Ηλεκτρονική Έκδοση

Ενημέρωση για τα βασικά σημεία του σχεδίου αναδιάρθρωσης / εξυγίανσης της Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι με τα σωματεια των πρώην εργαζομένων της ΧΚ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και δικηγόρων τους μετά από πρόσκληση του εκδότη της Ελευθεροτυπίας, οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων τα βασικά σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσης/εξυγίανσης της εταιρείας.

Ειδικότερα:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»

Τα βασικά σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι τα εξής:

1. Τα διαθέσιμα μετρητά είναι €12 εκ, από τα οποία €2 εκ θα αποτελέσουν το κατ’ αρχήν κεφάλαιο κίνησης για την καλύτερη λειτουργία της εκδοτικής δραστηριότητας και την επαναλειτουργία του πιεστηρίου. Τα υπόλοιπα €10 εκ θα διατεθούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 επ. Του Πτωχευτικού Κώδικα.

2. Ειδικά για τους εργαζόμενους, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε αυτοί να ικανοποιήσουν το σύνολο των απαιτήσεών τους μέχρι το ύψος που θα ικανοποιούντο με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα υπάρξει αποτίμηση των ακινήτων της εταιρείας μέσω δημόσιας πλειοδτικής διαδικασίας.

3. Στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών και δεδομένου ότι η εταιρεία μετά την εξυγίανσή της θα παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μέρος των υποχρεώσεων προς πιστωτές αναμένεται να καταβληθεί με μετοχοποίηση και διάθεση νέων μετοχών της εταιρείας. Ο προσδιορισμός της αξίας των νέων μετοχών θα βασιστεί στην αποτίμηση της αξίας της εταιρείας, από ανεξάρτητους αποτιμητές μετά την αναδιοργάνωση. Ειδικά για τους εργαζόμενους, για το ποσό που αναλογεί στο πέραν του 10%, θα επιδιωχθεί η κατα το δυνατόν μεγαλύτερη καταβολή μετρητών. Προκειμένου να υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση είναι πιθανή η εκποίηση των ακινήτων της εταιρείας και, κυρίως, του κτιρίου γραφείων της Μίνωος. Το σχέδιο λειτουργίας της εκδοτικής δραστηριότητας προβλέπει τη μεταστέγαση της Ελευθεροτυπίας σε άλλο χώρο.

4. Εφόσον το σχέδιο αναδιοργάνωσης ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, η Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. θα καταστεί η πρώτη χρηματοοικονομικά υγιής καθετοποιημένη επιχείρηση ενημέρωσης με ενσωματωμένο εκτυπωτικό κλάδο.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014

Σημ XKT: Η συνάντηση, στην οποία απαντήθηκαν και οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αποτελεί το πρώτο βήμα διαδικασίας διαβούλευσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης/εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της και, εφόσον γίνει δεκτό, μαζί με την αναδιοργάνωση/εξυγίανση της εταιρείας θα επιτύχει την ικανοποίηση των εργαζομένων με ποσά τουλάχιστον ίδια με αυτά που θα προσδοκούσαν από την διαδικασία εκκαθάρισης, σε πολύ πιο σύντομο χρόνο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Χ.Κ. Τεγόπουλος
Ελευθεροτυπία