Έντυπη Έκδοση

1888: Ενωσις Ελλήνων Δημοσιογράφων

Πρέπει να είναι η πρώτη προσπάθεια των Ελλήνων δημοσιογράφων να συνασπισθούν σε Σωματείο, με σκοπό την υπεράσπιση των «ηθικών και υλικών συμφερόντων του ελληνικού τύπου». Οι εκδότες της εποχής -και δεν ήσαν ολίγοι- ήσαν σχεδόν όλοι δημοσιογράφοι, η οποία ήταν και η προέχουσα αυτών ιδιότητα.

Αλλά ας παραθέσουμε τη σχετική "είδηση" από την οποίαν προκύπτουν, οι εφημερίδες της εποχής αλλά και οι εκδότες-δημοσιογράφοι, μικρός φόρος τιμής στη μνήμη τους:

Νέα Εφημερίς, 22.12.1888 - Ενωσις Ελλήνων Δημοσιογράφων. "Πρωτοβουλία του κ. Λ. Ζ. Στεφανόπολι, διευθυντού του Messager d' Athenes συνήλθον προ τινων ημερών εν τη οικία αυτού εκ των διευθυντών των ενταύθα εφημερίδων και περιοδικών οι κ.κ. Θ. Αννινος, Ν. Παπαδόπουλος Υδραίος, Ι. Μ. Δαμβέργης, Χ. Μακρίδης, Γερ. Λυκιαρδόπουλος, Γ. Δροσίνης, Αρ. Ρούκης και Κ. Ι. Αγγελόπουλος αντιπροσωπεύοντες τας εφημερίδας και περιοδικά 'Αστυ', 'Διάπλασιν των Παίδων', 'Εβδομάδα', 'Επιθεώρησιν', 'Ερμήν', 'Εστίαν', 'Εφημερίδα' και 'Παλιγγενεσίαν' και απεφάσισαν την ίδρυσιν σωματείου υπό την επωνυμίαν 'Ενωσις των Ελλήνων δημοσιογράφων' και συνέταξαν προσωρινόν καταστατικόν, κατά το οποίον 'σκοπός του σωματείου είναι η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων του ελληνικού τύπου'. Το καταστατικόν τούτο ψηφισθέν ως σχέδιον και υπογεγραμμένον υπό των διευθυντών, απεστάλη προς τους διευθυντάς των εφημερίδων και περιοδικών 'Ακροπόλεως', 'Γαληνού', 'Εφημερίδος των κυριών', 'Νέας Εφημερίδος', 'Ρωμηού', 'Στρατιωτικής προόδου', 'Ραμπαγά', 'Μηχανικής Επιθεωρήσεως', 'Οικονομικής Επιθεωρήσεως', 'Εφημερίδος της ελληνικής και γαλλικής νομολογίας', 'Ελληνικής γεωργίας', 'Φοίβου', 'Νέου Κηρύγματος', 'Λόγου' όπως δηλώσωσιν αν δέχονται να μετάσχωσι του σωματείου υπό τους όρους του καταστατικού θα συνέλθωσιν δε αύριον τη 3 μ.μ. προς οριστικόν καταρτισμόν του Σωματείου"».

Αντώνης Ν. Βενέτης

Μοναστηράκι Δωρίδος

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Στη στήλη
Οι αναγνώστες γράφουν