Έντυπη Έκδοση

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αφεση αμαρτιών σε 14 διώξεις

Εβαλαν στο περιθώριο τον Λ. Ρακιντζή, που κατήγγειλε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αποδεικτικά στοιχεία εμπλοκής των κυβερνήσεων από το 2009 μέχρι σήμερα, που με νομοθετικές παρεμβάσεις κάλυψαν παραβάσεις δημοσίων λειτουργών και τους απάλλαξαν από ευθύνες σε 14 περιπτώσεις κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζής Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζής Ο κ. Ρακιντζής στις 17 Σεπτεμβρίου είχε καταγγείλει στη Βουλή ότι στην προσπάθειά του να κάνει κάτι πέφτει πάντα σε ένα τείχος από απαλλακτικά βουλεύματα. Με βάση τις καταγγελίες του, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, κατέθεσε ερώτηση με την οποία ζητούσε από τον πρωθυπουργό να τις ερευνήσει. Αποτέλεσμα αυτής της ερώτησης ήταν η κατάθεση των στοιχείων χθες στη Βουλή.

Εκτός των αποκαλύψεων αυτών, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί εξάλλου το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από τον κ. Ρακιντζή να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς ή δημοσίων λειτουργών, με τη δικαιολογία ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για τις ακόλουθες:

1 Το 2009 διενεργήθηκε έλεγχος στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές μισθολογικές υπερβάσεις ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις διαπιστώσεις της Εκθεσης συμφώνησε ομόφωνα η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ξεκίνησε τις διώξεις για απιστία των μελών του Δ.Σ. του ΟΣΚ. Ωστόσο με το νόμο 4024/2011, νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι εν λόγω υπερβάσεις και σταμάτησε κάθε διαδικασία.

2 Το 2010 διενεργήθηκε έλεγχος στον ΟΚΑΝΑ, όπου διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από έλεγχο μισθοδοσίας που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Εκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ωστόσο με το νόμο 4172/2013 δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

3 Με τους νόμους 4071/2012 και 4170/2013 διαγράφηκαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η 49/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφαίνεται ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

4 Με το νόμο 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κ.λπ. από ΝΠΔΔ - Τράπεζες και άρα δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Αν και η αρχική διάταξη επανήλθε 20 ημέρες αργότερα, δημιουργείται μείζον θέμα, καθ' όσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυε για μία ημέρα.

5 Με το νόμο 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

6 Με το νόμο 3918/2011 παύει η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του υπουργείου Υγείας για το χρονικό διάστημα 1/9/2005 έως 31/9/2010 και η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών.

7 Με το νόμο 4139/2013 τροποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα και ορίστηκε ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης». Η διάταξη αυτή καταργήθηκε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

8 Με το νόμο 4046/2012 απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναφοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

9 Με το νόμο 4141/2013 ορίστηκε ότι αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016 για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

10 Στο άρθρο 78 του νόμου 4146/2013 ορίζεται ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β) τηρήθηκαν κατά τη χορήγησή τους οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τραπέζης της Ελλάδος.

11 Με το νόμο 4224/2013 ορίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Λάρκο δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της Λάρκο.

12 Με το νόμο 4224/2013 αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου με την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

13 Με το νόμο 4262/2014 από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικούς ασφάλισης.

14 Με τη διάταξη του άρθρου 63 του νόμου 4280/2014 διατηρούνται, παρά την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξι αυθαίρετες ταβέρνες στον Σχινιά. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας του NATURA 2000.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Βουλή
Διαφθορά