Ηλεκτρονική Έκδοση

Aπό αύριο έναρξη επιχείρησης σε μία μέρα

Η πολυπόθητη ίδρυση επιχείρησης σε μία μέρα, για την οποία έχει ακουστεί πλήθος εξαγγελιών κάνει πρεμιέρα αύριο, έπειτα από την ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η ίδρυση επιχειρήσεων θα γίνεται σε 1 ημέρα, με μια μόνο διαδικασία που θα διαρκεί κοντά στη μία ώρα.

Σε πρώτη φάση οι διαδικασίες θα γίνονται σε 59 εμπορικά επιμελητήρια και 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία ενώ δεν θα αφορούν σε ίδρυση ατομικής επιχείρησης.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην χρωστούν στο Δημόσιο.

Προσεχώς και σε δεύτερο στάδιο θα μπορούν με την ίδια διαδικασία να γίνονται αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων ενώ θα ενταχθούν στην υπηρεσία των πολιτών και 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Δείτε παρακάτω τις ερωταπαντήσεις του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων;

Η Υπηρεσία μίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας:

• μειώνοντας δραστικά τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηματία να συστήσει τη δική του επιχείρηση,

• εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για το νέο επιχειρηματία,

• απαλλάσσοντας τη δημόσια διοίκηση από σημαντικό διοικητικό κόστος,

• καταπολεμώντας φαινόμενα διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,

• δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Ποιές υποδομές υποστηρίζουν την Υπηρεσία Μίας Στάσης;

Για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού, έχει σχεδιαστεί και συγκροτηθεί ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις:

• 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων,

• 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και

• 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

θα δραστηριοποιηθούν για να διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και να ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, από τις 4/4/2011 η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:

• σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ, • με μία και μοναδική διαδικασία αντί για έντεκα,

• σε μία μέρα αντί για τριάντα οκτώ.

Μοναδική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι).

Τι είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ);

Για πρώτη φορά συστήνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μια μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επί μέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.

Ποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων καλύπτονται από τις ΥΜΣ;

Η επιλογή των Επιμελητηρίων και των Συμβολαιογράφων ως υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση επιχείρησης, έγινε με κριτήριο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Έτσι, οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη για τη σύστασή τους, απευθύνονται στους Συμβολαιογράφους, ενώ οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αντίστοιχη απαίτηση, μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.

Ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων εξαιρούνται από τις ΥΜΣ;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων που εξαιρούνται από τις υπηρεσίες αυτές. Συγκεκριμένα:

α) Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό (π.χ. που προχωρούν σε αλλαγή νομικής μορφής, από ΕΠΕ σε ΑΕ), καθώς οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πρωτότυπη σύσταση

β) Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και απαιτούν ειδικό καθεστώς έγκρισης (π.χ. Υπουργική Απόφαση κοκ.)

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

δ) Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν συνιστούν εταιρίες.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα για τη σύσταση μιας επιχείρησης και υποκαθίστανται πλέον από τις ΥΜΣ (φορείς που εμπλέκονται, δικαιολογητικά και μέρες που απαιτούνται);

Μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 149η θέση μεταξύ 183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης (Starting a Business), στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση αλλά και τα «βήματα» που έχει καταγράψει η Ελληνική Διοίκηση, απαιτούνται:

• 9 διαφορετικές συναλλαγές/διαδικασίες για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ,

• 11 διαφορετικές συναλλαγές/διαδικασίες για τη σύσταση ΕΠΕ και ΑΕ, και

• 5 έως 38 ημέρες για την ολοκλήρωση της σύστασης.

Για παράδειγμα, για τη σύσταση μια ΟΕ, μέχρι και σήμερα γίνονταν υποχρεωτικά τα ακόλουθα βήματα:

I. Προέγκριση επωνυμίας στο Επιμελητήριο

II. Θεώρηση Καταστατικού στο Επιμελητήριο

III. Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ΔΟΥ

IV. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Νομικών

V. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Πρόνοιας

VI. Αίτηση δημοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο

VII. Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ

VIII. Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

IX. Εγγραφή επιχείρησης στο Επιμελητήριο

Αντίστοιχα, για τη σύσταση μιας ΕΠΕ, απαιτούνταν:

II. Γραμμάτιο Προείσπραξης στο Δικηγορικό Σύλλογο (με κεφάλαιο άνω των 30.000 ευρώ)

III. Υπογραφή Καταστατικού σε Συμβολαιογράφο

IV. Θεώρηση Καταστατικού στο Επιμελητήριο

V. Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ΔΟΥ

VI. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Νομικών

VII. Αίτηση δημοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο

VIII. Δημοσίευση καταστατικού στο ΦΕΚ

IX. Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ

X. Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

XI. Εγγραφή επιχείρησης στο Επιμελητήριο

τα παραπάνω βήματα, με τις ΥΜΣ υποκαθίστανται πλέον από μία και μοναδική διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε μία ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη

Πως πραγματοποιείται η πληρωμή των προβλεπόμενων παραβόλων για τη σύσταση μιας επιχείρησης;

Η ΥΜΣ προσφέρει όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής και διεκπεραιώνει αυτόματα και ηλεκτρονικά την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους φορείς. Ο πολίτης μπορεί να καταβάλλει το τίμημα με τους εξής τρόπους: α) Μετρητά β) Επιταγή γ) Πιστωτική κάρτα δ) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ (στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε μέσω e-banking και phone-banking,) και από τον επόμενο μήνα διατραπεζικά σε όλες τις ελληνικές και Ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πως διασυνδέονται οι ΥΜΣ με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο;

Ιδιαίτερο συμβολή στην απλοποίηση της διαδικασίας, αποκτά η ταχύτατη ενεργοποίηση του Γενικού Επιχειρηματικού Μητρώου. Με την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, ενεργοποιούμε ταυτόχρονα το νέο τρόπο δημοσιοποίησης όλων των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Βασικός μας στόχος, είναι η εξοικονόμηση πόρων και η αύξηση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.

Οι υπηρεσίες μιας στάσης συνδέονται με το επιχειρηματικό μητρώο, αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς και το TAXIS, αναλαμβάνουν δηλαδή, τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για να δώσουν νομική οντότητα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις. Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας Στάσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Πετυχαίνουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.

Γιατί καθυστέρησε η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων στο ΓΕΜΗ;

Η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων στο γενικό εμπορικό μητρώο δεν ήταν απλή. Από το 2005 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος και μέχρι το 2009, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς έπρεπε να ενοποιηθούν 59 μητρώα επιμελητηρίων, το μητρώο ανωνύμων εταιρειών που τηρείται στις 54 Νομαρχίες και τα βιβλία εταιρειών που τηρούνται στα 62 Πρωτοδικεία της Χώρας. Η μετάπτωση σε πρώτη φάση των μητρώων όλων των επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ και μεταγενέστερα, όλων των υπολοίπων μητρώων, θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στην απόκτηση ενός σύγχρονου χάρτη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ποιες διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες (web service);

Με την ενεργοποίηση της σύστασης εταιρίας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, οι διαδικασίες που θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες (web service) είναι οι εξής:

Ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ΑΦΜ με TAXIS

Λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από Ο.Α.Ε.Ε. και ΙΚΑ.

 Λήψη Α.Φ.Μ. για ημεδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η λήψη Α.Φ.Μ. για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα εκτελείται μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

 Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Λήψη φορολογικής ενημερότητας.

Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.

 Προέλεγχος επωνυμίας.

Αποστολή ανακοινώσεων προς το εθνικό τυπογραφείο (με e-mail στην αρχή και web service στη συνέχεια).

 Τέλος, η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μίας Στάσης θα γίνεται σε πρώτη φάση μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Είμαι επιχειρηματίας και θέλω να βρω πληροφορίες για τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ. Που πρέπει να απευθυνθώ;

Μέσα από το σχετικό Διαδικτυακό Τόπο που προετοιμάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε.), δημοσιεύεται κάθε πληροφορία απαραίτητη για τη σύσταση των εταιριών και τη δημόσια χρήση του ΓΕΜΗ. Στο Διαδικτυακό Τόπο ΓΕΜΗ θα δημοσιεύονται επίσης:

• το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα της επιχείρησης,

• τα στοιχεία των εταιριών που υπόκεινται εκ του νόμου σε δημοσιότητα

• πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, όπως ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις, κανονισμοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις. Θα τηρείται επιπλέον λογισμικό του οποίου η χρήση θα είναι δωρεάν για το κοινό, μέσω του οποίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υπολογίζουν το ακριβές κόστος σύστασης εταιρίας ανάλογα με τον τύπο και το κεφάλαιο αυτής.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα-στόχοι των ΥΜΣ και του ΓΕΜΗ;

Ακολουθούν πέντε σημαντικά βήματα που θα ολοκληρώσουν την προσπάθεια:

1. Σταδιακή ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων. (Ο σχετικός νόμος του ΥΠΑΑΝ κατατίθεται στη Βουλή εντός Απριλίου).

2. Ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ.

. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΥΜΣ μέσα από α) την επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ και β) τη δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων.

4. Ολοκλήρωση της μετάπτωσης των στοιχείων όλων των δεδομένων άλλων υφιστάμενων εμπορικών μητρώων που σήμερα δεν διαθέτουν υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Πρωτοδικεία).

5. Σταδιακά πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος και εισαγωγή νέων διαδικασιών (πχ. τροποποιήσεις καταστατικών) στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και εμπλουτισμός του portal με νέες εφαρμογές.

Ποιό είναι το όφελος για τον επιχειρηματία, τη διοίκηση και την ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του νέου θεσμού;

• Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: η σύσταση μιας εταιρείας, μέχρι σήμερα ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε πλήθος συναλλαγών από τον πολίτη με το κράτος, σε πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής ομόρρυθμης εταιρίας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.

• Μειώνουμε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγμα, το τέλος προελέγχου επωνυμίας στο ΕΒΕΑ ανέρχεται στα 75 € ενώ τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ φτάνουν για τις ΑΕ τα 544€ και για τις ΕΠΕ τα 285€.

• Αναδιοργανώνουμε το δημόσιο τομέα και περιορίζουμε τα διοικητικά κόστη: διασυνδέουμε το δημόσιο τομέα μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισμό, τη μείωση και απλοποίηση διαδικασιών, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών, την εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Με τις ΥΜΣ ενισχύεται και βελτιώνεται άμεσα και η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα.

• Περιορίζουμε τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών.

• Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνουμε την επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ποιές καινοτομίες εισάγει η λειτουργία της ΥΜΣ στον τρόπο λειτουργίας του κράτους;

Η σύσταση εταιρίας σε μία ημέρα και ένα σημείο από την Υπηρεσία μίας Στάσης, αποτελεί μία καινοτομική πρωτοβουλία για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, και αυτό γιατί:

• Η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.

• Διευρύνεται ο αριθμός των δημόσιων λειτουργών που αποκτούν πρόσβαση σε επίσημες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδομένων.

• Όλα τα τέλη μπορούν να αποπληρώνονται για πρώτη φορά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

• Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες μέσω της μοναδικής υποβολής αιτήματος και των απαραίτητων στοιχείων σε ένα μόνο σημείο, αναρτώνται ηλεκτρονικά και τελικά γίνονται διαθέσιμες στον κάθε αρμόδιο δημόσιο λειτουργό.

 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Ανάπτυξης
Επιχειρήσεις