Έντυπη Έκδοση

Unigestion: Ο Αντρίκος δεν έχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων

Ο κ. Εμμ. Μαστρομανώλης, μέλος του Νομικού Γραφείου Ζέπος και Γιαννόπουλος, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της Unigestion S.Α. στην Ελλάδα, διευκρινίζει εκ μέρους της τα εξής:

«α) Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2009, είναι μέλος της Στρατηγικής Επιτροπής της "Unigestion - Ethos Environmental Sustainability L.Ρ." (εφεξής η "Προσωπική Εταιρεία"), και όχι της Unigestion S.Α. (εφεξής "Unigestion"). Η Προσωπική Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων σε άλλα κεφάλαια επενδύσεων (private equity fund of funds), η οποία συστάθηκε πρόσφατα και δεν έχει αναπτύξει ακόμα επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με προϊόντα αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps - CDS).

β) Η Προσωπική Εταιρεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, επενδύοντας για παράδειγμα σε κλάδους όπως η ενεργειακή απόδοση, η παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, η επεξεργασία υδάτων και ο έλεγχος της ρύπανσης (δηλαδή στην παραγωγή ενέργειας, υλών, προϊόντων και υπηρεσιών με ορθολογικό και οικονομικά βιώσιμο τρόπο, με κατανάλωση λιγότερων φυσικών πόρων και δημιουργία λιγότερης ρύπανσης και απορριμμάτων). Πρόκειται για μια εταιρεία με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που προσβλέπει σε οικονομικά εύρωστες επενδύσεις, και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων λύσεων στην κλιματική αλλαγή.

γ) Ούτε η Προσωπική Εταιρεία ούτε η Unigestion επενδύουν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα προϊόντων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps - CDS).

δ) Τέλος, ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει καμία εξουσία να δεσμεύει την Προσωπική Εταιρεία, καθώς ο ρόλος της Στρατηγικής Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός, εστιάζεται δε αποκλειστικά στον εντοπισμό ευκαιριών στον τομέα της περιβαλλοντικής αειφορίας, επ' ουδενί δε εκτείνεται στον έλεγχο ή στη διαχείριση της Προσωπικής Εταιρείας. Επίσης, ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει δικαίωμα λήψης επενδυτικών αποφάσεων εκ μέρους της Προσωπικής Εταιρείας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική