Έντυπη Έκδοση

Ξεκίνησε η επιδότηση Νεοσύστατων και Καινοτόμων Επενδύσεων

Ξεκίνησε από χθες η επιδότηση πολιτών άνω των 18 ετών και νεοσύστατων επιχειρήσεων (έως 5 ετών που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους) που θέλουν να κάνουν καινοτόμες επενδύσεις.

Ενισχύονται έργα από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 ευρώ για τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ δίνονται μέσα από το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Απευθύνεται στο μεγαλύτερο κομμάτι της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, αλλά των υπηρεσιών. Δεν περιορίζεται στην τεχνολογική καινοτομία αλλά και σε άλλες μορφές, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και η οικολογική καινοτομία.

Χρηματοδοτείται ο μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, δαπάνες για πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, η κατοχύρωση και τροποποίηση πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, εξειδικευμένα κτιριακά έργα, η διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης, προβολής και επικοινωνίας, και ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Επιλέξιμοι κλάδοι, εκτός από το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης, είναι δραστηριότητες υποστηρικτικές προς τη γεωργία, επεξεργασίας λυμάτων, λογισμικού τηλεπικοινωνιακών δραστριοτήτων, σχετιζόμενες με νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές, επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, συσκευασίας, βιβλιοθηκών κ.λπ.

Επιδοτούνται μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον το 55% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και δεν προβλέπονται επιλαχούσες προτάσεις.

Είναι δυνατές μόνο δύο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κ.λπ.) Η μεταφορά δαπανών (μεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η επιλεξιμότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24.05.2011).

Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο www. ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30.09.2011. Πληροφορίες δίνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδύσεις
Κοινοτικά κονδύλια & επιδοτήσεις
Επιχειρήσεις