Έντυπη Έκδοση

Βαρβαρότης κλεπταποδόχου κράτους

Το κράτος της Αγγλίας είναι κλεπταποδόχον και διαπράττει μίαν συνεχή πολιτιστικήν βαρβαρότητα, επειδή αρνείται να επιστρέψη τα γλυπτά μάρμαρα του Παρθενώνος, τα οποία εδέχθη και άρπαξεν ως κλοπιμαία. Κατ' αυτόν τον τρόπον έχει συμμετοχήν εις τον βανδαλισμόν της Ακροπόλεως.

Το αγγλικόν κράτος δεν θα κάμη χάριν εις την Ελλάδα, αλλ' έχει αδήριτον υποχρέωσιν να επιστρέψη τα γλυπτά μάρμαρά μας εις τον τόπον της δημιουργίας των και της φυσικής εστίας των και να ζητήση συγγνώμην από την Ελλάδα. Να καταβάλει δε και την μεγάλην δαπάνην της ασφαλούς μεταφοράς και της επανενώσεως των μαρμάρων. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα μετριασθή το πολιτιστικόν αυτό όνειδος της Αγγλίας, το οποίον όμως ουδέποτε θα εκλείψη εντελώς.

Το κράτος της Αγγλίας προσβάλλει τον παγκόσμιον πολιτισμόν. Τα απαράμιλλα αριστουργήματα του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού ανήκουν εις ολόκληρον την ανθρωπότητα.

Εάν συνεχισθή αυτή η προσβολή, η Ελλάς να διακόψη διπλωματικάς σχέσεις με την Αγγλίαν διά να προκληθή μεγαλυτέρα ευαισθησία της διεθνούς Κοινότητος, ώστε να αναγκασθή το κλεπταποδόχον κράτος της Αγγλίας διά να συμμορφωθή προς τη διεθνή νομιμότητα και την στοιχειώδη ηθικήν τάξιν αποκαταστάσεως της Δικαιοσύνης.

Ο Αγγλος βάρβαρος εγκληματίας λόρδος Ελγιν, ο οποίος ύπηρξε Πρεσβευτής εις την Υψηλήν Πύλην (1799-1802), εχρησιμοποίησε τον Τούρκον δυνάστην και κατακτητήν της Ελλάδος διά να μεταφέρη εις την Αγγλίαν με τουρκικήν άδειαν "οιονδήποτε λίθον" εκ των αρχαιοελληνικών μνημείων των Αθηνών. Το κοινόν της Αγγλίας υπεδέχθη τους θησαυρούς αυτούς με ασυγκράτητον θαυμασμόν, αλλά και με οργήν διά τον διαπραχθέντα βάρβαρον βανδαλισμόν. Σημειωτέον ότι κατά τας εργασίας αποσπάσεως των γλυπτών κατεστράφησαν και αγάλματα.

Οταν ο λόρδος Βύρων επεσκέφθη την Ακρόπολιν και αντίκρισε την φρικιαστικήν καταστροφήν, έγραψεν ότι: "Αυτό το οποίον ουδέ οι Γότθοι θα διέπραττον το διέπραξαν οι Σκώτοι". Το δε αγγλικόν Κοινοβούλιον ενέκρινε την αγοράν των κλοπιμαίων θησαυρών μας αντί του ποσού των 35.000 λιρών. Το ποσόν αυτό ήτο ολιγώτερον και του 1/3 των δαπανηθέντων χρημάτων υπό του Ελγιν διά την απόκτησίν των.

Διά να συνειδητοποιηθή περισσότερον η κακουργηματική και αποτροπιαστική βαρβαρότης του αδιστάκτου Ελγιν, αρκεί να ληφθή υπ' όψιν μας ότι το καταρτισθέν από τον μισόκαλον τούτον Αγγλον συνεργείον τεχνιτών ειργάσθη κοπιωδώς επί δέκα (10) έτη διά να αποσπάση τα διάφορα τμήματα από τον Παρθενώνα».

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης

Θεολόγος και Δημοσιογράφος

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Στη στήλη
Οι αναγνώστες γράφουν