Έντυπη Έκδοση

Συνταξιούχοι στο μικροσκόπιο

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί πόσοι, εκτός από τους 4.500 που το έχουν δηλώσει, εργάζονται λάθρα

Στο μικροσκόπιο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων μπαίνουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να διαπιστωθεί πόσοι εκτός από τους 4.500 που το έχουν δηλώσει εργάζονται λάθρα, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν και τη σύνταξή τους.

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων οι οποίοι αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%. Η επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Οι δικαιούχοι των κατώτατων ορίων κύριας σύνταξης λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό για όσο χρόνο απασχολούνται.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων που αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους - κύριων και επικουρικών.

Από όλους τους περιορισμούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξω-ιδρυματικό επίδομα, συνταξιούχοι με βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί-τετραπληγικοί κ.ά.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση