Έντυπη Έκδοση

Πενήντα έξι άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παύλου Μελά, στο Νομό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Δήμος.

Ολες οι θέσεις αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας Σταυρούπολης.

Αναλυτικά, οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων έχουν ως εξής:

- 15 ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

- 1 ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB).

- 2 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργων (μικρού φορτωτή - εκσκαφέα).

- 2 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου οχήματος).

- 1 ΥΕ πλύντης - λιπαντής

- 35 ΥΕ εργάτες/τριες καθαριότητας

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά - Καραολή και Δημητρίου 1 - Σταυρούπολη 564 30 - Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Στρύχνου (τηλ. επικοινωνίας: 2313302941,-840, -841, -842, -843, -852, -856). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Νοεμβρίου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Τοπική Αυτοδιοίκηση