Έντυπη Έκδοση

Παροχές με βάση τις δυνατότητες των Ταμείων ζητεί το υπουργείο

Αλλάζει ο κανονισμός * Τρίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης

Τρίμηνη προθεσμία προκειμένου οι διοικήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) να εφαρμόσουν το νέο κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης ώστε να διασφαλίζουν τις παροχές που «υπόσχονται» δίνει το υπουργείο Εργασίας.

Με την Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ θεσπίζεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Με τον Κανονισμό προβλέπεται η ρύθμιση κανόνων Δικαίου βάσει των οποίων καθορίζονται πρότυπα χρηστής και συνετής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΤΕΑ. Μέσω των Ταμείων αυτών υλοποιείται ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπό το πρίσμα και της Οδηγίας 2003/41 της Ε.Ε. με σκοπό τη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας, σε προαιρετική ή υποχρεωτική βάση.

Τα ΤΕΑ χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Τα Δ.Σ. των ΤΕΑ υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του κανονισμού να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις και να υποβάλουν προς έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρχή αναπροσαρμοσμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνου τα ΤΕΑ οφείλουν να διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς απαραίτητες για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά, σε συνεχή βάση, των κινδύνων, σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένα, και των αλληλεξαρτήσεών τους.

Ειδικότερα, τα Δ.Σ. των ΤΕΑ οφείλουν να προβούν σε διαχείριση κινδύνων, ιδίως των ακόλουθων τομέων (ενδεικτική απαρίθμηση):

**Ασφαλιστικός κίνδυνος, όπως ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΤΕΑ, εξαιτίας δημογραφικών ή άλλων μη αναμενόμενων μεταβολών.

**Επενδυτικός ή κίνδυνος αγοράς, όπως ο κίνδυνος απωλειών που οφείλονται σε δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων και άλλων τιμών της αγοράς. Ο κίνδυνος μπορεί επίσης να προκύψει λόγω επενδύσεων σε μη εισηγμένα/μη εποπτευόμενα προϊόντα. Ο κίνδυνος «συγκέντρωσης» είναι επίσης πιθανός -δηλαδή ο κίνδυνος ότι το χαρτοφυλάκιο των ΤΕΑ δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένο και είναι πολύ εκτεθειμένο σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή εκδότη.

**Πιστωτικός κίνδυνος ή κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου, όπως ο κίνδυνος απώλειας από την αδυναμία ενός αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως για παράδειγμα ο εκδότης ενός ομολόγου να αδυνατεί να αποπληρώσει ένα τοκομερίδιο ή την ονομαστική αξία του ομολόγου στη λήξη του.

**Κίνδυνος χρηματοδότησης και φερεγγυότητας, όπως ο κίνδυνος ότι ένα ΤΕΑ δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις υποχρεώσεις του και ο κίνδυνος αφερεγγυότητας της επιχείρησης που χρηματοδοτεί το ΤΕΑ και επηρεάζει την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει το Ταμείο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης