Έντυπη Έκδοση

ΤΟ 51% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ. ΤΑ 80 ΕΚΑΤ. ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΤΟ 2018 ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ COSCO ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ

Στροφή ΟΛΠ στο car terminal και την κρουαζιέρα

Θεωρώντας δεδομένη την ανάπτυξη των εμπορευματοκιβωτίων, ελέω Cosco, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ρίχνει το βάρος της ανάπτυξής του στο car terminal και την κρουαζιέρα. Οπως αναφέρεται στο επενδυτικό πλάνο 2014-2018, η στρατηγική του ΟΛΠ θα επικεντρωθεί σε λοιπούς τομείς, πέραν του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Συγκεκριμένα, αναμένεται ενίσχυση του τομέα διακίνησης οχημάτων και κρουαζιέρας, μέσω επενδύσεων σε υποδομές, προκειμένου ο Πειραιάς να καταστεί το σημαντικότερο κέντρο κρουαζιέρας και διακίνησης οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Ωστόσο, τα εμπορευματοκιβώτια θα παραμείνουν η κύρια πηγή εσόδων και κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το 2013, ο καταμερισμός των εσόδων του ΟΛΠ είχε ως εξής: το 29% αποτελούσαν τα μισθώματα της Cosco για τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, το 22% η προβλήτα Ι του ΟΛΠ, το 13% η κρουαζιέρα, το 11% το car terminal και το 9% η ακτοπλοΐα.

Με άλλα λόγια, το 51% των εσόδων στηρίζεται στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, οπότε εάν αυξάνονται αυτά, συνεπακόλουθα αυξάνονται τα έσοδα. Πόσω μάλλον, εάν προβλέπεται να διπλασιαστούν.

Σύμφωνα με το business plan του ΟΛΠ της περιόδου 2014-18, το αντάλλαγμα παραχώρησης που καταβάλλει η ΣΕΠ Α.Ε. (θυγατρική της Cosco) θα αυξηθεί από 34,1 εκατ. ευρώ το 2013, σε 80,1 εκατ. ευρώ το 2018, με μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 19%.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, το φορτίο που διακινείται, μέσω του τερματικού σταθμού της ΣΕΠ (προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ) θα καταγράψει μεσοσταθμική ετήσια αύξηση 16%, φτάνοντας τα 4,5 εκατ. TEUs το 2018, από 2,5 εκατ. TEUs το 2013.

Οι ανωτέρω προβλέψεις του business plan έγιναν χωρίς να ληφθεί υπόψη ο φιλικός διακανονισμός με τον κινεζικό όμιλο, καθώς εκκρεμεί η σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έπειτα από την πρώτη αρνητική γνωμάτευση.

Προβλήτα Ι

Αντίστοιχα, η προβλήτα Ι του ΟΛΠ θα αναπτύσσεται με 2,7% ετησίως. Η λειτουργία της Προβλήτας Ι ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010, κατόπιν της μετεγκατάστασης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ από την Προβλήτα ΙΙ, η οποία τελεί πλέον υπό παραχώρηση στην Cosco. Το 2012 ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση πενταετούς διάρκειας για φορτία μεταφόρτωσης με την MSC, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ).

Ο όγκος φορτίων μεταφόρτωσης αποτελεί περισσότερο από το 80% των έμφορτων Ε/Κ που διαχειρίζεται ο σταθμός. Ο όγκος εγχώριου φορτίου (εισαγωγής & εξαγωγής) που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ επηρεάστηκε αρνητικά, τόσο από τη χρηματοοικονομική κρίση της χώρας όσο και από τον ενδολιμενικό ανταγωνισμό με τη ΣΕΠ (Cosco).

Ελήφθη η υπόθεση ότι θα εφαρμοστεί αύξηση ύψους 5%, σε όλα τα τιμολόγια, πλην των φορτίων μεταφόρτωσης, τα οποία στην πλειοψηφία αφορούν τη σύμβαση με την MSC εντός της επόμενης διετίας (2014-2015), ενώ στο υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου (2016-2018) θα παραμείνουν σταθερά.

Η μέση ετήσια μεταβολή διακίνησης είναι περίπου 2,7%. Με βάση τις παραδοχές ανάπτυξης, το ΣΕΜΠΟ θα φτάσει στο τέλος της 5ετίας στο όριο λειτουργικής του δυναμικότητας κοντά στις 700.000 TEU.

Σε οικονομικό επίπεδο αναφέρεται ότι η προβλήτα Ι θα παραμείνει ζημιογόνος, κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, παρά τη συγκράτηση του κόστους μισθοδοσίας και τη μικρή αύξηση της παραγωγικότητας.

Οσον αφορά το car terminal, η διασύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δίνει τη δυνατότητα για επέκταση της λιμενικής ενδοχώρας του Πειραιά και διείσδυση σε νέες αγορές, που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρουν σταδιακά περίπου 40 χιλιάδες κινήσεις κατ' έτος. Η εκτίμηση είναι για έσοδα 13 εκατ. το 2015 και 16 εκατ. το 2018.

Στην κρουαζιέρα, για το 2014, προβλέπεται μείωση επιβατών περίπου της τάξης του 10%, βάσει των υφιστάμενων στοιχείων εξαμήνου. Για το 2015 και εντεύθεν, εφαρμόζεται αύξηση 4,5%, που αποτελεί το μέσο ρυθμό ετήσιας αύξησης 2008-2013, ενώ προστίθεται 1%, λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης κρουαζιέρας Αγ. Νικολάου το 2016 και επιπλέον 1% το 2017, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων από τη νότια επέκταση. Το 2015, τα έσοδα από την κρουαζιέρα εκτιμώνται στα 14 εκατ. και το 2018 στα 18 εκατ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΛΠ, από την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και κυρίως από την αύξηση των εμπορευματοκιβωτίων, τα συνολικά έσοδα του οργανισμού, από 108,2 εκατ. ευρώ το 2014, υπολογίζονται στα 165,6 εκατ. ευρώ το 2018.

Ανάλογα, τα μεικτά κέρδη, από 21,8 εκατ. ευρώ το 2014, θα ανέλθουν σε 70,5 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη από 7,3 εκατ. ευρώ το 2014, θα προσεγγίσουν τα 43,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Επενδύσεις 562 εκατ. προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ, της περιόδου 2014-18, είναι ύψους 562 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τα εξής:

1 Τη νέα βάση κρουαζιέρας, ένα έργο που θα κοστίσει περί τα 136 εκατ. ευρώ. Στις εγκαταστάσεις θα μπορούν να ελλιμενίζονται τρία κρουαζιερόπλοια τελευταίας γενιάς. Θα χρηματοδοτηθεί κατά 95% από το ΕΣΠΑ.

2 Εργα για την ανάπτυξη του car ter-minal.

3 Υπάρχει πρόβλεψη για την υποδομή και εγκατάσταση κυκλοφοριακού μέσου, τύπου monorail, περιφερειακά του κεντρικού λιμανιού, με κόστος που φθάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

4 Στην περιοχή Παλατάκι θα κατασκευαστεί ξενοδοχειακή μονάδα, αξίας 50 εκατ. ευρώ.

5 Πενήντα εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε δύο πλωτές δεξαμενές, τύπου post panama, για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

6 Δημιουργία υποθαλάσσιας διάβασης για πεζούς που θα ενώνει τη βάση κρουαζιέρας με τη Δραπετσώνα.

7 Επισκευές στο κτήριο της Παγόδας, ώστε να λειτουργήσει ως εκθεσιακό κέντρο.

8 Δημιουργία της Πολιτιστικής Ακτής, με μεγαλύτερο έργο το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδύσεις
Λιμάνια και Ναυπηγεία
ΟΛΠ