Έντυπη Έκδοση

Από Ιούλιο απευθείας τιμολόγηση διαφημίσεων

Από την 1η Ιουλίου του 2015 ξεκινά τελικά (κι όχι από την 1/1/2015) η εφαρμογή της επίμαχης τροπολογίας για τη διαφήμιση που ψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής στο νέο νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ.

Με νέα συμπληρωματική τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή διευκρινίζεται ότι η απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων αρχίζει από τις αρχές του ερχόμενου Ιουλίου. Μάλιστα η συγκεκριμένη τροπολογία έγινε μετά από αίτημα της ΕΙΤΗΣΕΕ, της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ, προς τον υπουργό Επικρατείας, Δημήτρη Σταμάτη, με σκοπό να διευθετηθούν όσο ζητήματα προέκυψαν λόγω αντικρουόμενων ερμηνειών από την στιγμή που ψηφίστηκε ο νέος νόμος και μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Τι θα συμβεί μετά τη σημερινή ψήφιση;

- Από 1/7/2015 η τιμολόγηση θα διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσον που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής του.

- Η αμοιβή των διαφημιστών και των επιχειρήσεων που μεσολαβούν βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και ουδέποτε το Μέσο. Οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν και κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τους διαφημιστές ή ελέγχεται από αυτούς, απαγορεύεται να λάβουν οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος ακόμη και δωρεάν, επιστροφή, επιβράβευση ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή από το Μέσο.

- Κατ' εξαίρεση οι διαφημιστές ή οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν, θα μπορούν να παρέχουν στο Μέσο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με αυτό, υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης (after sales services), ενώ η διαχειριστική αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει το 4% κατ' ανώτατο όριο επί της αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων εκάστου διαφημιζόμενου ανά ημερολογιακό έτος.

- Ο ειδικός φόρος, το αγγελιόσημο, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο για τις ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ πάσης φύσεως μέσων για την αμοιβαία προβολή τους, υπολογίζεται βάσει τιμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν έκπτωσης. Στην περίπτωση των ανταλλακτικών συμβάσεων μεταξύ Μέσων, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης, η οποία έκπτωση για τους σκοπούς υπολογισμούς αυτών των φόρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αρχικής αξίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Διαφήμιση
TV & Media
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Νομοσχέδια