Έντυπη Έκδοση

Κατευθείαν στον ΟΑΕΕ μετά την «Υπηρεσία Μιας Στάσης»

Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Προθεσμία 30 ημερών για το άνοιγμα ασφαλιστικού Μητρώου σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μιας στάσης δίνει ο ΟΑΕΕ.

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ καταργήθηκε η υποχρέωση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, μελών ΕΠΕ, διαχειριστών ΙΚΕ και μελών Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η υποχρέωσή της για είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ.

Αντ' αυτού, προβλέπεται η αποστολή ανακοίνωσης στον ΟΑΕΕ για τη σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία των προαναφερθέντων προσώπων. Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΟΑΕΕ, μετά την περιέλευση σ' αυτές της ανακοίνωσης της ΥΜΣ για τη σύσταση της εταιρείας, θα πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

Να αποστέλλουν έγγραφη πρόσκληση στα υπόχρεα σε ασφάλιση πρόσωπα να υποβάλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της, τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ δικαιολογητικά εγγραφής.

Σε περίπτωση παρόδου απράκτου της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, να προβαίνουν αυτεπάγγελτα στη σύνταξη απογραφικής δήλωσης για την εγγραφή των άνω προσώπων στα Μητρώα ΟΑΕΕ και στην έκδοση της σχετικής πράξης εγγραφής.

Ημερομηνία υπαγωγής των υπόχρεων προσώπων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ της εταιρείας στην οποία συμμετέχουν. Η εν λόγω ημερομηνία προκύπτει από την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, περαιτέρω, δε, διενεργείται έλεγχος μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «ΚΕΠΥΟ επιχειρήσεις» της ΓΓΠΣ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση