Έντυπη Έκδοση

Στη «Νέα Αρχή» με ρύθμιση οφειλών

Οι εργοδότες-οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», πρέπει εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.9.2013, είτε να τις εξοφλήσουν πριν απ' την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος πρέπει να καταβάλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

Δικαίωμα υπαγωγής στο παράλληλο καθεστώς τμηματικής καταβολής της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» έχουν:

Α. Οι εργοδότες-οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή α' δόσης) κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή».

Β. Οι εργοδότες-οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα χορηγούν νέα επταήμερη προθεσμία, μετά τη διεκπεραίωση σχετικού ελέγχου δηλωθέντων- καταβληθέντων στους εργοδότες-οφειλέτες που είχαν υποβάλει αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «Νέα Αρχή» είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθμισης, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί σε αυτές (καταβολή α' δόσης).

Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Αντίθετα, υποβολή αίτησης υπαγωγής στους όρους της παρούσας απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1.1.2013 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες των αναφερομένων στο θέμα εγκυκλίων οδηγιών της Διεύθυνσης ασφάλισης - Εσόδων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Ρυθμίσεις/Κανονισμοί
Εργασία & Ασφάλιση
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση