Έντυπη Έκδοση

Φρένο στην αναγνώριση ιδιωτικού χρόνου στο Δημόσιο

Φρένο στην αναγνώριση συνταξιοδοτικών χρόνων, αλλά και στη μισθολογική εξέλιξη μέχρι 7 έτη για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν εργαστεί πριν το διορισμό τους στον ιδιωτικό τομέα βάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο καθυστερεί την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 4024/2011 που ορίζει ότι:

«Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσης παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου».

Μέχρι σήμερα αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να στερούνται την ανάλογη με τα έτη προϋπηρεσίας βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους. Σε έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί διότι η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί αρμοδιότητα και του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο όμως δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε έγκριση.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Δημόσιος Τομέας
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση