Έντυπη Έκδοση

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων

Νέα ευκαιρία, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, έχουν οι αμελείς φορολογούμενοι για να υποβάλουν τις παλαιές -εκπρόθεσμες πλέον- δηλώσεις, χωρίς πρόστιμα, προσαυξήσεις και άλλες κυρώσεις.

Με εγκύκλιο του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, μέχρι και τα τέλη του επόμενου μήνα, των αρχικών ή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί, καθώς και όσες ήταν ανακριβείς, χωρίς πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις, πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής. Η ευνοϊκή ρύθμιση προβλέπει ότι:

1 Εντάσσεται σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων (χρεωστικές, πιστωτικές ή μηδενικές) για φυσικά πρόσωπα και νομικά κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, μέχρι και τη χρήση του 2010.

2 Αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (ακόμα και θανόντος), ΦΠΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ, μεταβίβασης ακινήτων, εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, τόκους καταθέσεων, ομολογιακών δανείων, εντόκων ελληνικού Δημοσίου, κέρδους ή ωφέλειας από επιχειρήσεις, πρόσθετων χρημάτων που πληρώνει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, έσοδα από έπαθλα ή βραβεία, παροχές σε εκλεγμένους ΟΤΑ, τέλους κινητής τηλεφωνίας, τέλους χαρτοσήμου, έκτακτης εισφοράς σε πλοία αναψυχής κ.λπ.

3 Εξαιρούνται υποθέσεις φορολογουμένων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωριστεί στα οικεία βιβλία μετεγγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου κ.λπ.), μέχρι 14/7/2011 (έναρξη ισχύος παρόντος νόμου), όσες εκκρεμούν σε φορολογικά δικαστήρια ή Επιτροπές, αν έχουν ήδη συγκροτηθεί συνεργεία ελέγχου, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης φύλλων ελέγχου, καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι 14/7/2011, εφόσον τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών. Δεν εντάσσονται και δηλώσεις ΦΜΑΠ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Μόνο στην Εφορία

4 Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Εφορία και όχι ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.

5 Σε δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10%, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3%, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 κι εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε μέχρι 14/07/2011. Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ δεν επιβάλλεται σε εφάπαξ εξόφληση. Αν δε, από τη δήλωση, δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται ούτε πρόστιμο.

6 Ο φόρος εξοφλείται στο σύνολό του μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από τη βεβαίωση σε δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων. Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης μέχρι τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης), από δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ενώ ο συνολικός φόρος από δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων καταβάλλεται, είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, οπότε δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος, είτε σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης.

7 Σε εξόφληση φόρου με δόσεις, το ποσό καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 300 ευρώ πλην της τελευταίας.

8 Οσοι έχουν επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται, το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011, επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Εχουν διορία 10 ημερών για να υποβάλουν τη δήλωση και το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αν τους επιδόθηκε πρόσκληση μέχρι 22 Αυγούστου, τότε έχουν διορία μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για υποβολή της δήλωσης.

Και το πρόστιμο

9 Αν ο φορολογούμενος, που έχει εκπέσει φόρο ή του επιστράφηκε ως λήπτης εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου ή ως εκδότης δεν απέδωσε τον φόρο με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, πληρώσει τον φόρο, τότε δεν απαλλάσσεται από το πρόστιμο.

10 Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αν υποβληθούν οι αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών, καθώς και τα ισοζύγια.

11 Με τις δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, επισυνάπτονται υποχρεωτικά και τα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων. Κι αν τα στοιχεία είναι ειλικρινή, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς. Αν όμως διαπιστωθεί ανακρίβεια, διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

12 Εξώδικη λύση της διαφοράς επέρχεται και σε όλες τις άλλες δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων που θα υποβληθούν, εκτός κι αν διαπιστωθεί ανακρίβεια στοιχείων, οπότε και επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

13 Για τις δηλώσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 2009 δεν επιβάλλεται ούτε το αυτοτελές πρόστιμο των 1.500 ευρώ.

14 Δεν φορολογούνται αυτοτελώς τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων ή δωρεάν παραχώρηση, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών