Έντυπη Έκδοση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν νομιμοποιεί το Eurogroup

Οι αποφάσεις του Eurogroup δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε και θα μπορούσαν -είτε άμεσα, είτε έμμεσα- να αποδοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτό αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης απορρίπτοντας συνολικά δώδεκα προσφυγές Κυπρίων οι οποίοι επηρεάστηκαν από το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013.

Ολες οι προσφυγές κρίθηκαν απαράδεκτες ενώ οι προσφεύγοντες καλούνται να πληρώσουν και τα δικαστικά έξοδα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εναντίον των οποίων στρέφονταν.

Στο επίκεντρο των προσφυγών βρέθηκε η δήλωση του Eurogroup η οποία έγινε στις 25 Μαρτίου του 2013, με την οποία, όπως σημειώνεται και στις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, «η Ευρωομάδα ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τις κυπριακές αρχές επί των ουσιωδών στοιχείων του μελλοντικού προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής το οποίο είχε την υποστήριξη όλων των κρατών-μελών με νόμισμα το ευρώ, καθώς και της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Επιπλέον, η Ευρωομάδα χαιρέτισε τα σχεδιαζόμενα μέτρα αναδιαρθρώσεως του χρηματοπιστωτικού τομέα για τα οποία γινόταν λόγος στο παράρτημα της δηλώσεως αυτής».

Στην προσβαλλόμενη δήλωση του Eurogroup περιλαμβανόταν και παράρτημα στο οποίο γινόταν αναφορά στα μέτρα, όπως η εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας με την πλήρη συμμετοχή των μετόχων και το κούρεμα των μη εγγυημένων καταθέσεων, δηλαδή των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ και η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία θα γινόταν με μετατροπή των μη εξασφαλισμένων καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια με πλήρη συμμετοχή των μετόχων.

Το Δικαστήριο, αναλύοντας την νομική υπόσταση του Eurogroup, υπέδειξε πως πρόκειται για φόρουμ συζητήσεων, σε υπουργικό επίπεδο, των αντιπροσώπων των κρατών-μελών με νόμισμα το ευρώ και όχι για όργανο που λαμβάνει αποφάσεις. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ μετέχουν στις συνόδους του Eurogroup προβλέπεται ότι αυτό αποτελεί άτυπη σύνοδο των υπουργών των οικείων κρατών-μελών.

Επίσης στο Eurogroup δεν έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες της Επιτροπής ή της ΕΚΤ, και οι δηλώσεις του δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eurogroup
Κύπρος
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο