Έντυπη Έκδοση

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑ, ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

Κυβερνητικό «σαφάρι» για ανείσπρακτες οφειλές

Με νέο έγγραφο δίνεται έμφαση στις οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα εισπρακτέες»

«Σαφάρι» είσπραξης οφειλών έχει εξαπολύσει το ΚΕΑΟ, το οποίο με νεότερες οδηγίες και εν μέσω της διαδικασίας οριστικοποίησης και κατάθεσης της ρύθμισης για τις ανεξόφλητες εισφορές, επεκτείνει τις έρευνές του ακόμα και σε συνυπόχρεα των οφειλετών άτομα, με το άνοιγμα λογαριασμών για τον εντοπισμό ενοικίων, μισθών συντάξεων κ.ά.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως αποκάλυψε η «Ε» την περασμένη εβδομάδα, ότι τον Σεπτέμβρη οι κατασχέσεις έσπασαν όλα τα ρεκόρ και ανήλθαν στις 22.600.

Με νέο έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) δίνεται έμφαση στις οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα εισπρακτέες», για τις οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.

β) Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος των υπευθύνων φυσικών προσώπων για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α' 136) αν το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

γ) Να μην έχει καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο σύνολό της ή εν μέρει, για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

* έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός αυτών που εκποιήθηκαν αναγκαστικά),

* διαπιστώθηκε η καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ.

Ελεγχος εισπραξιμότητας

Το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΕΑΟ, για κάθε οφειλέτη που περιλαμβάνεται στην κατάσταση ή εντοπίζεται στο πλαίσιο του ελέγχου, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

1 Εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και λήψη αντιγράφου μερίδας αυτού τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

2 Ερευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων (π.χ. ενοικίων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα).

3 Ελεγχος αν έχουν γίνει μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες υπόκεινται σε διάρρηξη λόγω καταδολίευσης.

4 Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, αναζήτηση και λήψη πιστοποιητικού αρμόδιου πτωχευτικού δικαστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή η περάτωση αυτής.

5 Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης, υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή για άλλο λόγο, αναζήτηση και λήψη από τον εκκαθαριστή βεβαίωσης ότι έχουν περατωθεί οι ενέργειες της εκκαθάρισης.

6 Σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς, αναζήτηση και λήψη πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται η παύση της εκκαθάρισης.

Συνέπειες μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης

Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:

i. Αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της.

ii. Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του ΚΕΑΟ ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό.

iii. Δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των οφειλετών.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις δόσεις σε χρέη

Εκπτωση στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις μέχρι 100% θα έχουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα εξοφλήσουν χρέη μέχρι 15.000 ευρώ εφάπαξ, ενώ σε περίπτωση δόσεων, οι εκπτώσεις θα κυμαίνονται από 20%έως 90%

Στις 100 δόσεις για οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό καθορίζεται στα 50 ευρώ, ενώ η έκπτωση στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις θα είναι 20%.

Εως 72 δόσεις για οφειλές από 15.001 ευρώ και άνω. Η έκπτωση στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις συνδέεται με τον αριθμό των δόσεων.

Το ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας διαμορφώνεται στο 4,6%.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν κεφαλαιοποιηθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Δίνεται η δυνατότητα να μην καταβληθεί μία δόση εγκαίρως. Ωστόσο, στη συνέχεια πρέπει να καταβληθεί η συγκεκριμένη δόση με μία επιβάρυνση 2% στο υφιστάμενο επιτόκιο. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν εγκαίρως περισσότερες από μία δόσεις, ο οφειλέτης βγαίνει από την ευνοϊκή ρύθμιση.

Ειδικό καθεστώς θα ισχύει για όσους έχουν ήδη μπει στη ρύθμιση «νέα αρχή» και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του. Στόχος είναι να δοθεί ένα «μπόνους» σε όσους καταβάλλουν με συνέπεια τις δόσεις τους προς τις Εφορίες και τα Ταμεία.

Οι αιτήσεις για την αποπληρωμή θα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά εντός της διορίας που ήδη αναφέρθηκε (δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 31 Ιανουαρίου).

Οσοι οφειλέτες μπουν στη ρύθμιση και καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις δεν απειλούνται από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κ.ά.).

Επιπρόσθετα σε όσους οφειλέτες μπουν στη ρύθμιση θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής (φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα), το οποίο -εφόσον φυσικά αποπληρώνονται οι δόσεις- θα ανανεώνεται κάθε μήνα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Εργασία & Ασφάλιση
Ληξιπρόθεσμες οφειλές