανείς να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και προετοιμασίες για να μην υπάρχουν κενά και αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ώστε να βρίσκουν απάντηση οι ανησυχίες και τα ερωτήματα των κατοίκων που αντιδρούν.

Οι αυτοψίες που έγιναν όμως στις 21/10/2010 και 4/2/2011 άλλα δείχνουν καθώς διαπιστώνουν:

**«Μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων (των χώρων δηλαδή όπου θα θάβονται τα απορρίμματα) και κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων».

* «Υπαρξη δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από τον χώρο του ΧΥΤΑ και καταλήγουν στον Νότιο Ευβοϊκό», «μεγάλο όγκο υλικών εκσκαφής που έχουν αποτεθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος και έχουν παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα», «επέμβαση στην κοίτη πιθανόν με σκαπτικό μηχάνημα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση ή και κοπή δέντρων».

Καφέ παραλίες

- Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επεμβάσεων, οι επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος διαπιστώνουν ότι «τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν πληρώσει μικρό φράγμα ανάσχεσης» και «είχαν καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή στο Σέσι Γραμματικού, γεγονός εμφανές από το αιώρημα λάσπης καφέ χρώματος στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής».

Τα έργα στο Γραμματικό ξεκίνησαν το 2009 και εκτελούνται (υπό την προστασία των ΜΑΤ) από κοινοπραξία των εταιρειών ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ (όμιλος Λάτση)-ΗΛΕΚΤΩΡ (όμιλος Μπόμπολα)-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ανάδοχος και στον ΧΥΤΑ Κερατέας).

Επιβλέπουσα αρχή από πλευράς κράτους είναι η υπηρεσία ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (η «κρατική περιφέρεια» που πιέζει για να προχωρήσει και ο ΧΥΤΑ Κερατέας) η οποία καλείται να απαντήσει στους επιθεωρητές «εντός πέντε εργάσιμων ημερών», δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παραθέτουμε ορισμένα από τα ερωτήματα που ζητούν απάντηση και ο αναγνώστης καλείται να σκεφτεί εάν είναι δικαιολογημένη η καχυποψία όσων αντιδρούν απέναντι στην υλοποίηση τέτοιων έργων:

Ερωτήματα

* Εχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπουν οι νόμοι (3010/2002, Κτιριοδομικός Κανονισμός) για οριοθετήσεις των δύο ρεμάτων και δόμηση κοντά σε αυτά, δεδομένου ότι το ένα ρέμα περνά μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα και το δεύτερο δίπλα από τη μονάδα υγρών αποβλήτων;

* Εχουν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτες για την προστασία των ρεμάτων και έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ποια είναι αυτά;

* Στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες έχει γίνει εκτίμηση της προβλεπόμενης και διαπιστωθείσας επιβάρυνσης της θαλάσσιας περιοχής εκβολής του παρακείμενου, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, ρέματος, καθώς και στη μεγάλη και μικρή παραλία Σεσίου, λόγω της παράσυρσης των υλικών εκχωμάτωσης του ΧΥΤΑ τα οποία είχαν αποτεθεί στα πρανή και έχουν παρασυρθεί στο ρέμα;

* Η διαπιστωθείσα επέμβαση στην κοίτη του ρέματος με σκαπτικά μηχανήματα (διαπλάτυνση κοίτης, πτώση και εκρίζωση δέντρων πέριξ και ανάντη της κατασκευής υδραυλικού έργου (αγωγός ομβρίων) έγινε κατόπιν μελέτης και σχετικής έγκρισης;

* Εχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες, από τον ΓΟΚ, οικοδομικές άδειες ή άδειες για την πραγματοποίηση εκσκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου;

* Εχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά, ως συνοδά έργα του ΧΥΤΑ, οι δανειοθαλάμοι σε Αγιο Στέφανο και Μαραθώνα, από τους οποίους γίνεται απόληψη υλικού για την κατασκευή της αργιλικής στεγάνωσης του ΧΥΤΑ;

* Βάσει ποιας τεχνικής μελέτης και έγκρισης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του υδραυλικού έργου εντός της κοίτης του ρέματος και ποια η σκοπιμότητά του;

* Εχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές για τον έλεγχο στεγάνωσης του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ και ποια τα αποτελέσματά τους;

* Εχουν εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης του αρμόδιου δασαρχείου, δεδομένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ γίνεται σε δημόσια δασική έκταση; Επιπλέον, εάν η περιοχή είχε χαρακτηριστεί αναδασωτέα να προσκομιστεί σχετική πράξη της Δ/νσης Δασών για την άρση του αναδασωτέου της περιοχής (!!!).

* Υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής και έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα;

* Εχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες/επιθεωρήσεις στο έργο για τον έλεγχο εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των μελετών εφαρμογής και ποιες είναι οι διαπιστώσεις; *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Διαχείριση απορριμμάτων
Περιβάλλον & οικολογία