Έντυπη Έκδοση

ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΤΟΜΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους

Εως 31/10 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το voucher του ΟΑΕΔ στην ειδική ιστοσελίδα voucher.gov.gr. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

 Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

1 Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

2 Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

3 Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

4 Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

5 Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη. Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Το κόστος της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 112 εκατ. ευρώ.

Ερωτήσεις για το voucher

* Ποια θεωρούνται επαγγέλματα του κλάδου και ποιοι είναι οι κλάδοι που ζητείται η εργασιακή εμπειρία;

Απ.: Η αποδεδειγμένη εμπειρία που δηλώνει ο ωφελούμενος μπορεί να προκύψει από την παρελθούσα σχετική εργασία του σε ειδικότητα που εμπεριέχεται σε έναν εκ των 3 κλάδων Κατασκευαστικός-Τεχνικός, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Νέων Τεχνολογιών) και όχι αποκλειστικά σε επιχειρήσεις ή ενός εκ των 3 κλάδων ή με ΣΤΑΚΟΔ της παραπάνω πρόσκλησης. Προσοχή: Ωφελούμενος που δηλώσει εργασιακή εμπειρία σε κάποιο/α από τα επαγγέλματα του κλάδου (πλην της διοικητικής εμπειρίας), θα πρέπει στη συνέχεια να καταρτισθεί σε ένα από τα αντικείμενα του κλάδου κατάρτισης, και όχι σε Διοικητικό Αντικείμενο κατάρτισης. Εάν παρ' όλα αυτά επιθυμεί να καταρτισθεί ως διοικητικός, ΔΕΝ θα πρέπει να δηλώσει τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία, ώστε να μην μοριοδοτηθεί. Κατ' επέκταση, ωφελούμενος ο οποίος θα δηλώσει εργασιακή εμπειρία (και θα μοριοδοτηθεί γι' αυτήν) σε Διοικητικό Αντικείμενο, όποιον κλάδο κι αν επιλέξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσει κατάρτιση σε Διοικητικό Αντικείμενο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για την προσμέτρηση ενός έτους εργασιακής εμπειρίας σε Διοικητικό Αντικείμενο μισθωτών σε επαγγέλματα και των 3 κλάδων, απαιτούνται 300 ένσημα αθροιστικά.

* Εκανα την ηλεκτρονική διαδικασία, ώστε να γίνω ένας από τους δικαιούχους της επιταγής κατάρτισης για ηλικίες 29-64. Στην αίτησή μου έχω δηλώσει ότι έχω εμπειρία σε διοικητική θέση και λογικά θα μοριοδοτηθώ γι' αυτήν. Βάσει, όμως, των περιορισμών γι' αυτό το είδος προϋπηρεσίας, εγώ θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξω διοικητικό αντικείμενο κατάρτισης. Μήπως, όμως, αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση ακόμη κι αν τελικά λάβω τα απαραίτητα μόρια και γίνω δικαιούχος, να μην καταφέρω να ενεργοποίησω την επιταγή κατάρτισης;

Απ.: Οπως επισημαίνεται και παραπάνω, για την επαγγελματική ειδικότητα του «Διοικητικού Προσωπικού», δεδομένου ότι έχει «οριζόντιο χαρακτήρα», τόσο ως ειδικότητα όσο και ως δεξιότητα, δεχόμαστε τη σχετική προϋπηρεσία ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο έχει αποκτηθεί και μοριοδοτείται ανάλογα. Ο περιορισμός που τίθεται αφορά την υποχρέωση του ωφελούμενου που θα δηλώσει εργασιακή εμπειρία σε Διοικητικό Αντικείμενο (και θα μοριοδοτηθεί γι' αυτή) να παρακολουθήσει κατάρτιση σε «Διοικητικό Αντικείμενο» όποιον κλάδο και αν έχει αρχικά επιλέξει. Τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με τον όρο της πρόσκλησης: «... Σε Διοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες δεν θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους ωφελούμενους ή ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, η δράση δεν θα υλοποιηθεί...» εμπεριέχουν πράγματι τον κίνδυνο ωφελούμενοι που έχουν δηλώσει διοικητική εμπειρία να λάβουν voucher (εφ' όσον πληρούν φυσικά τα κριτήρια μοριοδότησης), αλλά να μην μπορέσουν να το ενεργοποιήσουν λόγω έλλειψης προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα να χαθούν θέσεις κατάρτισης από τις άλλες ειδικότητες των Κλάδων. Ως εκ τούτου, προκειμένου, αφ' ενός να ενεργοποιηθεί το σύνολο των χορηγούμενων vouchers, και αφ' ετέρου, να πληρωθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, (στις Περιφέρειες και στους Κλάδους) θα εκδοθούν τόσα vouchers για τους υποψηφίους με διοικητική εμπειρία όσα και οι προσφερόμενες θέσεις «Διοικητικού Προσωπικού». (Οταν η προσφορά είναι μικρότερη ή ίση της ζήτησης.)

