Έντυπη Έκδοση

100 θέσεις ερευνητών στον Γεωργικό Οργανισμό

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση εκατό (100) θέσεων ερευνητών στη βαθμίδα Γ' ή Δ'.

Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με ανάλυση των επιστημονικών εργασιών σε 11 αντίγραφα.

Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος.

Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών εργασιών.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή ότι δεν διώκονται.

Αδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία άσκησης, όπου απαιτείται.

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας (μόνο και εφόσον οι υποψήφιοι είναι πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

Οι ενδιαφερόμενοι στην ίδια αίτηση μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το ίδιο ή διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, είτε για τη Δ' βαθμίδα είτε για τη Γ' βαθμίδα είτε και για τις δύο (2) βαθμίδες.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ 151 25 Αθήνα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 12 Νοεμβρίου.

Τα προβλεπόμενα προσόντα και το έντυπο της αίτησης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr. και www.nagref.gr.

Πληροφορίες: Ολγα Μπαϊρακτσή, τηλ. 210-8175408, Σοφία Σταθά, τηλ. 210-8175437.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Απασχόληση και ανεργία
Εργασιακά θέματα