Έντυπη Έκδοση

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Συμψηφισμός οφειλών από τη μελλοντική σύνταξη

Δικαίωμα συμψηφισμού οφειλών μέχρι 40 δόσεις από την παρακράτηση σύνταξης δίνει ο ΟΑΕΕ σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται στο στάδιο της συνταξιοδότησης και δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Τα ποσά για τα οποία θα γίνεται συμψηφισμός ίσος με τις 40 δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου, κατά την οποία, μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφ' όσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τα 20.000 ευρώ, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσόν της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και 40 δόσεις.

Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφ' όσον αυτή υπερβαίνει το ποσόν που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, τότε -όπως και στις περιπτώσεις απονομής- θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής -το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι το ίδιο-, το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής.

Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία.

Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός της οφειλής σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα, δηλαδή θα υπολογίζεται η οφειλή με το ασφάλιστρο και τα πρόσθετα τέλη που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για πάνω από έναν φορέα

Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή: στην περίπτωση αυτή (ισχύει και στην περίπτωση που ο ΟΑΕΕ είναι απονέμων φορέας σύνταξης) στον απονέμοντα γνωστοποιούνται τα στοιχεία των οφειλών όλων των συμμετεχόντων φορέων (μέσω των βεβαιώσεων χρόνων ασφάλισης). Μετά τη συγκέντρωση των οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες γίνεται έλεγχος για το αν το συνολικό ποσόν της οφειλής υπερβαίνει τα ποσά που μπορεί να παρακρατηθούν. Στην περίπτωση του ΟΑΕΕ, ισχύουν ως ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ.

Ακολούθως ο απονέμων φορέας ζητά από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον υποψήφιο συνταξιούχο το ποσόν της οφειλής το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσόν που υπερβαίνει το ποσόν της παρακράτησης και η διαδικασία συνεχίζεται κατά τα προαναφερθέντα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εργασία & Ασφάλιση
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)