* Ανειδίκευτοι εργάτες:

Απ.: Η επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία του ανειδίκευτου εργάτη πληροί τα κριτήρια μοριοδότησης μόνο για τον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Κλάδο και τον Κλάδο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων.

* Φοιτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή σε νυχτερινό σχολείο. Μπορώ να συμμετάσχω στην πρόσκληση;

Απ.: Ο περιορισμός της «μη ύπαρξης μαθητικής, σπουδαστικής ή φοιτητικής ιδιότητας» εκ μέρους των ωφελουμένων δεν αφορά τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και τους σπουδαστές νυχτερινών σχολείων λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δομής και λειτουργίας των θεσμών αυτών. Οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, εφ' όσον πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις της και η φοίτηση στις παραπάνω σχολές ΔΕΝ θεωρείται φοιτητική-μαθητική ιδιότητα. Το σχετικό δε πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης θα το επιλέξουν κανονικά.

* Οσον αφορά τη μοριοδότηση βάσει ηλικίας, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που έχουν γεννηθεί από 1ης/1/1950 μέχρι και 31/12/1968 παίρνουν 11 μόρια, ενώ αντίστοιχα οι γεννηθέντες από 1ης/1/1969 μέχρι και 31/12/1982 παίρνουν 21 μόρια.

Γενικές παρατηρήσεις

** Οπου ζητείται τήρηση σε ποσοστό (%) και προκύπτει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση γίνεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Εξαίρεση: Στην περίπτωση που μία επιχείρηση έχει διαθέσει θέσεις πρακτικής για 1, 2 ή 3 άτομα, υποχρεούται να προσλάβει τουλάχιστον ένα (1) άτομο (δίμηνη απασχόληση).

** Προσοχή! Αν παρουσιάζεται πρόβλημα κατά την τελική υποβολή της αίτησης, αυτό μπορεί να οφείλεται στη μη ορθή συμπλήρωση από μέρους των ωφελουμένων στοιχείων όπως π.χ. του αριθμού δελτίου ανεργίας ή του αριθμού μητρώου ΟΑΕΔ (το σύστημα κάνει αυτόματη διασταύρωση στοιχείων και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης).

** Μετά την υποβολή της αίτησης από τους δυνητικούς ωφελούμενους καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

* Η εμπειρία μοριοδοτείται αλλά δεν είναι απαραίτητη

Η επαγγελματική εμπειρία των ωφελουμένων στους 3 κλάδους κατάρτισης μοριοδοτείται, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ειδικά δε για το «διοικητικό προσωπικό» (λόγω ύπαρξης οριζόντιων δεξιοτήτων), η επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία αφορά στην ειδικότητα και όχι στα επαγγέλματα του κλάδου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726-3-2014), η ισχύς των οποίων άρχισε από 26.3.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στο νόμο αυτό και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφ' όσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Ως εκ τούτου, για τα μεν έγγραφα δημόσιων φορέων που απαιτεί η πρόσκληση προσκομίζεται απλά φωτοαντίγραφο αυτών, για τα δε έγγραφα ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη η επικύρωση από δικηγόρο και προσκομίζεται φωτοαντίγραφο αυτής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΟΑΕΔ
Οδηγίες/Προγράμματα
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία