Έντυπη Έκδοση

Πέντε συνεργάτες αναζητεί ο «Δημόκριτος»

Για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων δωδεκάμηνης διάρκειας

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις συνεργατών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

Δύο (2) θέσεις μηχανικού ή πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης-elearning και διαχείρισης γνώσης.

Απαραίτητα προσόντα:

- Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον ΝΕΤ (C#, VB.ΝΕΤ) με εμπειρία σε κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών (WCF/SOAP/REST),

- γνώσεις τεχνολογιών Javascript (Jquery)/php/html με εμπειρία σε κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών,

- γνώση λειτουργικού περιβάλλοντος (Windows Server, Linux),

- γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL, PostgreSQL (SQL queries, commands) και μη σχεσιακών βάσεων RDF, Redis, MongoDB,

- εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML και JSON,

- εμπειρία προγραμματισμού σε λειτουργικό περιβάλλον Android,

- άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

- Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές όπως και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα & δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ερευνητικά προγράμματα

Επίσης 1 θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη διαχείρηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (project management) και συγγραφή παραδοτέων. Η διοικητική διαχείριση θα περιλαμβάνει επιπλέον τη συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμού και την παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου, την επίβλεψη για την αναδιάρθρωση του σχετικού ιστότοπου, την οργάνωση και συμμετοχή συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων κ.λπ.

- Τεκμηριωμένη τριετής (3 έτη) το ελάχιστον προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.

- Προϋπηρεσία σε οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, workshops κ.λπ.

- Οργανωτικές ικανότητες και προϋπηρεσία διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων (project management).

- Εξειδίκευση σε θέματα: e-health, e-learning και διαχείρισης γνώσης καθώς και προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.

- Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

- Αριστη γνώση αγγλικής.

- Προϋπηρεσία στο εξωτερικό σε σχετικές εργασίες θα ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν.

- Πρότερη εμπειρία σε συγγραφή ευρωπαϊκών προτάσεων (R&D proposals & tenders).

Ηλεκτρονική εκπαίδευση

Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών με επίκεντρο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και διαχείρισης γνώσης.

- Προηγούμενη εμπειρία σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης όπως Moodle και CMS πλατφόρμες όπως WordPress, Joomla, Drupal

- (δυνατότητα δημιουργίας plugin, παραμετροποίηση),

- εμπειρία σε κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών (ΡΗΡ, html, Javascript(Jquery),

- άριστη γνώση αγγλικής.

- Γνώση σχεσιακών / μη σχεσιακών βάσεων δεδομένων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν,

- εμπειρία προγραμματισμού σε λειτουργικό περιβάλλον Android θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Μάνατζερ

Μία θέση Project Manager ΑΕΙ πτυχιούχου Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών για την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη σχετικών προγραμμάτων (project management), συγγραφή παραδοτέων και τη διαχείριση ιστοχώρων (CMS).

- Εμπειρία σε τεχνολογίες υγείας και ασφαλείας (security).

- Εξειδίκευση σε θέματα: e-health και εξόρυξης ιατρικών δεδομένων και ασφαλείας (security).

- Εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.

- Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

- Μεταπτυχιακός τίτλος, κατά προτίμηση διδακτορικό δίπλωμα, σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο,

- γνώση σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (μηχανική μάθηση) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

- Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

- Εμπειρία εργασίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Μέχρι 24 Νοεμβρίου

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24 Νοεμβρίου στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Ομηρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 210-6503004 και στο email: homerpap@dat.demokritos.gr

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Πληροφορική και διαδίκτυο
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Εργασία & Ασφάλιση