Έντυπη Έκδοση

Οικονομοτεχνική οργάνωση του ΕΣΥ

Η Επιστημονική Κοστολόγηση (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Αναλυτική Λογιστική ή Λογιστική του Κόστους), βασικός σπόνδυλος του οικονομικού λογισμού, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και την απόδοση του συνόλου των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, καθώς και τα αναλυτικά αποτελέσματα των τμημάτων, προϊόντων, και υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τις πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και για την άσκηση της συμφεροτερότερης διαδικασίας παραγωγής.

Κυρίως, όμως, η επιστημονική κοστολόγηση εντοπίζει το σημείο στο οποίο επιτυγχάνεται το ευνοϊκότερο κόστος με τον ορθολογικότερο συνδυασμό των συντελεστών της παραγωγής.

Η οικονομική και κοστολογική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Το Δημόσιο Λογιστικό είναι το κύριο εργαλείο καταγραφής των οικονομικών γεγονότων στα δημόσια νοσοκομεία όπως σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς και δευτερευόντως η Γενική και Αναλυτική Λογιστική (Διπλογραφικό).

Το Δημόσιο Λογιστικό είναι δομημένο σε κωδικούς συναρτημένους με τον προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται είναι περισσότερο η αποτύπωση των εισπράξεων- πληρωμών (τήρηση προϋπολογισμού) και λιγότερο των εσόδων, εξόδων. Επειδή όμως είναι γνωστό ότι είναι τελείως διαφορετικές έννοιες οι εισπράξεις - πληρωμές σε σχέση με τα έσοδα - έξοδα αποτυπώνοντας οικονομικά γεγονότα που συμβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο και έχουν διαφορετικό ρόλο, πολλές φορές συγχέονται οι τόσο διαφορετικές προαναφερόμενες έννοιες και χάνουν την κοστολογική και οργανωτική τους αξία και τη συγκρισιμότητά τους για τα εξεταζόμενα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Δημιουργείται έτσι στους εργαζομένους η λανθασμένη εντύπωση της προτεραιότητας του Δημόσιου Λογιστικού σε σχέση με το διπλογραφικό και την Αναλυτική Λογιστική. Η εννοιολογική αυτή σύγχυση σε σχέση με τα έσοδα - έξοδα και εισπράξεις - πληρωμές (ταυτίζονται πολλές φορές οι εισπράξεις με τα έσοδα και οι δαπάνες με τις πληρωμές) έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην οικονομικοτεχνική οργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων όσον αφορά τη σπουδαιότητα του χρόνου έγκαιρης λογιστικοποίησης των οικονομικών γεγονότων (εσόδων - εξόδων) και τη δυνατότητα δημιουργίας των κέντρων κόστους όπου κύρια κέντρα κόστους νοούνται τα τμήματα που παράγουν έσοδα (κλινικές - τμήματα -εργαστήρια).

Πρώτη από τις συνέπειες της σύγχυσης είναι η ετεροχρονισμένη καταχώριση των αγορών των υλικών και δαπανών και κυρίως των εσόδων (νοσήλια) από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Η παράλληλη τήρηση Δημοσίου Λογιστικού και διπλογραφικού αναλώνει τον διαθέσιμο χρόνο των στελεχών του διοικητικού μηχανισμού χωρίς να δίνεται χρόνος για διασταυρώσεις και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, αφού στην ουσία πρόκειται για το ίδιο έργο που γίνεται δύο φορές.

Η μη τήρηση μηχανογραφικών αποθηκών στα επί μέρους τμήματα (κλινικές) έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη γνώσης των ποσοτήτων των υλικών που υπάρχουν και διακινούνται και που αναλώνονται εντός των νοσοκομείων.

Η ετεροχρονισμένη λογιστικοποίηση των εσόδων έχει ως αποτέλεσμα αφ' ενός την καθυστέρηση είσπραξής τους από τους ασφαλιστικούς φορείς και αφ' ετέρου την αδυναμία συγκρισιμότητάς τους με τα αντίστοιχα διαστήματα άλλων ετών ή και μεταξύ διαφορετικών περιόδων.

Συμπερασματικά η κατίσχυση του Διπλογραφικού συστήματος - Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, της Αναλυτικής Λογιστικής του κόστους και η πλήρης κατάργηση του Δημόσιου Λογιστικού είναι περισσότερο από αναγκαία από ποτέ. Αυτό σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικά εφαρμογές των παραγωγικών κέντρων κόστους (κλινικές-εργαστήρια) μπορούν να δώσουν απάντηση στο χρονίζον πρόβλημα της αδιαφάνειας, αναποτελεσματικότητας και του ανορθολογισμού της οικονομικοτεχνικής οργάνωσης των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας, καθώς επίσης και ολόκληρου του δημόσιου τομέα στο θέμα της ανισοκατανομής των διαθέσιμων χρηματικών και ανθρώπινων πόρων του συστήματος. Προϋπόθεση της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι η ενιαία κωδικοποίηση των υλικών σε όλα τα νοσοκομεία και η ενιαία ανάπτυξη των λογαριασμών της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

Τελικός στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς αφού ο ασθενής είναι ο τελικός φορέας κόστους (προσαρμογή στην οδηγία 24/2011 της ΕΕ ) και η ακριβής κοστολόγηση όλων των ιατρικών πράξεων για τον εξορθολογισμό της τιμής του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου (ΚΕΝ).

Θεωρώ, τέλος, αναγκαίο ένα πρόγραμμα κατάρτισης προκειμένου το σύνολο αυτών των εργασιών να γίνεται από τα διοικητικά στελέχη εντός των νοσοκομείων και των δημοσίων υπηρεσιών».

Παπαδόπουλος Παύλος

οικονομολόγος

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Στη στήλη
Οι αναγνώστες γράφουν