Έντυπη Έκδοση

Οι «σκιές» του Τειρεσία

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ του νόμου 2472/1997, «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», δεν φαίνεται να καλύπτει ευθέως και τα οικονομικά-επιχειρηματικά δεδομένα των νομικών προσώπων κάθε μορφής, παρά το γεγονός ότι οι λεγόμενες προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αλλά συχνά και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, στην ουσία αποτελούν μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, για τη λειτουργία των οποίων οι ομόρρυθμοι εταίροι τους φέρουν εκ του νόμου και ατομική ευθύνη για τα χρέη των εταιρειών.

Η λειτουργία της υπηρεσίας «ΤΣΕΚ», που ήδη προωθείται εμπορικά και παρέχεται από την Τειρεσίας Α.Ε., βασίζεται σε αυτό ακριβώς το νομοθετικό έλλειμμα, εμπορευματοποιώντας τις πληροφορίες που αφορούν σε δυσμενή οικονομικά στοιχεία νομικών προσώπων. Αν ερευνήσει μάλιστα κανείς το σχετικό ιστότοπο «tsek.teiresias.gr», στο πεδίο «πρόσβαση και δεδομένα» θα διαπιστώσει ότι δεν καθίσταται σαφές πως τα υπό έρευνα δεδομένα δεν αφορούν στοιχεία φυσικών προσώπων. Θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στην ενότητα «όροι και προϋποθέσεις» προκειμένου να το διαπιστώσει.

Αυτή καθ' εαυτήν, όμως, η μεθοδολογία τήρησης και καταχώρισης στοιχείων στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο άδικης διαπόμπευσης και εμπορικής απομόνωσης επιχειρηματιών που αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε χρηματοδότηση με σκληρούς, επαχθείς και ενίοτε παράνομους όρους (π.χ. τοκογλυφικούς).

Για παράδειγμα, ο λήπτης πληροφοριών μέσω του «ΤΣΕΚ» μπορεί να λάβει γνώση μόνο του είδους και του αριθμού των δυσμενών στοιχείων του αντισυμβαλλομένου του (π.χ. δύο ακάλυπτες επιταγές, μία διαταγή πληρωμής, μία κατάσχεση) και όχι τυχόν νόμιμων και βάσιμων αντιρρήσεών του σε παράνομες και καταχρηστικές αξιώσεις. Ακόμα, λοιπόν, και αν η καταχωρισμένη στη μαύρη λίστα επιχείρηση δικαιωθεί δικαστικά στο μέλλον, η εν τω μεταξύ υφιστάμενη εμπορική δυσφήμησή της, μέσω της καταχώρισης στο ΣΑΥ, θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη. Είναι προφανές ότι με το υπάρχον, παντελώς αρρύθμιστο νομοθετικά, πλαίσιο τίθεται άδικα και άκριτα στην ίδια μοίρα έναντι της αγοράς τόσο ο επιχειρηματίας-θύμα μιας τοκογλυφικής δραστηριότητας όσο και ο «μπαταχτσής».

Συνεπώς, καθίσταται δικαιοπολιτικά αναγκαία η άμεση παρέμβαση του νομοθέτη και η κατάστρωση σαφών και συγκεκριμένων κριτηρίων συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης τέτοιων πληροφοριών και δεδομένων και για τα νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε αφ' ενός να εξυπηρετείται η ασφάλεια των συναλλαγών και αφ' ετέρου να αποτρέπεται η άλογη και επικίνδυνη διαχείριση και εμπορευματοποίηση της πληροφορίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αναλύσεις
Γνώμες/Απόψεις
Τράπεζες
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Κύριο θέμα
Στο έλεος των τραπεζών