Έντυπη Έκδοση

Σχέδιο σύμβασης για ελάχιστους

Τριπλή παραβίαση στο σχέδιο της σύμβασης για το Ελληνικό διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να παγώσει προσώρας κάθε διαδικασία για την αμφιλεγόμενη επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο. Μετά τη νέα εξέλιξη, το ζήτημα αναμένεται να παραπεμφθεί προς επίλυση σε ανώτερο δικαστικό σχηματισμό -στο αρμόδιο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου- αφού θεωρείται βέβαιο ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα καταθέσει αίτηση ανάκλησης της επίμαχης απόφασης.

Με πρόεδρο τη σύμβουλο Αγγγελική Μαυρουδή και εισηγητή τον πάρεδρο Αθαν. Καρακόιδα, το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το στάδιο του προελέγχου, αποφάνθηκε ότι υπάρχει παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Στο στόχαστρο των δικαστών μπήκε το σχέδιο της σύμβασης και η διαδικασία για την ανάδειξη πλειοδότη προκειμένου να πουληθεί το 100% των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σοβαρές πλημμέλειες

Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές πλημμέλειες στους όρους των άρθρων 6.1 και 6.2 και στο παράρτημα Α της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης.

* Σύμφωνα με την απόφαση, το πράσινο φως για τη συμμετοχή στη διαδικασία άναψε μόνο για οικονομικούς φορείς που έχουν νομική προσωπικότητα και ενώσεις ή κοινοπραξίες, ενώ την ίδια ώρα αποκλείστηκαν οικονομικοί φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα (π.χ., φυσικά πρόσωπα), είτε αυτοτελώς, είτε σε ένωση ή κοινοπραξία, είτε σε ένωση ακόμη και με νομικά πρόσωπα.

Είναι χαρακτηριστικό το σκεπτικό της απόφασης σύμφωνα με το οποίο ο αποκλεισμός έγινε «χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό».

* Μια δεύτερη σοβαρή πλημμέλεια είναι ότι τροποποιήθηκαν εκ των υστέρων -στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού- και μάλιστα ουσιωδώς οι όροι της σύμβασης, με αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική η υποβολή νέων προσφορών από ενδιαφερόμενους επενδυτές που δεν είχαν προεπιλεγεί. Οι δικαστές επισημαίνουν, επικαλούμενοι την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ότι δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης. Και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι οι όροι 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος παραβιάζουν τις τρεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Αντίθετα το Κλιμάκιο εξέφρασε τη θέση ότι το γεγονός πως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας και των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν πριν από την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας για την αξιοποίησή τους δεν εγείρει θέμα νομιμότητας, διότι εξαρτάται από το ΤΑΙΠΕΔ σε ποιο χρονικό σημείο θα γίνει.

Μειοψήφησε η πρόεδρος κ. Μαυρουδή, κρίνοντας ότι η αποτίμηση έπρεπε να γίνει πριν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ είχε την άποψη ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογωμόνων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ως προς «τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ελεγκτικό Συνέδριο
ΤΑΙΠΕΔ
Κύριο θέμα
«Κόκκινη κάρτα» στο Ελληνικό