Έντυπη Έκδοση

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατάσχεση δημόσιας περιουσίας υπέρ ιδιωτών

Εμπρός στον κίνδυνο να καταδικαστεί η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έπειτα από καθυστέρηση 10 χρόνων, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει το νομοθετικό οπλοστάσιο των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, προκειμένου να πετύχουν την είσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσων που τους οφείλει το κράτος.

Ενισχύεται το νομοθετικό οπλοστάσιο των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, προκειμένου να πετύχουν την είσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών που τους οφείλει το κράτος Ενισχύεται το νομοθετικό οπλοστάσιο των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, προκειμένου να πετύχουν την είσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών που τους οφείλει το κράτος Υπό την πίεση των Ευρωπαίων αλλά και των μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, το υπουργείο Δικαιοσύνης ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία κοινοτική οδηγία που επιτρέπει την έκδοση διαταγής πληρωμής εις βάρος του Δημοσίου αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως είναι νοσοκομεία, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ώστε να αναγκαστούν να αποδώσουν τα οφειλόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται κατάσχεση της περιουσίας του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει αναρτηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης για δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου:

- Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο για μη αμφισβητούμενες (εκκαθαρισμένες και απαιτητές) χρηματικές αξιώσεις που προέρχονται από συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ και ιδιωτών (προμηθευτών, επιχειρηματιών κ.λπ.).

- Το δικαστήριο εκδίδει το ταχύτερο δυνατό και πάντως μέσα σε 90 ημέρες τη διαταγή πληρωμής, διατάσσοντας το Δημόσιο να πληρώσει το οφειλόμενο ποσόν και τα δικαστικά έξοδα και επιδίδεται εντός 30 ημερών από την έκδοσή της.

- Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης.

- Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων ή στην οικεία ιστοσελίδα.

- Δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ να ασκήσει, μέσα σε 30 ημέρες, ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, με την οποία θα μπορεί να αμφισβητεί το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του αντισυμβαλλομένου του. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής και επομένως η διαδικασία κατάσχεσης κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ δεν περιλαμβάνει αξιώσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως είναι επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικά θέματα
Κατασχέσεις
Νομοσχέδια
Δημόσιος Τομέας
Ληξιπρόθεσμες οφειλές