Έντυπη Έκδοση

Προαιρετική η ασφάλιση μέχρι να βγει η σύνταξη

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ίδιου φορέα στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής της στους τέως υπαλλήλους ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και στους συνταξιούχους τέως ΤΣΠ - ΑΤΕ.

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κ.λπ., οι οποίοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το απαιτούμενο όριο ηλικίας, μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους οποτεδήποτε, η σύνταξή τους όμως θα τους καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση με ταυτόχρονη αναστολή καταβολής του ποσού της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται ότι θα χορηγηθεί με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, προσαυξημένο με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές που δόθηκαν μέχρι τότε (σχετικές Εγκύκλιοι: 88/1992 και 55/1997 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων).

Περαιτέρω, με τις ως άνω διατάξεις ο αποχωρών υπάλληλος και τα προστατευόμενα, σύμφωνα με το καταστατικό κάθε Ταμείου, μέλη, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίζουν την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ίδιο φορέα, εφόσον δεν υπαχθεί εξ ιδίου δικαιώματος στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου υγείας. Για τη συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται από τον αποχωρούντα υπάλληλο η εισφορά συνταξιούχου του κλάδου υγείας.

Είναι γνωστό ότι, μέχρι 31/5/2013, για παροχές ασθενείας οι συνταξιούχοι του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ υπάγονταν στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ (ΤΥΠ-ΑΤΕ), ενώ από 1/6/2013, με τις διατάξεις της παρ. 5, του δεύτερου άρθρου, του Ν. 4158/2013, δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το κοινοποιούμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, δύναται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα με τους λοιπούς συνταξιούχους του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ, που δεν τελούν σε αναστολή, ήτοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ανωτέρω ασφάλιση άρχεται από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά συνταξιούχου 4% για υγειονομική κάλυψη, επί του ποσού της χορηγούμενης σε αναστολή σύνταξής τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μισθοί/συντάξεις
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση