Έντυπη Έκδοση

* ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Χαρακτηρισμοί και αποχαρακτηρισμοί εξπρές

Διαδικασίες εξπρές, με το νέο δασικό νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος ισχύουν τόσο για το χαρακτηρισμό όσο και για τον αποχαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής.

Προβλέπεται, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, ότι εντός δέκα ημερών θα κρίνεται αν μία έκταση είναι δασική ή όχι και ότι η σχετική απόφαση του δασάρχη θα αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο του υπουργείου, ενώ θα κοινοποιείται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο εκδίδονται γύρω στις 20.000 πράξεις. Σύμφωνα με δασικούς υπαλλήλους, στην Αττική για να βγει μία πράξη χαρακτηρισμού απαιτείται πάνω από ένας χρόνος, ενώ αν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια, μπορεί να απαιτηθεί ως και μία εικοσαετία.

Πάντως οι βασικές ρυθμίσεις του νέου δασικού νόμου προβλέπουν:

1 Για τις πράξεις χαρακτηρισμού

* Επίδοση πράξης χαρακτηρισμού / απόφασης Επιτροπής επί αντιρρήσεων κατ' αυτής σε αιτούντα εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοσή της.

* Ανάρτηση της πράξης χαρακτηρισμού / απόφασης της Επιτροπής άμεσα, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 10 ημερών, σε ειδικό δικτυακό τόπο.

* Εναρξη δίμηνης προθεσμίας για προσβολή πράξης χαρακτηρισμού / απόφασης Επιτροπής από την ως άνω επίδοσή της, ως προς τον αιτούντα, ή από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, ως προς τους τρίτους.

* Μείωση του αριθμού των Επιτροπών, οι οποίες ελέγχουν την πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη, κατόπιν άσκησης σχετικής προσφυγής, από δύο, σε μία, προς συντόμευση της διαδικασίας.

* Δυνατότητα ορισμού, ως προέδρου της Επιτροπής, εκτός από δικαστή, όπως προβλέπεται σήμερα, και δικηγόρου ή μέλους του ΝΣΚ.

* Πρόβλεψη αμοιβής των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποκλειστικά από το παράβολο που θα καταβάλλει ο αιτών το χαρακτηρισμό.

* Καθιέρωση αποκλειστικής προθεσμίας ενός εξαμήνου για έκδοση απόφασης της Επιτροπής.

* Δυνατότητα αυξήσεως, ανάλογα με τις ανάγκες, του αριθμού των Επιτροπών που λειτουργούν ανά νομό, απευθείας, με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

* Πρόβλεψη της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, εντός προθεσμίας το πολύ 45 ημερών, όταν πρόκειται για μεγάλα έργα και συζήτησης των τυχόν αντιρρήσεων κατά τής ως άνω πράξης, κατά προτίμηση, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη χαρακτηρισμού μετά την έκδοσή της έχει όλες τις έννομες συνέπειες, δηλαδή εκτελείται, έστω και αν ασκήθηκαν κατ' αυτής αντιρρήσεις.

2 Για τις αναδασώσεις

* Αρση / ανάκληση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της οικείας δασικής υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών.

* Μη κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων που τελούν σε νόμιμη αλλαγή χρήσης.

* Πρόβλεψη ανάκλησης όσων σχετικών αποφάσεων έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

* Μη απαίτηση άρσης του αναδασωτέου για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων που επιτρέπονται κατ' εξαίρεση στις αναδασωτέες εκτάσεις.

Για τις επιτρεπτές δασικές επεμβάσεις:

* Εκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση των επεμβάσεων σε δάσος, δασική ή δημόσια χορτολιβαδική και βραχώδη έκταση.

* Απευθείας παραχώρηση δάσους ή δασικής έκτασης, χωρίς να προαπαιτείται η έρευνα περί της τυχόν ύπαρξης διαθέσιμων εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, και για τα έργα και την εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Κύριο θέμα
Ανοιξαν μια τρύπα στο δάσος για φευγάτους επενδυτές!