Έντυπη Έκδοση

ΤΟ ΕΤΕΑ ΕΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ 16 ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

«Ξεμπλοκάρει» η απονομή των επικουρικών συντάξεων

Οδηγίες για την απρόσκοπτη αντιμετώπιση συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τα 16 ενταγμένα ταμεία επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εξέδωσε η διοίκηση του Ταμείου, προκειμένου να «ξεμπλοκαριστούν» εκατοντάδες υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης, ιδίως ασφαλισμένων σε επαγγελματικά ταμεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές:

1. «Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς-τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ».

2. «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων-τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν».

Για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων αλλά και των αιτημάτων που θα υποβληθούν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ και αφορούν περιπτώσεις ασφαλισμένων που πραγματοποίησαν χρόνο ασφάλισης σε πλέον του ενός ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ φορέα, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

1. Πότε υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ ο ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης σε πλέον του ενός εντασσόμενους φορείς;

2. Βάσει ποιων διατάξεων θα κριθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης;

3. Πώς προσμετρώνται οι χρόνοι ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς;

4. Πώς θα υπολογιστεί η σύνταξη;

5. Πώς θα διεκπεραιωθεί το κάθε αίτημα;

Ετσι, οι γενικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης των αιτημάτων έχουν ως εξής:

1. Τα αιτήματα συνταξιοδότησης κατατίθενται στο ΕΤΕΑ, στη Διεύθυνση που υποστηρίζει το φορέα ένταξης του ασφαλισμένου (ο τελευταίος φορέας ασφάλισης πριν από το ΕΤΕΑ). Ειδικά, αν ο τελευταίος φορέας είναι το τ. ΕΤΕΑΜ, κατατίθενται στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία. Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης του χρόνου ανήκει στη Διεύθυνση που υποστηρίζει το φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ και η ευθύνη καταμέτρησης του χρόνου σε κάθε φορέα, στις Διευθύνσεις που υποστηρίζουν τους ενταχθέντες φορείς.

3. Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν, είτε στο σύνολό τους είτε τμηματικά (καθορισμός «αρμόδιου-απονέμοντος» φορέα και «συμμετεχόντων» φορέων -διατάξεις του άρθρου 5, ν. 3863/2010, όπως ισχύουν).

4. Μετά την ένταξη των φορέων στο ΕΤΕΑ, ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή τους μετατρέπεται σε χρόνο ΕΤΕΑ και αντιμετωπίζεται ως ενιαίος χρόνος ασφάλισης.

5. Εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του «αρμόδιου-απονέμοντος» φορέα, το αίτημα παραπέμπεται στις Διευθύνσεις του ΕΤΕΑ που υποστηρίζουν τους φορείς με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης κατά φθίνουσα σειρά, μέχρι την επιβεβαίωση της θεμελίωσης του δικαιώματος και συνεπώς του καθορισμού του τελικού «αρμόδιου-απονέμοντος» φορέα. Εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σε κανένα ενταχθέντα φορέα, το αίτημα απορρίπτεται.

6. Ακολουθείται εσωτερική διαδικασία μεταξύ των Διευθύνσεων του ΕΤΕΑ, πλην των περιπτώσεων που αφορούν το τ. ΕΤΕΑΜ, όπου γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Ο χρόνος ασφάλισης μετά την ένταξη στο ΕΤΕΑ αθροίζεται στο χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ.

8. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται και η σύνταξη υπολογίζεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του «αρμόδιου-απονέμοντος» φορέα.

9. Εκδίδεται μια απόφαση από την οργανική μονάδα του ΕΤΕΑ που υποστηρίζει λειτουργικά τον «αρμόδιο-απονέμοντα» ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν αυτός είναι το τ. ΕΤΕΑΜ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση φορέων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ.

Παράδειγμα 1

Αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένου που υποβλήθηκε στις 30.4.2012 στο τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ (ο τελευταίος φορέας ασφάλισης), με χρόνο ασφάλισης και στο τ. ΕΤΕΑΜ.

Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης

- Στο τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ: από 1ης.1.1993 μέχρι 30.4.2012

Χρόνος τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ: 19 Ε(τη) 4 Μ(ήνες) 0 Η(μέρες)

- Στο τ. ΕΤΕΑΜ (με χρόνο και σε συγχωνευθέν Ταμείο στο τ. ΕΤΕΑΜ): από 1ης.5.1982 μέχρι 31.12.1992

Χρόνος τ. ΕΤΕΑΜ: 10 Ε 8 Μ 0 Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 30 Ε 0 Μ 0 Η

Το αίτημα κρίνεται από τη Δ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ των τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ και τ. ΕΤΕΑΜ («αρμόδιος-απονέμων» φορέας το τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ και «συμμετέχων» το τ. ΕΤΕΑΜ), η οποία εκδίδει και την συνταξιοδοτική απόφαση.

Ετσι, απονέμεται σύνταξη από τη Δ' Διεύθυνση του ΕΤΕΑ βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, με «ποσό συμμετοχής» που προσδιορίζεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΕΤΕΑΜ.

Ανάλογα αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις ύπαρξης χρόνων ασφάλισης σε περισσότερους ενταχθέντες φορείς, όταν το αίτημα συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί πριν από την 1η.7.2012.

1.2 Αιτήματα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης και σ' έναν ενταχθέντα φορέα.

Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ενταχθέντος φορέα λογίζεται χρόνος ΕΤΕΑ και εφαρμόζονται γι' αυτόν από το ΕΤΕΑ οι καταστατικές διατάξεις του ενταχθέντος φορέα.

Παράδειγμα 2

Αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένου που υποβλήθηκε στις 30.9.2012 στο ΕΤΕΑ (τελευταίος φορέας το ΕΤΕΑ, φορέας ένταξης το τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ), με χρόνο ασφάλισης και στο τ. ΕΤΕΑΜ.

- Στο ΕΤΕΑ: από 1ης.7.2012 μέχρι 31.8.2012

Χρόνος ΕΤΕΑ: 0 Ε 2 Μ 0 Η

- Στο τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ: από 1ης.1.1987 μέχρι 30.6.2012

Χρόνος τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ: 25 Ε 6 Μ 0 Η

Συνολικός χρόνος ΤΕΑΠ-ΕΡΡΤ: 25 Ε 8 Μ 0 Η

- Στο τ. ΕΤΕΑΜ: από 1ης.9.1983 μέχρι 31.12.1987

Χρόνος τ. ΕΤΕΑΜ: 4 Ε 4 Μ 0 Η

Συνολικός Χρόνος ΕΤΕΑ: 30 Ε 0 Μ 0 Η

Το αίτημα κρίνεται από τη Δ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (30έτη), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, επειδή βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 το τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ είναι ο «αρμόδιος- απονέμων» φορέας. Η εν λόγω Διεύθυνση εκδίδει και τη συνταξιοδοτική απόφαση.

Β. Χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση φορέων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ

Το ΕΤΕΑ είτε ως «απονέμων» είτε ως «συμμετέχων» φορέας κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης και υπολογίζει το ποσόν της σύνταξης αν είναι «απονέμων», θεωρώντας το χρόνο ασφάλισης ως χρόνο ΕΤΕΑ, εφ' όσον το αίτημα υποβλήθηκε μετά την ένταξη του τέως Ταμείου στο ΕΤΕΑ, εφαρμόζοντας τις καταστατικές διατάξεις του τέως Ταμείου. Αντίστοιχα υπολογίζει το «ποσόν συμμετοχής», ως «συμμετέχων φορέας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασιακά θέματα
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)