Έντυπη Έκδοση

* ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Νέος διαγωνισμός για 9 ακολούθους πρεσβειών

Νέος διαγωνισμός του υπουργείο Εξωτερικών για ακολούθους πρεσβείας. Γραπτό διαγωνισμό προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών για την εισαγωγή εννέα Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική του Ακαδημία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ελληνική γλώσσα, Γαλλική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα, Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία από το 1815 μέχρι το 1945 και από το 1945 έως σήμερα, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Στα δευτερεύοντα μαθήματα που θα πρέπει να αντεπεξέλθουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται τα εξής: Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων, Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού, Παγκόσμια γεωγραφία, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο και Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα ακολουθήσει προφορική διαδικασία-συνέντευξη, η οποία θα καθορίσει και τους τελικούς επιτυχόντες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα - γραφείο 208, ώρες 11.00-13.00 καθημερινά, τηλ.: 210-3681139, 3681138) αίτησης συμμετοχής-υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο ΦΕΚ μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 7 Νοεμβρίου. Πληροφορίες: 210 3681139, 210 3681138

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/, καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία και διμερείς σχέσεις
Διαγωνισμοί /Συμβάσεις έργων
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Εργασία & Ασφάλιση