Έντυπη Έκδοση

ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Νέα δεδομένα μετά την απόφαση για δικαστικούς

Δημιουργείται νομολογία για την αντισυνταγματικότητα των μνημονιακών νόμων

Νέος πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για τους συν/χους του Δικαστικού Σώματος. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τις περικοπές στις συντάξεις των Δικαστικών Λειτουργών μετά τον Αύγουστο του 2012.

Η απόφαση για τις συντάξεις αναμένεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο, οπότε και θα τεθεί το θέμα της αναδρομικής καταβολής των περικοπών στις συντάξεις των Δικαστικών από το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων των Δικαστών που έγιναν στο πλαίσιο του Νόμου 4093/2012 είναι αντίθετες στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητος και στη συνταγματική διάταξη περί ισότητος. Ακόμη, έκρινε ότι προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι συντάξεις.

Εξάλλου η Ολομέλεια το Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε πρόσφατα, σχεδόν ομόφωνα, ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των ενστόλων όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ' επιταγή του μνημονιακού Νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές από την εν λόγω ημερομηνία έως και σήμερα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι δημιουργείται νομολογία για το θέμα της αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών νόμων.

Εμείς οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ πληροφορηθήκαμε τις περικοπές και τις μειώσεις των συντάξεών μας βάσει του Νόμου 4093/2012, ασκήσαμε αμέσως διά του διακεκριμένου Δικηγόρου μας κ. Σπύρου Παυλάτου, (οδός Τζωρτζ 30-32, τηλ. 210 3814821), ανάλογη προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ) - ΝΠΔΔ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Στο κατατεθειμένο δικόγραφό μας της 29ης Απριλίου 2013, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος μας ισχυρίσθηκε ακριβώς τους ίδιους λόγους που επικαλείται η απόφαση του Ελεγκτικού Δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι: «Η ανωτέρω προσβαλλομένη Αναλυτική Κατάσταση πληρωμών της Σύνταξής μου -Μηνιαία Εκκαθαριστικά πληρωμής Σύνταξης, όπου βεβαιώνονται- διαπιστώνονται οι επιβληθείσες από 1-1-2013 μέχρι 31-3-2013 περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές μου, προσαρτώμενες στο υπ' αριθ. 19.045/5-3-2013 έγγραφο τη Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του ως άνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΑΑ), όπου και τυγχάνει άμεσα εκτελεστή διοικητική πράξη, ως ατομική διοικητική πράξη, διά της οποίας διαπιστώνεται αυτοδικαίως συντελεσθείσα ήδη ή η εις το μέλλον επερχόμενη υπαγωγή ορισμένου προσώπου σε έναν ή περισσοτέρους κανόνες δικαίου, εν προκειμένω στο πρόσωπό μου στην περικοπή από 1ης-1-2013 των συντάξιμων αποδοχών μου, είναι καθ' ολοκληρίαν παράνομη ως διαλαμβάνουσα εσφαλμένη κρίση, ήτοι ως προβαίνουσα σε όλως εσφαλμένη ερμηνεία αλλά και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ως παντελώς αναιτιολόγητη, ως προσβάλλουσα τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και ισονομίας, την αρχή της ανταποδοτικότητας, απόρροια της θεμελιώδους αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης των Διοικουμένων απέναντι στα όργανα της νομοθετικής εξουσίας, τους νόμους, τη Διοίκηση και τα όργανα αυτής, ως προσβάλλουσα την έννοια της "περιουσίας" του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και ως παραβιάζουσα τη θεμελιώδη Αρχή της αναλογικότητας, καθώς και το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, σε συνδυασμό και με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του Διοικουμένου προς το Κράτος, όπου και για τους λόγους αυτούς καθίσταται ακυρωτέα και άρα εξαφανιστέα.

Η προσβαλλομένη Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών - Μηνιαία Εκκαθαριστικά Πληρωμής της Σύνταξής μου στην οποία πιστοποιούνται -βεβαιώνονται οι συντελεσθείσες μειώσεις- περικοπές επί των συντάξιμων αποδοχών μου, προσαρτωμένη στο υπ' αριθ. 19045/5-3-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του ως άνω νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΑΑ), τυγχάνει ακυρωτέα και εξαφανιστέα για τον πρόσθετο λόγο ότι προσβάλλει κατάφωρα την έννοια της "περιουσίας" του άρθρου 1του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Ο σεβασμός της περιουσίας

»Σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 5374 και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ προβλέπεται ότι: "Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της περιουσίας αυτού, ειμή διά λόγους ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς Δικαίου όρους».

Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως και τα κεκτημένα "οικονομικά συμφέροντα". Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα είτε απαιτήσεις αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον έως την προσφυγή στο δικαστήριο δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (πάγια νομολογία ΕΔΔΑ Preigos Compania Naviera S.Α. κατά Βελγίου, Rine Valle Debelopment κατά Ιρλανδίας και Α.Π. 40/1998 Ολ. ΑΠ 9/2008).

Οι αλλεπάλληλες, λοιπόν, αυτές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών μου διά της προσβαλλομένης με τρόπο γενικό και αφηρημένο, παντελώς αναιτιολόγητα, θίγουν αναμφισβήτητα, παγιωμένα επί σειρά ετών συμβατικώς διαμορφωθέντα ύψη συντάξιμων αποδοχών που αποτελούν κεκτημένα περιουσιακά μου δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και μάλιστα χωρίς να τηρείται καμία έννοια σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, παρά τις αντιφατικές αποφάσεις του Δ.Σ. του αντιδίκου, από τις οποίες προκύπτει μάλλον οικονομική ευρωστία του αντιδίκου, παρά δυσχερής οικονομική θέση αυτού, αλλά και χωρίς να υπάρξει άμεση αιτιώδης συνάφεια, του αντιδίκου με το δημόσιο τομέα (καθώς δεν επιχορηγείται από αυτόν), ώστε να συσχετιστούν σε τελική ανάγνωση, οι περικοπές αυτές των συντάξιμων αποδοχών μου με την ύπαρξη τυχόν υπέρτερης δημόσιας ωφέλειας, καθιστώντας ακυρωτέα και άρα, εξαφανιστέα την προσβαλλομένη».

Η αγωγή του ΤΣΜΕΔΕ

Εξάλλου επισημαίνουμε ωσαύτως ότι με τους μνημονιακούς νόμους οι περικοπές των συντάξεών μας, βάσει σχετικών ειδικών διατάξεων των νόμων, παραμένουν στον ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΜΕΔΕ). Συνεπώς, η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ αυξάνει κάθε χρόνο κατά 50 εκατ. ευρώ και με την απόφαση 1094/2012 η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ ρητά διαλαμβάνει ότι δεν συμφωνεί για τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν για τους συν/χους του, με δεδομένο ότι οι συντάξεις χορηγούνται από χρήματα του Ταμείου και που δεν έχει πάρει ποτέ επιχορήγηση από το Κράτος και επομένως θα συνομολογήσει την αγωγή. Αρα πιθανολογείται κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι και η δική μας αγωγή θα γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Δικαστήριο για όλους τους ανωτέρω αναφερομένους λόγους και επομένως καλούμε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ να μας επισκεφθούν στα γραφεία του Συλλόγου -Κολοκοτρώνη 4- Αθήνα, για να τους βοηθήσουμε να κάνουν και αυτοί την αγωγή τους, αφού λόγω της ομαδικότητας αυτής θα επιβαρυνθούν μόνο με 50 ευρώ ο κάθε συνταξιούχος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μισθοί/συντάξεις
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημόσιων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση
Μηχανικοί