Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ * ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στη μέγκενη 1,7εκατ. ανασφάλιστα Ι.Χ.

Πρόστιμα βροχή μέχρι 1.000 ευρώ έρχονται από τις 14 Απριλίου, ημέρα που ξεκινούν οι διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπιστούν τα 1.700.000 ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση όσους έχουν καταθέσει πινακίδες στις Εφορίες. Το σχετικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, τροποποιεί το σχετικό νόμο του 1986 έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας τους.

Για την πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων καθορίζεται η ζεύξη των αρχείων κυκλοφορούντων και ασφαλιζόμενων οχημάτων από δημόσια αρχή, που θα ορισθεί ως αρμόδια για το έργο αυτό, η οποία θα απευθύνεται γραπτά στον παρανομούντα ιδιοκτήτη καλώντας τον να προβεί στην ασφάλιση του οχήματός του εντός συγκεκριμένου σύντομου χρονικού διαστήματος.

Μέχρι τη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο, επαναλαμβανόμενο μέχρι τη συμμόρφωση. Τέλος, καθιερώνεται υποχρέωση τακτικών ελέγχων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, και πρέπει να γίνονται περισσότερες φορές στη διάρκεια του έτους.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Μαΐου είναι το Πάσχα, είναι σκόπιμο να ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά τη χρονική στιγμή που πρέπει να προστατεύονται οι πολίτες και οι εμπλεκόμενες εταιρείες.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

1. Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου.

2. Κυρώσεις που θα ισχύσουν σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, πέραν των αναγραφόμενων ποινών, είναι:

Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 10 ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.

3. Επί εμπλοκής ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης,

4. Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, ίσο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα ευρώ για τα δίκυκλα.

5. Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία.

6. Το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της ΓΓΠΣ τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους. Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται ανασφάλιστο αυτοκίνητο, συντάσσεται πράξη, η οποία αποστέλλεται με σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, με την οποία καλείται να προβεί εντός 8 ημερών στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος. Με την ίδια επιστολή η ΓΓΠΣ ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή τυχόν περαιτέρω εξηγήσεών του.

7. Για την έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική εταιρεία της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.

8. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα, η ΓΓΠΣ αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματος για το οποίο δεν υφίσταται η ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την εις βάρος του επιβολή των κυρώσεων.

9. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

10. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται σε διαρκή βάση, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ιδιωτική ασφάλιση