Έντυπη Έκδοση

Αγωγές κατά των περικοπών συντάξεων από το ΤΣΜΕΔΕ

Καλούνται όλοι οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ (περίπου 25.000) ανά τη χώρα να περάσουν επειγόντως από τα γραφεία του Συλλόγου μας (οδός Κολοκοτρώνη 4 - Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ.: 210.3225997, Κινητό: 6976 400698 ή κινητό: 6976 778713), για να τους χορηγήσουμε τα σχετικά έγγραφα, ώστε να εγείρουν και αυτοί σχετική αγωγή για τις γενόμενες περικοπές των συντάξεών μας.

Για το σκοπό αυτό πληροφορούμε τους συν/χους μας ότι ήδη την 20ή.5.2014 οι πρώτοι σαράντα εννέα (49) συν/χοι μας υπέβαλαν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την πρώτη αγωγή κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ) - ΝΠΔΔ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Σύμφωνα με την πράξη κατάθεσης της αγωγής, αυτή (η αγωγή) έλαβε Γενικό αριθμό κατάθεσης 11731/2014.

Κατά τη συνοπτική έκθεση των τιθεμένων νομικών ζητημάτων κατ' άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989, το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) - ΝΠΔΔ» Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ - προέβη σε αλλεπάλληλες μειώσεις - περικοπές τόσο επί της νόμιμης μηνιαίας κύριας σύνταξης όσο και επί της Ειδικής Προσαύξησης των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ από την 1.8.2010 έως και σήμερα, αλλά κα πρόκειται εφεξής να συντελεσθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 10 του Ν. 3845/2010, του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ5 παρ. 1 και 2 και της Υποπαραγράφου ΙΑ6, παρ. 3 του Ν. 4093/2012. Παράνομες οι εκδοθείσες προς τούτο αποφάσεις της Διοίκησης επί προβαλλομένων ενστάσεων, όπως και οι διαπιστωτικές - βεβαιωτικές πράξεις των εν λόγω περικοπών σε εφαρμογή των ανωτέρω νόμων, ως προβαίνουσες σε όλως εσφαλμένη ερμηνεία αλλά και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ως παντελώς αναιτιολόγητες ως προσβάλλουσες τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και ισονομίας, την αρχή της ανταποδοτικότητας, απόρροια της θεμελιώδους αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης των Διοικουμένων απέναντι στα όργανα της νομοθετικής εξουσίας, τους νόμους, τη Διοίκηση και τα όργανα αυτής, ως προσβάλλουσες την έννοια της περιουσίας του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και ως παραβιάζουσες τη θεμελιώδη Αρχή της αναλογικότητας, καθώς και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης σε συνδυασμό κα με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς το Κράτος.

Στο ιστορικό της αγωγής περιγράφεται ότι οι 49 ενάγοντες με την ειδικότητα εκάστου - εκάστης εξ αυτών, παρείχαν την εργασία τους σε διαφόρους φορείς, είτε ως μισθωτοί, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες όντες ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο απορροφήθηκε στο αντίδικο, ενώ κατόπιν συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπέβαλε έκαστος εξ αυτών αντίστοιχες αιτήσεις προκειμένου να τους χορηγηθεί πλήρης σύνταξη γήρατος και κατόπιν έκδοσης των αντίστοιχων και αναλυτικώς αναφερομένων αντίστοιχων αποφάσεων της Διευθύντριας Συντάξεων και Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, τους χορηγήθηκε από το αντίδικο πλήρης σύνταξη γήρατος και πλέον είναι άπαντες συνταξιούχοι του αντιδίκου Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ.

Παρά ταύτα και μολονότι ήδη από τις ανωτέρω ημεροχρονολογίες σνταξιοδότησης εκάστου εξ αυτών ελάμβαναν κανονικά το δικαιούμενο ποσό σύνταξης σύμφωνα με την ειδικότητα, τα χρόνια ασφάλισης, ήδη από 1ης.8.2010 και εφεξής, άπαντες εξ αυτών διεπίστωσαν περικοπές - μειώσεις στο ποσό των καταβαλλόμενων μηνιαίως συντάξιμων αποδοχών τους, ενώ παράλληλα διεπίστωσαν ότι τα καταβαλλόμενα σε έκαστο εξ αυτών χρηματικά ποσά αντιστοιχούντα σε δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας δεν ήταν τα νόμιμα, αλλά ποσά χαμηλότερα των νομίμων και μέχρι τότε καταβαλλομένων σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις ανωτέρω Αποφάσεις Συνταξιοδότησής των.

Οι εν λόγω περικοπές -μειώσεις στα ποσά των συντάξιμων αποδοχών τους πιστοποιούνται - βεβαιώνονται μέσα από τα Ενημερωτικά Σημειώματα - Βεβαιώσεις οι οποίες χορηγήθηκαν σε έκαστο εξ αυτών από τον αντίδικο, κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλαν, στις οποίες βεβαιώσεις αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της Κύριας Σύνταξης αλλά και Ειδικής Προσαύξησης, ενώ βεβαιώνονται και οι από 1ης.8.2010 περικοπές επί των συντάξιμων αποδοχών τους, στη δε συνημμένη μηχανογραφημένη αναλυτική μηνιαίως εκκαθαριστική καρτέλα-πίνακα, η οποία ομοίως χορηγήθηκε σε έκαστο εξ αυτών κατόπιν της ίδιας αίτησης, περιλαμβάνεται ανάλυση κατά μήνα των καταβληθεισών συντάξιμων αποδοχών τους.

Οι μειώσεις αυτές, οι οποίες αναλυτικώς αναφέρονται στις ανωτέρω Βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του αντιδίκου επιβλήθηκαν επί των πάσης φύσεων καταβαλλομένων συντάξιμων αποδοχών τους σε εφαρμογή των κατωτέρω νόμων και διατάξεων και συγκεκριμένα: α) Ν. 3845/6-5-2010 άρθρο 3ο (ΦΕΚ 65Α), β) Ν. 3863/2010 άρ. 38, γ) Ν. 3986/2011 άρθ. 29, δ) Ν. 4024/2011 άρθρ. 2, ε) Ν. 4051/2912 (ΦΕΚ 40Α), στ) Ν. 4093/2012 άρθρο 1ο υποπαράγραφος ΙΑ5 παρ. 1 και ζ) Ν. 4093/2012 υποπαράγραφος ΙΑ6 παρ. 3.

Περαιτέρω περιγράφει το Νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου είναι βάσιμη η αγωγή των. Επίσης τονίζεται στην αγωγή των ότι ουδέποτε το ΤΣΜΕΔΕ επιχορηγήθηκε από το Δημόσιο και ότι με την απόφαση 1094/2012 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ ρητά διαλαμβάνει ότι δεν συμφωνεί για τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν με όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες Νόμους και ότι η Δ.Ε. είναι αντίθεη με τις πολλαπλές περικοπές των συντάξεων του Ταμείου, με δεδομένο ότι αφορούν αποκλειστικά χρήματα του Ταμείου που δεν έχει ποτέ επιχορηγηθεί από το κράτος. Επομένως η διοίκηση του Ταμείου έρχεται να συνομολογήσει βασικά την αγωγή μας, ότι περικοπές των συντάξεών μας παραμένουν στον φορέα και δεν ωφελείται το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Τέλος, η αγωγή μας βρίσκεται στα γραφεία του συλλόγου και καλούμε και τους 25.000 συν/χους, να προσέλθουν στο σύλλογό μας, να λάβουν αφ' ενός γνώση αυτής και αφ' ετέρου να τους καθοδηγήσουμε, αφού τους χορηγήσουμε σχετικό έντυπο για την αίτηση, αλλά και αναλυτικό υπόδειγμα συντάξεως των ποσών των περικοπών, τα ποσά που μας περιέκοψαν για μεν στους μονοσυνταξιούχους κυμαίνονται από 20.000 - 40.000 ευρώ ανάλογα με τα έτη συνταξιοδότησής των, στους δε διπλοσυνταξιούχους περί τα 10.000 ευρώ. Ομως δύναται ο δικηγόρος να συντάξει και ιδιαίτερη αγωγή για τους μονοσυνταξιούχους προς τα Ασφαλιστικά των Ταμεία, είτε είναι το Δημόσιο, είτε λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π., ώστε τελικά οι δύο αγωγές της δεύτερης κατηγορίας θα είναι περίπου της τάξεως των 20.000 - 40.000 ευρώ. Πιστεύουμε ότι μόνο δικαστικά σ' αυτή τη χώρα υφίστανται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος περί αποζημιώσεως των γενομένων περικοπών των συντάξεών μας.

Η αμοιβή του δικηγόρου κ. Σπύρου Παυλάτου (οδός Τζωρτζ 38-40, Αθήνα) είναι μόνο πενήντα (50) ευρώ και τούτο διότι είναι ομαδική. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο σχετικό έντυπο του συμφωνητικού με τον δικηγόρο, που θα αμειφθεί με ποσοστό 8% επί του τελικού ποσού που θα καθορίσει το δικαστήριο.

Η γνώμη μας είναι ότι επειδή τα ποσά των περικοπών παρέμειναν στον φορέα μας, και έτσι το ΤΣΜΕΔΕ ωφελείται περί τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως (τόσο είναι το ποσό των περικοπών), ουσιαστικά εάν εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση από το δικαστήριο, τότε ουσιαστικά δεν θα ζημιώσει, αλλά θα αναγκασθεί να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Καλούμε λοιπόν όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ να ξεκινήσουν τις αιτήσεις προς το ΤΣΜΕΔΕ και εν συνεχεία αφού θα λάβουν μετά δίμηνο τη σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελείται από έξι (6) σελίδες, θα πρέπει να έλθουν να τους καθοδηγήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουν την διαδικασία για να συμπεριληφθούν στην ομαδική αγωγή των. Εχετε υπ' όψιν ότι το δικαίωμα παραγράφεται εντός 5ετίας και επομένως συνιστούμε να μην αμελήσει κανείς να προβεί στη σχετική αγωγή.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημόσιων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Εργασία & Ασφάλιση
Μηχανικοί
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση